Распореди


Распоред за академска 2021/2022

Распоред за академска 2020/2021

Распоред за академска 2019/2020

Распоред за летен семестар – 2018/2019


Распоред за зимски семестар – 2018/2019


Список за покриеност на настава на додипломски студии на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје – учебна 2018/2019 год.


ЕКТС Координатор: Доц. д-р Бранко Атанасов
Тел : 02 3240731
E-пошта: batanasov@fvm.ukim.edu.mk