Архива на Новости

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје е овластена институција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство да врши обука спроведува испит и да издава уверение за компетентност за возачите и надзорниците за превоз на живи животни и да врши обука на лица од собирни центри и добиточни пазари. Овластување од Агенција за храна и ветеринарство.

За таа цел Центарот за благосостојба на животните има изготвено програма за обука со која слушателите ќе се здобијат со соодветна стручна подготовка за основните постапки и методи на товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните. Обуката е наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт. Обуката е во согласност со националната законска регулатива и основните правила за благосостојба кај животните.

Програма за обуката 

Информативна брошура за заштита и благосостојба на животните за време на превоз 

Онлајн барање за обука на персонал за превоз на живи животни

* Барањето можете да го пополните онлајн или да го приложите на лице место во две копии.   >>>Превземи барање<<<

** Во прилог треба да донесете копија од лична карта или скенирана да ја прикачите тука со барањето.

Подносител на барањето:

1. Од Центарот за Благосостојба на животните, Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје барам да се извршат обуки за Благосостојба на животните, легислатива на РМ за благосостојба на животните, процедури за за основните постапки и методи на припрема на животните за транспорт, товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт


Повеќе информациите за постапката за регистрација и за термините за одржување на обуката и спроведување на испитот може да се добијат на е-маил:  blagosostojba@fvm.ukim.edu.mk или на телефонскиот број: + 389 2 3240 700 локал 761 Раководител на центарот за благосостојба на животните Проф. д-р Влатко Илиески

На 29 и 30.11.2018 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија се одржа работилницата во рамките на акциониот план за категоризација на одгледувалишта на молзни грла говеда според ризик со унапредување на квалитетот на суровото млеко.

На работилницата беа поканети и учествуваа претставници од млекопреработувачките компании во државата како и инсекциската служба од Агенцијата за храна и ветеринарство.

На настанот ги обработуваше теми:

 • Акционен План за Категоризација на одгледувалишта на молзни грла според ризик со унапредување на квалитетот на суровото млеко и степенот на негова реализација
 • Категоризација на одгледувалишта на молзни грла според ризик со унапредување на квалитетот на суровот млеко и квалитет на суровото млеко според Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи
 • Земање на мостри и достава на мострите до лабораторијата за испитување за квалитет на суровото млеко
 • Маститис и неговото влијание врз квалитетот и хигиената на суровото млеко

По завршувањето на работилницата на сите учесници им беа доделени сертификати за учество.

Презентациите можете да ги видите подолу:

Во рамките на овогодинешното одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотиците и Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје имаше учество со свој презентации. Имајќи го во предвид големото значење на антимикробната резистенција (АМР) и континуираното зголемување на резистентните соеви на бактерии во светот, Европа и кај нас,  потребно е да се запознаеме со состојбата во Република Македонија од аспект на примарното здравство како и употребата на антибиотиците во ветеринарниот сектор, кој има голем ефект врз здравјето и на луѓето, но и да се запознаеме со чекорите кои треба да се превземат во насока на контролата на развојот на АМР во Р. Македонија и Европа.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје Во врска со спроведувањето на одредбите од договорот за Ветеринарно јавно здравство-мониторинг на антимикробна отпорност за 2018 година од Програма за мониторинг и известување за антимикробата отпорност на зооностки и коменсални бактерии изврши акредитација на методот за тестирање на АМО со метод на микро-рзаредување во бујон според ИСО 20771-1 и 20771-2. Во рамки на настанот проф. Д-р Деан Јанкулоски, раководителна институт за храна имаше презентација на тема Тестирање на антимикроба отпорност на зоонотски и коменсални батерии, кои се изведуваат во Националната референтна лабораторија за АМО при ФВМС.

На деновите 25.10. и 26.10.2018 (четврток и петок) од 13 до 15 часот во Универзитетската клиника и Предавална 3 при ФВМ-С успешно се реализираше првата едукативна работилница, на тема: ,,Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни”. Практичниот дел од работилницата се одвиваше во Универзитетската клиника и опфати земање, манипулација и анализа на примероци, а теоретскиот дел се одвиваше во Предавална 3 и опфати интерпретација на резултатите во клиничката пракса преку квиз на кој студентите се обидуваа да ја погодат вистинската дијагноза при различни клинички случаи врз основа на клиничката слика на самото животно. Двата дена присуствуваа вкупно 21 студенти (12 во четврток и 9 во петок). Координатор на работилницата беше доц. д-р. Ирена Целеска.

 

Драги колеги, пријатели и учесници,

Со задоволство ве покануваме на заедничкиот собир на 5-тиот меѓународен Конгрес на групацијата Вет-Истанбул и 8-миот Меѓународен научен собир “ДЕНОВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 2018” кој ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија, од 23 до 27 септември, 2018 година. Охрид е мал туристички град кој се наоѓа на ридско крајбрежје на Охридското Езеро на југозападниот дел на Република Македонија со најдлабока културна историја на човечкиот род.

