Известување за започнување на настава од далечинa

Се известуваат наставниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека поради вонредните околности во државата настанати со пандемијата со коронавирусот Министерот за образование и наука наложи организирање на настава од далечина (т.е. е-настава). Поради тоа: ФВМС набави Прочитај повеќе …

Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 13.02.2020 година, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Мирослав Ќосевски, ДВМ, со наслов: „Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Никола Гогу

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-254 од 20.02.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Оглас за дополнителен избор на демонстратори во учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/20 година се распишува оглас за дополнителен избор на 8 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор цилкус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Огласот можете да го превземете тука.

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2019/2020 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2019/2020 година ќе  биде во следниот термин од 03 февруари до 12 февруари 2020 година. Летниот семестар за почнува на 17 февруари Прочитај повеќе …

Испит по Хемија – јануарско-февруарска испитна сесија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на: 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор. Прочитај повеќе …

Термини за испит и реколоквирање по Општа, Специјална и Судска

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по Прочитај повеќе …

Известување од Катедрата за биохемија и биологија на клетка

Се известуваат студентите кои ќе полагаат усен испит по предметите: биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во јануарската испитна сесија, дека испитот место на 24 јануари, ќе се оддржи на 27 јануари 2020 год. (понеделник) со почеток во 10.00 Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Ширибан Рамани

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Прочитај повеќе …