Термини за испит Општа и Специјална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 22.6.2022 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 23.6.2022 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Кристина Атанасова

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-234 од 14.02.2022) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …