Архива на Новости

     Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 88. Меѓународен саем за земјоделство кој се одржа во Нови Сад, Република Србија организиран од партнер земјата Репулика Чешка, освои специјално признание за “Меѓународен допринос во агробизнисот” при оценувањето на квалитетот на услугите како високобразовна и научноистражувачка институција во категоријата “Најдобри во aгробизнисот”.

     На традиционалната “Вечер на Шампиони”, признанието го прими деканот проф. д-р Лазо Пендовски, кој се заблагодари од името на вработените на Факултетот.

     Покрај наградата за Факултетот, специјална награда од страна на Комисијата за оценка за најдобрите, е доделена и лично за проф. д-р Лазо Пендовски за развој на едукативно-истражувачките капацитети и лаборатории по ИСО 17 025 на Факултетот за заштитата на здравјето на животните и безбедноста на јавното здравје.

     Освоените “Дипломи за најдобри во агробизнисот” за Факултетот и за деканот проф. д-р Лазо Пендовски, се проследени со додела на два пехара како симбол на најуспешните на Меѓународниот саем за земјоделство на кој учествуваат и се оценуваат голем број стопански субјекти, производители на храна, научноистражувачки центри, агенции и високобразовни институции од областа на земјоделството и ветеринарството од голем број на земји од регионот.

    Со доделените признанија за квалитет, Факултетот се стекна со право на користење на логото на Новосадскиот саем за промоција на квалитетот на услугите што е потврда за значењето и улогата на Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје како државна институција која во изминатите 30 години континуирано се грижи за безбедноста на здравјето на животните и луѓето нудејќи квалитетна едукација и врвни лабораторски услуги за здравствената заштита на животните и за безбедност и квалитет на храната која ја конзумираат нашите граѓани.

     Добиените награди, посебно од институции од странски држави како Србија и партнер земјата Чешка, преставуваат голема чест, признание и потврда за високо развиените капацитети за едукација, истражување и лабораториски услуги кои ги има Факултетот, кој и понатаму ќе продолжи да ги унапредува и развива како државна институција.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус специјалистички студии на студиската програма „Безбедност и квалитет на храна“ (специјалистички студии) на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи од 20.09.2021 до 29.09.2021 година.

На Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, во ПРВИОТ уписен рок има слободни места за 20 студенти.

Пријавувањето со документи ќе се врши на Студентски прашања, а претходно кандидатите треба веќе да се електронски пријавени во IKNOW системот.

Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Во iKnow треба да се одбере Втор циклус специјалистички студии на студиската програма „Безбедност и квалитет на храна“.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subjekt) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови
 • две фотографии (3,5х4,5)

ЗАБЕЛЕШКИ:

 • Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на специјалистички труд.
 • На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
 • Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти – носители на студиските програми.

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

За дополнителни информации, ве молиме обратете се на:

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2021/2022 година.

Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 530 од 31 декември 2020 год.), Одлуката на Ректорската управа арх. бр. 02-404/29 донесена на 258. седница, одржана нa 18.03.2021 година и Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 40-5417/1 од 18.5.2021 година (Сл. весник бр. 113/25.5.2021), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на универзитетот „св. кирил и методиј“ во скопје во академската 2021/2022 година

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии.

Линк до конкурсот на УКИМ: http://ukim.edu.mk/

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Конкурсот објавен во Нова Македонија можете да го видите тука.

За дополнителни информации, ве молиме обратете се на:

Dear Students,

We are happy to inform you that the VetNEST Summer School is scheduled to be held on 28 – 30 September 2021.
Because we want to continue the contribution to the teaching on animal welfare, veterinary ethics and law, and having in mind the safety of participants during the pandemic with Covid-19, the Summer School is coming back this year as an ONLINE EVENT.
Hopefully, we would be able to return to our normal and regular practice of organizing the summer school in person from next year.
For now, please scroll down for preview information of the upcoming VetNEST Summer School 2021.

Stay safe and follow us on our here on our Website and Facebook profile (https://www.facebook.com/vetnest.summerschool) and lookout for further information.

Best regards,
The VetNEST Team

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство.

Африканската чума кај свињите е болест која е многу опасна за домашните и дивите свињи. Предизвикува голема смртност кај дивите свињи и свињите во свињарските фарми. Безопасна е за луѓето, но предизвикува големи економски штети во свињарското производство, како и социо-економски последици.

