Испит Хемија – септемвриска испитна сесија

Почитувани, Испитот по Хемија во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на: 17.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија 24.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Хемија За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор. Соопштението можете да Прочитај повеќе …

Соопштение по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година. Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Џемил Демири

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1351 од 24.07.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии на ФВМ-С во учебната 2019/2020

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …

Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 29 и 30.08.2019 година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марко Ивановски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на Докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 06.06.2019 година, ја усвои Рецензијата за оцена на докторската дисертација под наслов „Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“ Прочитај повеќе …