Водичи низ студиите

Информациите за начинот на студирање, за обемот и организацијата на студиските програми како и за наставните содржини за студиите од интегрираниот цилкус -Ветеринарна медицина, третиот циклус на студии Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје можете да ги погледнете во следните докумети: