Јавна одбрана на дипломски труд – Дамјан Мицков

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за преглед и оценување на напишаниот дипломски труд, продеканот за настава ја одобрува и закажува Јавната одбрана на дипломскиот труд под наслов

Ефектот на суплементација со говедски колострум кај тркачки коњи, изработен од Дамјан Мицков, број на индекс 1333, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисија во состав:

  1. проф. д-р Елена Атанаскова Петров (ментор)
  2. проф. д-р Искра Цветковиќ (член)
  3. доц. д-р Ристо Узунов (член)