Архива на Проекти

Главен истражувач: D-r James Sasanya

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Ристо Узунов, ДВМ

Времетраење: 17.03.2017-16.03.2022

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Доц. д-р Кирил Крстевски

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, доц. д-р Александар Додовски, доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Ирена Целеска, доц. д-р Искра Цветковиќ

Времетраење: 2016-2017

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски

Учесници од ФВМС: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ирена Целеска, Мирослав Радески ДВМ, Мартин Николовски ДВМ

Времетраење: 22.04.2016-22.04.2018

Финансиран од: Erasmus Plus Programme / KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education

Тип на проектот: меѓународен

Основна цел на овој проект е воспоставување на капацитети и техники за безбедно спасување на животни односно развивање на долгорочно партнерство помеѓу партнерите од проектот и останатите ЕУ земји преку креирање на сертифицирани програми и центри за безбедно спасување на животните. Проектот предвидува мобилизирање и јакнење на капацитетите кај регионалните, националните и европските чинители за безбедно спасување на животните, пред се помеѓу партнерите.

Главни цели на проектот се:

  • Обезбедување на физички интегритет и добра здравствена состојба кај спасените животни со примена на модерни техники за безбедно спасување на животните.
  • Развивање на нови односно унапредување на постојните технологии и методологии за обука на тимовите за спасување на животни.
  • Воспоставување на долгорочен процес на обука и сертификација на лица за спасување на животни односно воспоставување на центри за спасување на животни на национално ниво.
  • Развој и подобрување на стратегијата за безбедно спасување на животни на национално ниво со примена на експертизи од ветеринарното здравство.
  • Продлабочивање на соработката на капацитетите за размена на знаење помеѓу партнерите на проектот и нивна меѓународна инклузивност.

Главен истражувач: Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ

Учесници од ФВМС: Проф д-р Тони Довенски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Влатко Илиески, Проф д-р Велимир Стојковски, Доц д-р Бранко Атанасов, Доц. д-р Никола Адамов, Д-р Катерина Благоевска, Д-р Игор Есмеров, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2017-2018

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален

Главен истражувач: д-р Г. Жанг

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Александар Додовски, Мирослав Радески ДВМ

Времетраење: 2017-2021

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: School of Veterinary Medicine, Milan Italy

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски, Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2017-2021

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Dr. Paolo Pasquali

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Доц. д-р Александар Додовски, Доц. д-р Кирил Крстевски, Доц. д-р Игор Џаџовски, Доц. д-р Искра Цветковиќ, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ ДВМ.

Времетраење: 2017

Финансиран од: EU funded twining project

Тип на проектот: билатерален

Главен истражувач: Dr Michael Toscano

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 01.06.2016 – 01.06.2020

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Prof Andrew Janczak

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Мирослав Радески ДВМ

Времетраење: 2016-2020

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Dr Dolores GAVIER-WIDEN

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Кирил Крстевски

Времетраење: 2016-2020

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна