Архива на Новости

Одборот за акредитација на високото образование донесе Решение бр 08-49/7 од 11.12.2020 година со кое се акредитира студиската програма Безбедност и квалитет на храна од втор циклус (специјалистички) стручни студии на Факулетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со специјалистички стручен назив “Специјалист по безбедност и квалитет на храна” (Specialist of food safety and quality).

Специјалистичките студии се од подрачјето на Биотехничките науки, поле на Ветеринарната медицина.

Сите дипломирани студнети од областите на ветеринарната медицина, земјоделските науки, природните науки, медицинските науки и др., имаат право за се запишат на студиите.

Факултет за ветеринарна медицина

Решението можете да го погледнете тука.

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална референтна лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство.

Африканската чума кај свињите е болест која е многу опасна за домашните и дивите свињи. Предизвикува голема смртност кај дивите свињи и свињите во свињарските фарми. Безопасна е за луѓето, но предизвикува големи економски штети во свињарското производство, како и социо-економски последици.

Во моментот не постои вакцина или лек за оваа болест. Затоа, од голема важност е навремено да се превземат активности од страна на граѓаните, туристите, фармерите, ловџиите и ветеринарните лекари.

Целта на оваа кампања е да се спречи ширењето на оваа болест во нашата земја и Југоисточна Европа. Со помош на информативни метеријали треба да се подигне свеста за опасноста од оваа болест. Овие информативни метријали овозможуваат запознавање со болеста и рано препознавање на симптомите на болеста. Исто така, информациите содржат објаснувања како да се постапи во ситуација да се постави сомнеж на оваа болест, кои мерки да се превземат и кој да се контактира. Навремената рекација ќе го спречи ширењето на болеста и големите финансиски загуби во земјата.

Сите промотивни материјали за редовно информирање за оваа болест  може да се најдат на линкот  https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/mk/.

 

Со почит,

 Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

 

Постерите можете да ги превземете во PDF тука.


Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од денес ги става во функција новите капацитети и опрема на Универзитетската ветеринарна болница во земјава.

Универзитетската ветеринарна болница сега има на располагање приближно 500м2 простории за вршење ветеринарна дејност кои сочинуваат една функционална целина која е единствена во земјава и пошироко во регионот со ваков капацитет.

Болницата е дизајнирана за општи и специјалистички прегледи на домашните миленици и е опремена со најсовремена апаратура, поседува две комплетно опремени хируршки сали со апарати за инхалациона анестезија, болнички стационар, стоматолошки кабинет, дијагностичка лабораторија со современи апарати за биохемиска, паразитолошка, микробиолошка и молекуларна диајгностика, нова опрема за рендген дијагностика како и ултразвучна и ЕКГ-дијагностика.

Универзитетската ветеринарна болница е потврдена и од официјалните служби на Агенцијата за храна и ветеринарство која е наделжна за Регистарот на овластени ветеринарни друштва кои констатираа во дека во неа се запазени сите прописи согласно Правилникот за условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште (Службен весник на РМ, бр. 124 од 5.7.2018 година). Според регистарот на АХВ ова е единствената овластена Ветеринрана болница во нашата држава која е одобрена од наделжните органи и има капацитети за сместување и нега на животни.

Во болницата работи високообучен тим на експерти, професори, соработници- докторанти сите специјалисти од различни области, кои се обучени во најсовремените центри за третман на домашни миленици.

Во делот на болничкото лекување, има посебен дел предвиден за сместување и терапија на животните, просторија за вештачко оплодување на животни со рана дијагностика на гравидитет како и капацитети за дијагностика на малигни заболувања и хируршки интревенции.

Сопствениците на домашните миленици, ќе добиваат совети и упатства за нивна нега и исхрана, превентивни вакцинации, контрола на паразити и најважно од се згрижување на итните и критичните случаи.

Со ова, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје значително го зголеми ветеринарно-здравствениот капацитетит во нашата држава а Универзитетската ветеринарна болница со своите капацитети, опрема и професионален кадар се потврдува како лидер и двигател на модерната дијагностика, превентива и лекувањето на домашните миленици.

Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, Проф. д-р Лазо пендовски, свечено ги додели индексите на новите бруцоши запишани во учебната 2020/2021 година. На чинот присуствуваа професорите и соработниците од Факултетот кои им посакаа услешно студирање на новите студенти.На новозапишаните студенти деканот Проф. д-р Лазо пендовски им ги престави капацитетоте на Факултеот и начинот на студирање.

Од името на наставно-научниот кадар им посака да ја доживеат динамиката на академскиот живот и даа растат во своето осознавање кон науката на ветеринарната медицина што ја избрале за нивна идна професија.

Традиционалниот културно-забавен настан “Денови на вашето милениче” се одбележа на 5-ти и 6-ти септември. Настанот се залага за совесна и одговорна грижа за домашните миленци преку која се промовира здравје кај луѓето преку грижа за животните.

Денови на вашето милениче започна на 5-ти септември од 11 часот во Градски парк поточно во паркот за миленици, и продолжи на 6-ти септември во Зоолошка градина, организиран од здружението ИВСА-Скопје во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, поддржано од Град Скопје.

„Нашата организација промовира одговорно сопствеништво со тоа што ги едуцираме луѓето за комплексноста на потребите на животните и нивното здравје и благосостојба. Се радуваме на огромната посетеност на настанот во текот на двата дена како и големиот интерес кај луѓето како сопственици и идни сопственици на миленици“ вели претседателката на ИВСА, Неда Кузмановска.

На студентите се придружија и занаетџиите од Мала Пажња и ЛенкаXMrDog, како и ветеринарните установи Vita Veta Vet, Шизика – груминг салон, Ветеринарна Клиника Ветеринар Д.К. – Бревница, Ветеринарна амбуланта – Ташковски и здружението за еколошка свеснот Еко-Свест кои во текот на двата дена имаа изненадувања за посетителите преку интерактивни едукативни игри.

Додека првиот ден беше резервиран за музика и информативни штандови, вториот ден од настанот вклучи и предавања од проф. д-р Јована Стефановска –  Паразити кај домашните миленици, проф. д-р Пламен Тројачанец – Кастрација и стерилизација на домашните миленици, проф. д-р Влатко Илиески – Благосостојба на животните, едукативно шоу со студентот Ненад Димковски – Херпетологија/терариум и поважни болести.

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје врши наставно-образовна, научно-истражувачка и апликативна дејност од областа на ветеринарната медицина.

Дејноста на ФВМ-С се остварува преку организирање студии, пренесување на знаења, развој и промоција на образованието и науката во ветеринарното здравство во Македонија, развој на креативните способности, подготвување на студентите за професијата доктор по ветеринарна медицина за кое е потребно стручно знаење и способност за научен пристап во работата, поттикнување на технолошкиот развој во ветеринарството и градење позиции за иднината.

Покрај грижата за здравјето на животните, Факултетот игра значителна улога и во јавното здравство и тоа преку обезбедување здрава и квалитетна храна од анимално потекло. Во својата апликативна дејност, ФВМ исто така е фокусиран и кон имплементација и одржување на стандардите за квалитет ИСО 17 025, со цел услугите за задоволување на барањата на клиентите да бидат на значително повисоко професионално ниво.
Остварувањето на наставно-образовната дејност на Факултетот се одвива преку организирање додипломски и последипломски (докторски студии) со стекнување научен степен доктор по ветеринарна медицина еквивалент на магистер и доктор на науки од подрачјето на ветеринарната медицина.

Методите на работа преку кои се остварува политиката на Факултетот се:

  • тимска работа на повеќе наставно-научни кадри од посебен профил, зависно од природата на проблемот што е предмет на анализа, третман и решавање.
  • примена на амбулантски и болнички пристап во лекувањето, со согледување на причините и последиците за настапување на промените, со градење и предлагање мерки за нивно отстранување, ублажување и спречување на пропратни компликации.
  • примена на научно-статистички методи во научниот И апликативниот пристап, со што се прошируваат знаењата во врска со законитостите кои ја следат технологијата на анималното производство, што е од особено значење кога се имаат предвид строгите барања на европскиот и светскиот пазар при трговијата со добиток и производите од животинско потекло.
  • примена на социјално-медицински и епидемиолошки методи во согледување на здравствената состојба и пронаоѓање начини за решавање на проблемите од патологијата, која има своја социјална и економска вредност.

