Конкурс за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари Прочитај повеќе …

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен  весник  на  Република  Северна  Македонија“  бр.  124/19, 248/20 и 302/20), и член Прочитај повеќе …

Повик за учество – Истражувачка група за благосостојба и однесување на животните

Во рамките на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје се формира истражувачка група составена од студенти на додипломски, постдипломски и докторски студии, како и дипломирани млади истражувачи кои се заинтересирани да спроведуваат истражувања од областа на благосостојба и однесување на Прочитај повеќе …