Јавни набавки

Во овој дел, Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, како Договорен орган, овозможува пристап на својата веб – страна до податоци од објавените постапки за доделување на договори за јавни набавки.

Секој заинтересиран економски оператор, кој сака да учествува со постапките за доделување на договори за јавни набавки, следејќи го линкот на секоја постапка може директно да дојде до тендерската документација објавена на Електронскиот систем за јавни набавки.


Процедура за мали јавни набавки 2020

Процедура за набавка на стоки и услуги


Јавни набавки 2019 година


Јавни набавки 2018 година

Измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година на Факултетот за ветеринарна медицина  – Скопје со Одлука (Октомври)


Измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година на Факултетот за ветеринарна медицина  – Скопје со Одлука (Септември)


Измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година на Факултетот за ветеринарна медицина  – Скопје со Одлука


Годишен план за јавни набавки за 2018 година