Во рамките на својата основна дејност, Факултетот за ветеринарна медицина ги применува следниве принципи на работа:

  • принципот на научност, кој во реализацијата на наставнообразовната и научно-истражувачката дејност е заснован на примена на современите научни сознанија од областа на ветеринарната медицина и другите компатибилни научни дисциплини преточени во практиката.
  • принципот на реалност, кој се состои во евалуација на постигнатите резултати во рамките на апликативните активности, во смисла на задоволување на резултатите од даденото и очекуваното во дадени околности и услови.
  • принципот на перманентно зголемување на ефикасноста и квалитетот на едукацијата како одраз на творечкото и работно ангажирање на наставниот, научниот и соработничкиот кадар, како и ангажирањето на самите студенти.

Преку научното усовршување на кадри кои се бават со научно истражување, едукација, развој и апликација од областа на ветеринарното здравство, ФВМ-С врши перманентно унапредување на ветеринарната здравствена заштита, продукција, репродукција, хигиена и технологија на производите од животинско потекло, како и исхраната и благосостојбата на домашните животни.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2020/2021 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2020.

  • Документите потребни за аплицирање, како и сите дополнителни информации се дадени во Конкурсот

Факултетот за ветеринарна медицина- Скопје како високобразовна и научно-истражувачка институција од областа на ветеринарната медицина уште од почетокот на пандемијата со болеста КОВИД-19 е активно вклучена во дијгностиката на коронавирусот SARS-CoV-2 во соработка со Министерство за здравство.

Факултетот со своите лаборатории потврди дека поседува капацитети, простор и опрема, како и дека има ресурси со обучен и стручен и квалификуван персонал за испитување на заразни зоонотски болести.

„Стручните тимови во Лабораторијата за молекуларна дијагностика и Лабораторијата за микробилогија на Факултетот под раководство на доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Искра Цветковиќ и доц. д-р Кирил Крстевски, прават секојдневно анализи на мостри за коронавирусот со изведување на полимеразна верижна реакција во реално време (Real-time PCR) каде се утврдува причинителот на болеста SARS-CoV-2. Иако лабораториите на Факултетот се дизајнирани за анализа со голем број на примероци, максималниот дневен капацитет на проби за дијагностика на КОВИД-19 изнесува приближно 35 примероци на ден со оглед на фактот дека кај нас секојдневно се прават анализи и мониторинг на голем број други заразни болести како што се бруцелозата, туберкулозата, авијарната инфлуенца, беснило, трихинелозата“, вели проф. д-р Лазо Пендовски, декан на Факултет за ветеринарна медицина- Скопје.

Мострите секој ден се преземаат од обучено лице од Факултетот, запазувајќи ги сите биосигурносни мерки и протоколи кои се воспоставени на истиот.

„Екстракцијата на вирусната RNA се изведува со употреба на автоматски систем за екстракција додека прајмерите кои се користат за утврдување на причинителот се валидирани и потврдени со споредбена анализа со резултати добиени на веќе постоечка инфраструктура на Институтот за јавно здравје, на примероци со веќе познат статус. Анализите се вршат со потврда на геномот на 2019- nCoV во три таргет региони (N 1, N 2 и E ген)“, истакнува деканот, проф. д-р Пендовски.

Лабораторијата на Факултетот во која што се врши изолирање на рибонуклеинската киселина (РНК) на вирусот е должна да ги чува изолатите и документацијата во врска со секој поединечен примерок и РНК изолатот, трајно согласно одредбите за заштита на населението од заразни болести.

