Локација / Контакт / Именик

Факултетот за ветеринарна медицина се наоѓа во населба Автокоманда, Општина Гази Баба. Факултетот е лоциран на улица “Лазар Поп -Трајков” бр. 5-7, поточно веднаш до Шумарскиот и Факултетот за земјоделски науки и храна.

Контакт детали

Ул. “Лазар Поп-Трајков” 5-7, Скопје, Р. Северна Македонија

телефон: ++ 389 2 3240 700
факс: ++ 389 2 3114 619

Е-пошта на декан: dovenski@fvm.ukim.edu.mk 
Е-пошта на продекан за настава: kilievska@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за наука и меѓународна соработка: miro@fvm.ukim.edu.mk
Е-пошта на продекан за финансии : iskra@fvm.ukim.edu.mk

Листа на вработени и нивни контакти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Локација

Телефонски именик

Поважни телефони

Деканат 3240-700(локал)
Шеф на сметководство 3240-724(локал)
Сметководство 3240-763(локал)
Фактурно одделение 3240-765(локал)
Студентска служба 3240-774(локал)
Библиотека 3240-775(локал)
Компјутерски центар 3240-780(локал)
Институт за храна
Приемно одделение 3240-721(локал)
Ветеринарен институт
Приемно одделение 071 379 384
Институт за репродукција и биомедицина
Приемно одделение 3240-729(локал)
Универзитетска ветеринарна болница 3240-785(локал)

Лаборатории

Институт за храна
Лабораторија за квалитет на млеко 3240-715(локал)
Лабораторија за мерење радиоактивност 3240-716(локал)
Лабораторија за молекуларна микробиологија 3240-721(локал)
Лабораторија за микробиологија на храна 3240-734 и 735(локал)
Хемиска лабораторија 3240-738(локал)
Лабораторија за резидуи и контаминент 3240-743 и 744(локал)
Лабораторија за хроматографија (ГЦ и ХПЛЦ) 3240-747(локал)
Лабораторија за атомска апсорбциона спектрометрија (ААС) 3240-749(локал)
Ветеринарен институт
Лабораторија за бактериологија 3240-784(локал)
Лабораторија за паразитологија 3240-784(локал)
Лабораторија по болети на риби, пчели и дивеч 3240-706(локал)
Лабораторија за Розе Бенгал тестови 3240-750(локал)
Лабораторија за PCR 3240-766(локал)
Лабораторија за ELISA тестови 3240-773(локал)
Лабораторија за БСЕ 3240-772(локал)
Лабораторија за имунохистохемија 3240-723(локал)
Лабораторија за биохемија 3240-746(локал)
Институт за репродукција и бимоедицина
Лабораторија за сперма 3240-731(локал)

Персонал

Александар Додовски 3240-752(локал)
Александар Цветковиќ 3240-740(локал)
Александра Ангелеска 3240-716(локал)
Ана Орданоска 3240-726(локал)
Билјана С. Димзоска 3240-745(локал)
Билјана Стефановска 3240-775(локал)
Благица Сековска 3240-779(локал)
Бранко Ангеловски 3240-752(локал)
Бранко Атанасов 3240-731(локал)
Вангелица Енимитева 3240-748(локал)
Велимир Стојковски 3240-767(локал)
Виолета Тасева 3240-765(локал)
Владимир Петков 3240-764(локал)
Влатко Илиески 3240-761(локал)
Елена Атанаскова Петров 3240-778(локал)
Деан Јанкулоски 3240-720(локал)
Дине Митров 3240-753(локал)
Елизабета Д. Стојковиќ 3240-748(локал)
Живко Живковски 3240-729(локал)
Зехра Х. Муслиу 3240-745(локал)
Ивица Ѓуровски 3240-723(локал)
Игор Улчар 3240-782(локал)
Игор Џаџовски 3240-755(локал)
Ирена Целеска 3240-776(локал)
Искра Цветковиќ 3240-751(локал)
Јована Стефановска 3240-759(локал)
Кирил Крстевски 3240-754(локал)
Ксенија Илиевска
Лазо Пендовски 3240-783(локал)
Љубица Рашиќ 3240-784(локал)
Љупчо Ангеловски 3240-715(локал)
Љупчо Мицков 3240-758(локал)
Маја Менкова 3240-763(локал)
Марија Николиќ 3240-774(локал)
Марија Раткова 3240-736(локал)
Мартин Николовски 3240-729(локал)
Милица Т. Апостолова 3240-724(локал)
Мирјана симиќ 3240-721(локал)
Мирко Проданов 3240-732(локал)
Мирослав Радевски 3240-706(локал)
Моника Довенска 3240-729(локал)
Никола Адамов 3240-731(локал)
Павле Секуловски 3240-742(локал)
Пламен Тројачанец
Радмила Чрчева 3240-741(локал)
Ристе Узунов 3240-745(локал)
Ристо Проданов 3240-719(локал)
Ромел Велев 3240-786(локал)
Сандра Mојсова 3240-736(локал)
3240-765(локал)
Славчо Мреношки 3240-768(локал)
Слободен Чокрески 3240-718(локал)
Соња Николовска 3240-765(локал)
Тодор Новаков 3240-758(локал)
Томче Саздовски 3240-771(локал)
Тони Довенски 3240-712(локал)
Трпе Ристовски 3240-723(локал)
Флорина Перчиниќ 3240-710(локал)