Продекан за настава

Проф. д-р Ксенија Илиевска
Тел: ++ 389 2 3240 727

Во функција на остварување на целите на Факултетот од аспект на наставата и студирањето, продеканот за настава ги врши следниве работи во делокругот на додипломската настава и студирањето на факултетот:

  • се грижи за реализацијата на наставата на интегрираните додипломски студии по ветеринарна медицина од прв и втор циклус, согласно со елаборатот на студиската програма;
  • ги координира работните групи при подготвувањето на студиски програми;
  • ја следи работата на Службата за студентски прашања и на деканот му предлага мерки за унапредување и ефикасност во работата на службата;
  • ја организира и координира изработката на распоредот на наставата (распоред на предавањата, на вежбите и на теренската настава) и на проверките на знаења (распоред на континуираните проверки и на завршните испити);
  • организира следење и подготвува елементи за анализа на успехот на студентите и на квалитетот на наставата;
  • го води и координира спроведувањето на конкурсите за нови студенти и уписот на студентите;
  • ги потпишува актите од делокругот на своето работење и други документи по овластување на деканот;
  • одлучува по барања на студентите во прв степен, освен за оние за кои според прописите одлучува деканот;
  • предлага стручна литература за настава во Библиотеката на Факултетот;
  • врши и други работи од делокругот на наставата и наставните прашања, како и работи што ќе му ги довери деканот.