„Со вклучување на стручниот тим од доктори на науки од областа на ветеринарната медицина од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, нашата држава покажа сериозен капцитет и успеа целосно да го примени концептот на “ЕДНО ЗДРАВЈЕ” каде повеќе сектори пред се ветеринарната служба и службата во хуманата медицина соработуваат заедно во контролата на зоонотските болести односно болестите кои се пренсуваат од животно на човек. Неопходноста на синергијата помеѓу ветеринарната и хуманата медицина исто така ја има и при контролата на безбедноста на храната и антимикробната резистенција кои имаат се поголемо значение кај луѓето и животните со цел да се постигнат подобри резултати во јавното здравство“, потенцира деканот.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје останува и понатаму посветен на подигнување и зајкнување на државните капацитети во однос на дијагностиката на болеста КОВИД-19 ставајќи ги на располагање своите капацитети и ресурси на јавното здравство за целосно справување со пандемијата од коронавирусот.


Болеста COVID-19 е предизвикана од корона вирус кој  спаѓа во групата на РНК вирусите. Научното име на предизвикувачот на COVID-19 според Меѓународниот комитет за таксономија на вируси (ICTV) е SARS-CoV-2. Воопшто земено, инфекциите со коронавирусите се доста чести кај животните и предизвикуваат најразлични заболувања. Само неколку видови од коронавирусите можат да се пренесат од животно на човек и да предизвикаат болест, односно се т.н зоонотскивируси. Сепак треба да се нагласи и дека постојат многу видови од коронавирусите кои не се пренесуваат од животнте на луѓето и се типични за видот.

-Научните податоци потврдуваат дека вирусот SARS-CoV-2 потекнува од животни. Меѓутоа пренесувањето на болеста COVID-19 е единствено е од човек на човек. Генската секвенца на SARS-CoV-2 е многу идентична во својот профил со други слични коронавируси изолирани од лилјаци од фамилијата Rhinolophidae. Вирусот на COVID-19 може да се врзе на клеточните површински рецептори кои во својот состав имаат протеин познат како ACE2 и е присутен во клетките кај многу видови на животни.Сепак, до денес нема доволно научни докази кои го јасно го објаснуваат патот на пренесување на SARS-CoV-2 од животните кај луѓето и се претпоставува дека постои т.н „интермедијален домаќин” кој највероватно учествува во трансмисијата на вирусот кај луѓето.Во научниот свет се прават интезивни истражувања со кои ќе се потврди примарниот извор на болеста односно да се утврди како вирусот се пренел кај луѓето и да се утврди потенцијалната улога на животните како резервоар на оваа болест, вели за „Фокус“ професор Лазо Пендовски, декан на Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје.

Мачките имаат најизразени симптоми на Ковид 19 пренесени од сопственици

Според него неодмна се потврди дека кај одредени животникои имале близок контакт со заразени луѓе од COVID-19 се добиени позитивни наоди на вирусотSARS-CoV-2. Така, кај две кучиња во Хонг Конг кои не покажале специфични клинички знации каде нивниот сопственик бил хоспитализиран заради инфекција со COVID-19 во анализите од назалните, оралните и ректалните брисеви е утврден вирусот SARS-CoV-2. Исто така, неодмна на Факултетот за ветеринарна медицина на Универзитетот во Лиеж во Белгија е утврдена вирусна РНК на вирусот SARS-CoV-2 во фецес и желудечна содржина кај мачка со клинички знаци на респираторна болест. Мачката му припаѓала на лице позитивно на COVID-19. Постојат позитивни тестови и кај други видови на животни како што е првиот потврден случај на коронавирус кај 4-годишен тигар во САД  од зоолошка градина со клинички знаци на болест(сува кашлица и отежнато дишење). Се смета дека тигарот најверојатно е заразен од одгедувачот на животни во золошката градина кој бил позитивен на COVID-19 но бил асимптоматски случај.

-Лабораториските студии потврдуваат дека мачките се најподложни за инфекција со вирусот COVID-19. Исто такаинфицираните мачки имаат клинички симптоми кои се типични за заболувањето, пред се на респиратотниот систем. Но она што е најважно, се докажа во лабораториски услови дека мачките можат да ја пренесат инфекција на други мачки а инфекцијата воглавно се одвова преку респираторни капки. За разлика од мачките, кучињата се помалку подложни на инфекција иако се превени истражувања преку лабораторски инфекции кај мали кучиња кај кои после инкубација од една недела вирусот не е откриен, но сепак кај одредени кучиња се создал имунолошки одговор. Досега нема докази дека живината и свињите се подложни на инфекција вирусот SARS-CoV-2 и истите не заболуваат од COVID-19, објаснува Пендовски.