Оваа година ќе ни биде чест да ги одржиме двата собира, со цел да ја поттикнеме научната и академската соработка меѓу истражувачите и ветеринарните образовни институции (ВОИ), преку промовирање на различни аспекти на ветеринарната медицина и нивната вредност за јавното добро.

Настанот е наменет да биде атрактивен за сите истражувачи, ветеринари, официјални ветеринари, професори, доктори на науки и пост-докторски студенти, кои нудат одлична можност да разговараат за предизвиците и тековните проблеми во ветеринарното образование и науката.

Состанокот ќе го задржи вообичаениот популарен формат, вклучително и голем број поканети пленарни предавачи, кратки презентации и постерски презентации. Научната програма ќе содржи голем број професионално презентирани излагања, избрани од Комитетот засновани на научна важност и новина на следните теми: здравјето на животните, благосостојбата на животните и репродукцијата, како и јавното здравство и безбедноста на храната.

Искрено се надеваме дека ова ќе биде единствена можност за презентирање на вашата неодамнешна истражувачка работа и резултати. Дополнително, преку настаните за вмрежување и создадената интелектуална атмосфера, ќе можете да се запознаете, разговарате и разменувате идеи со вашите нови и стари колеги од различни области. Накратко, овие денови ќе отворат нови хоризонти и ќе ја исполнат вашата работа со идеи, пријатели и уживање.

Со нетрпение Ве очекуваме да Ве поздравиме во Охрид оваа година!

Организацискиот комитет,
Заеднички меѓународен научен собир
Вет-Истанбул група и Денови на ветеринарната медицина 2018

За повеќе информации посетете не на: dvm-vetist.com

Во периодот од 23 до 27 јули 2018 год. на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје беше реализирана летна практика од страна на студентите од Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија) Вела Балабурова и Теодора Илиев, предводени од асс. м-р Илиана Ружанова. Оваа практика студените ја реализираа на нашата Универзитетска ветеринарна болница – Клиника за домашни миленици и копитари.

Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) во организација подржана од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС), успешно го реализираа настанот „ВЕТЕРИНИЈАДА-2018“ кој се одржа во периодот од 04.07 до 07.07 јули 2018 година во Конгресниот Центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

На настанот присуствуваа студенти од Ветеринарните факултети во Словенија, Хрватскa, Србија, Бугарија и Турција заедно со нивните профрсори.

На Ветеринијадата 2018 беа организирани едукативни сесии со предавања истакнати од професори од нашиот Факултет и тоа:

 1. Асс. м-р Слободен Чокревски – ‘’The OIE Day One Competence Standard and Veterinary Education”
 2. Доц. д-р Бранко Атанасов – “Estrus synchronization at animals-impact of animal production”
 3. Мирослав Радевски, ДВМ – ‘’Who is my patient? The question of One Health!’’
 4. Доц. д-р Мирко Проданов – ‘’The impact of animal welfare on the quality of meat’’

 После секое предавње студентите работеа во групи на интерактивни едукативни работилници во врска со  темата на предавањата со цел зголемување на нивните знаења за темите кои се обработуваа.

Спортски активности (фудбал, кошарка и одбојка) беа неизоставен дел од Ветеринијадата 2018, а на крајот од натпреварите за најуспешните се доделуваа пехари.

Настанот беше збогатен со голем број на друштвени настани за студентите и професорите.

Ние студентите од Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) изразуваме голема благодарност и почит кон управата на Факултетот за ветринарна медицина во Скопје и нашите професори за неисцрпната подршка.

Студентските активности ПРОДОЛЖУВААТ…!!!

Се известуваат студентите и наставниот и соработнички кадар на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2018/2019 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 1 октомври 2018.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ:

 • пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
 • договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и  факултетот во странство (минимум 20 ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
 • уверение за положени испити на македонски јазик;
 • најмалку една препорака;
 • уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена  од признат центар/школа за странски јазици;
 • уверение за редовен студент-  запишан семестар/година (на македонски јазик);
 • кратка биографија (Europass model).

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР:

мобилност за наставeн ангажман (teaching):

мобилност за обука (training) :

 Линк до конкурсот

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии, Конкурс.

Линк: Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Оваа година Студнеткиот парламент на Факултетот за ветреинрна медицина (СПФВМ) ќе организира настан „Ветеринијада 2018“ кој ќе се одржи во периодот од 04-07 јули 2018 година во Конгресениот Центар на Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

„Ветеринијада 2018“  претставува едукативно-рекреативен собир наменет за студенти од Факултетите за ветеринарна медицина од регионот и пошироко.

Главни цели на овој настан се:

 • Подобрување на соработка на студентите од ветеринарните факултети;
 • Зголемена интеракција на релација професори – студенти;
 • Проширување на едукативниот хоризонт во области на ветеринарната медицина за студнетите;
 • Збогатување на досегашните стекнати знаења и искуства;
 • Поттикнување на меѓусебната комуникација и интеракција помеѓу студенти од различните факултети.

 

Студентски Парламент на
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(СПФВМ-С)

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]