Водичи низ студиите

Информациите за начинот на студирање, за обемот и организацијата на студиските програми како и за наставните содржини за студиите од интегрираниот цилкус -Ветеринарна медицина, третиот циклус на студии Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје можете да ги погледнете во следните докумети:

Преглед на предметните програми за студиската програма за интергрирани студии од прв и втор циклус по ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на  Република Македонија со Решение бр. 12-107/1 од 19.11.2009 год.. односно реакредитирана со Решение бр. 12-14/2 од 12.3.2013 год.) за генерациите студенти кои студираат на Факултетот од учебната 2009/2010 година до учебната 2017/2018 година