Засега нема докази дека миленичињата го пренесуваат Ковид 19, но мора да се почитуваат мерки

Тој тврди дека  во моментов нема докази кои потврдуваат дека домашните миленичиња, свињите, преживните животни, еквидите, рибите, живина и сл., или животинските производиможат да учествуваат во ширењето на болеста COVID-19. Сепак, иако коронавирусот може да преживее на површината на крзното кај животните и е во состојба да се пренесе преку респираторните капки, ризикот за оваа трансмисија е многу мал но сепак не е исклучен. Она што е сигурно е дека оваа пандемија исклучително се должи на блиски контакти меѓу луѓето односно единствен докажан пат на трансмисија на болеста е преку директен или индиректен контакт кај луѓето. Се верува дека инфекцијата на животните со вирусот на болеста COVID-19 може да има негативни импликации врз здравјето и благосостојбата на животните.

-Затоа, не постои никакво оправдување во не преземањето мерки кај домашните миленици кои можат да влијаат нивната благосостојба.Сопствениците на домашните миленици треба да се превземат одредени мерки на претпазливост во случај да биле позитивни SARS-CoV-2 односно доколку животните  биле во близок контакт со луѓе болни од COVID-19. Земајќи во предвид дека животните и луѓето многу често ги пренесуваат болестите (зоонотски заболувања) се препорачува луѓето кои се позитивни на COVID-19 да го намалат или да немаат контакт со домашните миленици. Заедничкиот престој да се сведе на минимум по можност во различни простории во домот а сопствениците на домашните миленици кои се инфицирано со вирусот SARS-CoV-2 со цел да не го пренесат вирусот на своите миленици, треба задолжително да применуваат мерки со засилена хигиенска пракса односно задолжително носење на маска за лице,миење на рацете пред и по допир со животните, да имаат смалени контакти со нивната храна, да нема споделување на храна и сл, вели Пендовски.

Повеќето вируси вклучувајќиги и коронавирусите, сепак, можат да бидат уништени и отстранети со употреба на најчести средства за дезинфекција и санитатори кои се користат во преработката на храна.

И докторите по ветеринарана медицина вршат тестирања за COVID-19

Според Пендовски улогата на докторите по ветеринарна медицина во пандемијата на COVID-19 е исклучитено важна. Tестирањето и детекцијата на коронавирусот SARS-CoV-2 којпредизвикува COVID 19 кај луѓето уште од почетокот на пандемијата во нашата држава се врши исто така и во Лабораторијата за молекуларна дијагностика на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во соработка и во договор со Министерство за здравство.

-Во Универзитетска ветеринарна болница при Факултетот за ветринарна медицина секојдневно пристигнуваат случаеви на болни домашни миленици со респираторни симптоми. Секако од сомнителните случаеви се земаат брисеви и се тестираат на SARS-CoV-2. Досега не е утврдено присуство на коронавирусот на COVID-19 кај животните. Меѓутоа, како иснтитуција сме должни секој позитивен случај на SARS-CoV-2 вирусот кај животните (вклучително и информации за видот, дијагностичките тестови и релевантни епидемиолошки информации) задолжително да го пријавиме во Светската организација за здравје на животните (OIE). Важно е докторите по ветеринрана медицина и ветеринарната служба да функционира со полн капацитет и да се одржуваат активности за време на пандемијата (пр. надзор, вакцинација, мониторниг за појава на болести), да обезбедат основна ветеринарна нега кај животните во ветеринарните клиники, да функцкионира гранична ветеринарна контрола, континуирано се продолжи со следењето на безбедноста на храната и сл.Сето тоа треба да функционира преку концептот на „едно здравје“, кое е светска стратегија која претпоставува интерисциплинарна соработка и комуникација во сите аспекти за поголема грижа за здарвјето кај луѓето, животните и средината во која живееме се со цел за да се постигнат подобри резултати во јавното здравство, вели Пендовски.

Соња Танеска

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]