Локација / Контакт / Именик

Факултетот за ветеринарна медицина се наоѓа во населба Автокоманда, Општина Гази Баба. Факултетот е лоциран на улица “Лазар Поп -Трајков” бр. 5-7, поточно веднаш до Шумарскиот и Факултетот за земјоделски науки и храна.

Контакт детали

Ул. “Лазар Поп-Трајков” 5-7, Скопје, Р. Северна Македонија

телефон: ++ 389 2 3240 700
факс: ++ 389 2 3114 619

Е-пошта на декан: lpendovski@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за настава: iulcar@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за наука и меѓународна соработка: zhajrulai@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за финансии : dovenski@fvm.ukim.edu.mk

Локација

Телефонски именик

Поважни телефони

Деканат3240-700(локал)
Шеф на сметководство3240-724(локал)
Сметководство3240-763(локал)
Фактурно одделение3240-765(локал)
Студентска служба3240-774(локал)
Библиотека3240-775(локал)
Компјутерски центар3240-780(локал)
Институт за храна
Приемно одделение3240-721(локал)
Ветеринарен институт
Приемно одделение071 379 384
Институт за репродукција и биомедицина
Приемно одделение3240-729(локал)
Универзитетска ветеринарна болница3240-785(локал)

Лаборатории

Институт за храна
Лабораторија за квалитет на млеко3240-715(локал)
Лабораторија за мерење радиоактивност3240-716(локал)
Лабораторија за молекуларна микробиологија3240-721(локал)
Лабораторија за микробиологија на храна3240-734 и 735(локал)
Хемиска лабораторија3240-738(локал)
Лабораторија за резидуи и контаминент3240-743 и 744(локал)
Лабораторија за хроматографија (ГЦ и ХПЛЦ)3240-747(локал)
Лабораторија за атомска апсорбциона спектрометрија (ААС)3240-749(локал)
Ветеринарен институт
Лабораторија за бактериологија3240-784(локал)
Лабораторија за паразитологија3240-784(локал)
Лабораторија по болети на риби, пчели и дивеч3240-706(локал)
Лабораторија за Розе Бенгал тестови3240-750(локал)
Лабораторија за PCR3240-766(локал)
Лабораторија за ELISA тестови3240-773(локал)
Лабораторија за БСЕ3240-772(локал)
Лабораторија за имунохистохемија3240-723(локал)
Лабораторија за биохемија3240-746(локал)
Институт за репродукција и бимоедицина
Лабораторија за сперма3240-731(локал)

Персонал

Александар Додовски3240-752(локал)
Александар Цветковиќ3240-740(локал)
Александра Ангелеска3240-716(локал)
Ана Орданоска3240-726(локал)
Билјана С. Димзоска3240-745(локал)
Билјана Стефановска3240-775(локал)
Благица Сековска3240-779(локал)
Бранко Ангеловски3240-752(локал)
Бранко Атанасов3240-731(локал)
Вангелица Енимитева3240-748(локал)
Велимир Стојковски3240-767(локал)
Виктор Денковски3240-780(локал)
Виолета Тасева3240-765(локал)
Владимир Петков3240-764(локал)
Влатко Илиески3240-761(локал)
Горан Николовски3240-778(локал)
Деан Јанкулоски3240-720(локал)
Дине Митров3240-753(локал)
Елизабета Д. Стојковиќ3240-748(локал)
Живко Живковски3240-729(локал)
Зехра Х. Муслиу3240-745(локал)
Ивица Ѓуровски3240-723(локал)
Игор Улчар3240-782(локал)
Игор Џаџовски3240-755(локал)
Ирена Целеска3240-776(локал)
Искра Цветковиќ3240-751(локал)
Јована Стефановска3240-759(локал)
Кирил Крстевски3240-754(локал)
Ксенија Илиевска3240-776(локал)
Лазо Пендовски3240-783(локал)
Љубица Рашиќ3240-784(локал)
Љупчо Ангеловски3240-715(локал)
Љупчо Мицков3240-758(локал)
Маја Менкова3240-763(локал)
Марија Николиќ3240-774(локал)
Марија Раткова3240-736(локал)
Мартин Николовски3240-729(локал)
Милица Т. Апостолова3240-724(локал)
Мирјана симиќ3240-721(локал)
Мирко Проданов3240-732(локал)
Мирослав Радевски3240-706(локал)
Мишо Христовски3240-757(локал)
Моника Довенска3240-729(локал)
Никола Адамов3240-731(локал)
Павле Секуловски3240-742(локал)
Пламен Тројачанец3240-769(локал)
Радмила Чрчева3240-741(локал)
Ристе Узунов3240-745(локал)
Ристо Проданов3240-719(локал)
Ромел Велев3240-786(локал)
Сандра Mојсова3240-736(локал)
Сања Секуловска3240-765(локал)
Славчо Мреношки3240-768(локал)
Слободен Чокрески3240-718(локал)
Соња Николовска3240-765(локал)
Тодор Новаков3240-758(локал)
Томче Саздовски3240-771(локал)
Тони Довенски3240-712(локал)
Трпе Ристовски3240-723(локал)
Флорина Перчиниќ3240-710(локал)