Самоеваулација

Извештај за самоевалуација ФВМ 2017

Извештај за самоевалуација ФВМ 2012

Извештаи од анкети

Извештај од студентска анкета за зимски семестар школска 2018-2019

Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2017-2018

Извештај од студентска анкета за летен семестар школска 2016-2017

Извештај од студентска анкета за зимски семестар школска 2016-2017