Самоеваулација

Извештај за самоевалуација на квалитетот на високообразовниот процес на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за периодот 2017-2020 година

Извештај за самоевалуација ФВМ за периодот 2017-2020

 Извештај за самоевалуација ФВМ 2017

 Извештај за самоевалуација ФВМ 2012

Извештаи од анкети

Извештај од студентска анкета за летен семестар академска 2022-2023

Извештај од студентска анкета за зимски семестар академска 2022-2023

Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2021-2022

Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2019-2020 и зимски семестар школска 2020-2021

Извештај од студентска анкета за зимски семестар школска 2019-2020

Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2018-2019

Извештај од студентска анкета за зимски семестар школска 2018-2019

 Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2017-2018

 Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2016-2017

 Извештај од студентска анкета за зимски семестар школска 2016-2017