Во моментот не постои вакцина или лек за оваа болест. Затоа, од голема важност е навремено да се превземат активности од страна на граѓаните, туристите, фармерите, ловџиите и ветеринарните лекари.

Целта на оваа кампања е да се спречи ширењето на оваа болест во нашата земја и Југоисточна Европа. Со помош на информативни метеријали треба да се подигне свеста за опасноста од оваа болест. Овие информативни метријали овозможуваат запознавање со болеста и рано препознавање на симптомите на болеста. Исто така, информациите содржат објаснувања како да се постапи во ситуација да се постави сомнеж на оваа болест, кои мерки да се превземат и кој да се контактира. Навремената рекација ќе го спречи ширењето на болеста и големите финансиски загуби во земјата.

Сите промотивни материјали за редовно информирање за оваа болест  може да се најдат на линкот  https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/mk/.

 

Со почит,

 Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

 

Постерите и другите информативни материјали можете да ги превземете во PDF тука.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2021/2022 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2021.

Подетални информации за конкурсот може да најдете тука.

Почитувани студенти и колеги доктори по ветеринарна медицина,

Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за вежби по паразитологија и паразитни заболувања” од авторите проф. д-р Јована Стефановска и науч. сор. д-р Александар Цветковиќ. Практикумот е  наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за совладување на практичната настава по задолжителниот предмет Паразитологија и паразитни заболувања, но може да се користи и за изборните предмети: Ветеринарна клиничка паразитологија и Ветеринарна ентомологија. Практикумот ќе им овозможи на студентите полесно да ја совладаат предвидената практична настава за реализација на предметната програма, а може да се користи и во секојдневната клиничка пракса на колегите доктори по ветеринарна медицина.

Практикумот е достапен на следниов линк.

Почитувани коминтенти

 Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, подготвивме и на располагање Ви доставуваме нова софтверска алатка edostava за пристап до записи од Вашите лабораториски услуги. За активација на Вашиот кориснички профил Ве молиме испратете ни порака на email: contact@fvm.ukim.edu.mk. По оваа порака администраторите на системот ќе Ви испратат лозинка која ќе ја искористите при Вашето прво приклучување и веднаш под неа ќе ја внесете Вашата нова лозинка која треба да ја верификувате со повторно внесување во полето под лозинката и да го стиснете копчето зачувај. Потоа систем администраторот ќе го регистрира Вашето барање и за да го верификува истото ќе Ве контактира на контакт телефонскиот број кој ќе го доставите во вашиот меил. За да се логирате потребно е да се најавите на адресата https://edostava.fvm.ukim.edu.mk. Потоа во полето корисничко име ќе ја внесете Вашата електронска адреса на која ги добивате досега известувањата од тестирање кои се автоматски испратени од нашиот систем. Доколку сметате дека оваа електронска адреса ја користат и други лица, Ве молиме да не известите и да ни доставите Ваша нова електронска адреса до која ќе имате пристап само вие или лица за кои сметате дека безбедно ќе ги користат Вашите документи за лабораториските услуги. Со тоа Вашиот кориснички профил е активен и подготвен за користење. На екранот можете да изберете различни опции на прикажување на записите по датум, број на записник или барање. Достапни Ви се скенирани барања/записник за анализа, приемница која автоматски се генерира од Лабораториски Информативен Менаџмент Систем, известувањето за тестирање на македонски, албански или англиски јазик, како и резултатите од лаборатории со кои ФВМ-Скопје има договори за надворешни услуги. Би сакале да Ве поканиме да ја применувате оваа алатка за добивање на Вашите записи од лабораториски услуги со што значително ќе ја подобриме деловната комуникација. За сите наши ценети коминтенти користењето на оваа алатка е бесплатно.

За дополнителни информации, забелешки и сугестии Ве молиме да не контактирате.

Одборот за акредитација на високото образование донесе Решение бр 08-49/7 од 11.12.2020 година со кое се акредитира студиската програма Безбедност и квалитет на храна од втор циклус (специјалистички) стручни студии на Факулетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со специјалистички стручен назив “Специјалист по безбедност и квалитет на храна” (Specialist of food safety and quality).

Специјалистичките студии се од подрачјето на Биотехничките науки, поле на Ветеринарната медицина.

Сите дипломирани студнети од областите на ветеринарната медицина, земјоделските науки, природните науки, медицинските науки и др., имаат право за се запишат на студиите.

Факултет за ветеринарна медицина

Решението можете да го погледнете тука.

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]