Архива на Новости

Во рамки на COST акцијата CA 18217 – European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment, во периодот од 16.3-30.3.2024 година, Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје беше домаќин на кратка научна мисија (Short Term Scientific Mission – STSM) на Д-р Теофилос Пападопулос од Ветеринарниот истражувачки институт од Солун. Основна цел на оваа кратка научна мисија беше употребата на MALDI-TOF масена спектрометрија во идентификација на соеви на Salmonella spp. изолирани од животни, луѓе и животна средина како и можности за употреба на оваа технологија во серотипизација на Salmonella spp. и детекција на маркери за антимикробна резистенција кај бактериите.

Оваа кратка научна мисија ги отвори вратите за идна соработка меѓу двете институции во правец на меѓусебно партнерство за идни заеднички истражувања и учества во научно-истражувачки проекти.

Линк од веб страна на COST акцијата: https://enovat.eu/greece-and-north-macedonia-join-forces-in-our-last-short-term-scientific-mission-stsm/?fbclid=IwAR03tgzAByZlJUW-okNE2fp1sqxblI35LBK27-oiHUZ2lB-cFoDQ9Y6nqQ8_aem_AZyqrNW9cz_YiGdVjIBdFkVudiADJlaATZ9RtgstpxjOnK1pDCVKRHrQkgFUorwWZruDiyLM_2abyBcD0f8zcMhq

Драги матуранти и идни студенти,

Повелете на отворениот ден на УКИМ на 12 април 2024 година, на платото на Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј” Скопје во период од 11.00 до 15.00 часот.

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја! 


Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to the 10th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine and 2nd European Conference on Veterinary and Medical Education 2024 which will be held in Ohrid, R. N. Macedonia, from 22nd to 25th of September, 2024.

More information about the conference you can find at https://dvm2024.mk/

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како водечка високо-образовна и истражувачка институција во државата за тестирањa од областа на Антимикробната отпорност (АМО), беше предмет на евалуација на своите активности од страна на експертска комисија на Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC), EFSA и DG-SANTE.

Во периодот од 29.01 до 02.03.2024 година Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, учествуваше во активности поврзани со агендата “Едно здравје”- посета за АМО на Северна Македонија. Мисијата беше дел од активностите за поддршка на земјата за унапредување на концептот “Едно здравје” одговор против АМО на Западен Балкан, во организација на Европскиот центар за контрола на болести (ECDC) и Европската Унија. Активностите беа организирани од страна на Министерство за здравство и Агенција за храна и ветеринарство. Во текот на посетата преставници на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, учествуваа на состаноците со националните тела и другите органи во државата, како и на состаноците на Мулти-секторската комисија за контрола на антимикробната отпорност и тимот на ECDC, EFSA и DG SANTE. Експертите за Здравје на животните и Безбедност на храната (EFSA & DG SANTE), го посетија Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при што беа запознаени со историјатот, кадровските и техничките капацитети на Институтот за храна и Ветеринарниот институт. Во оваа прилика беа презентирани начините на спроведување на активностите на лабораториите на факултетот вклучени во имплементација на хармонизираниот мониторинг на АМО за зоонотските и коменсалните изолати добиени од животни од кои се произведува храната, како дел од програмата за АМО на Република Северна Македонија. Воедно, беше дискутирано за надзорот, превенцијата и контролата на АМО, како и за резултатите од истражувањата на факултетот во секторите на домашните миленици и животната средина.

Од страна на професорите и соработниците на ФВМ-Скопје беа презентирани лабораториските методи, опремата и просториите на факултетот во кои се врши тестирање на примероците за спроведување на националниот монторинг за АМО. Покрај препорачаната метода за тестирање на АМО со регулативата на ЕК, беше презентирана и современата аналитичка опрема со која располага факултетот, MALDI-TOF и WGS кои се неопходни за идното пријавување на резултатите за АМО од националниот мониторинг во базата на EFSA. Во рамките на работната посета беа презентирани и резултатите од тестирање за АМО од изолатите добиени од животни од кои се произведува храната, потоа дивите животни, како и отпадните води од објекти за преработка на храна од животинско потекло. Во фокусот на екпертската мисија беа и студиските програми на факултетот во делот на обука на студентите од прв и втор интегриран циклус, специјалистичките стручни студии, како и студиите од трет циклус т.е докторските студии поврзани со проблематиката со АМО. Воедно беа презентирани начините и содржините на додипломската и постдипломската едукација на студентите, како и можностите за пренос на знаења и стекнување вештини од лабораториските активности на студентите.

Меѓудругото, беа претставени и активностите на Лабораториите на ФВМ-Скопје поврзани со работењето на Европската референтна лабораторија за АМО, учество во бројните обуки и работилници во организација на референти европски институции, учеството и резултатите од тестовите за оспособеност и меѓулабораториските тестирања, како и учеството на меѓународни проекти. Посебен осврт беше даден на добиените резултати од досегашните проекти финансирани од страна на ФВМС, научните трудови публикувани во списанија со фактор на влијание, како и резултатите од Докторските дисертации и научни публикации, презентирани на меѓународната конференција Денови на ветеринарна медицина организирана од страна на факултетот. Со тоа беа претставени и начините на кој факултетот преку своите истражувачки активности придонесува за проширувања на сознанијата за АМО во сите сектори на ветеринарната медицина, дисеминација на знаењата кај научната и стручната јавност, како и надлежните органи во државата за контрола на АМО. Исто така, во оваа прилика беше презентирано и научното списание Македонски ветеринарен преглед чиј издавач е факултетот, во кое експертскиот кадар на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и меѓународни експерти ги публикуваат добиените резултати од своите истражувања. На крај, преставници на Факултетот учествуваа во завршниот состанок на кој беа презентирани наодите и препораките од експертите на мисијата кои ќе бидат публикувани во конечен извештај на мисијата за состојбата со АМО во Република Северна Македонија.

Со овие активности Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, како и досега, ги претстави своите активности пред меѓународните експерти, во областите на ветеринарната едукација, апликативната и истражувачката дејност во борбата со АМО и подготвеноста за изградба на национални капацитети кои се од интерес на државата.

Источно-европската асоцијација за ветеринарна дерматологија во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како локален организационен одбор, ја организираат првата Источно-европска конференција од областа на дерматологијата која ќе се одржи во Хотел Мериот, Скопје во период од 23-24 февруари 2024 година.

Настанот ќе биде акредитиран од страна на Ветеринарната комора на Македонија.

Повеќе информации во врска со престојната работилница може да погледнете тука.

РЕГИСТРАЦИЈА

ПРОГРАМА

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за запишување студенти  на  втор циклус студии во учебната 2023/2024.

Рокови за пријавување и запишување:  

 Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите05 до 16.02.2024
Запишување на кандидатите20 и 21.02.2024

Согласно Конкурсот на Факултетот за ветеринарна медицина на студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), може да се запишат вкупно 20 студенти. 

Студиски програмиБрој на студентиТраење на студиите во семестриШколарина (во евра)
Факултет за ветеринарна медицина Безбедност и квалитет на храна  (специјалистички студии)2021500

Повеќе информации за условите, роковите и начинот на запишување, може да најдете тука.

Сите заинтересирани кандидати, документите ги доставуваат со физичко присуство во Службата за студентски прашања на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, согласно објавените датуми.

Рок за пријавување и запишувањеВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите11.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи28.12.2023
Одлучување по приговори12.1.2024
Објавување конечни листи22.1.2024
Запишување на кандидатите23.1.2024 – 31.1.2024

Конкурсот за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми на на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2023/2024 година, можете да го погледнете тука.

В.д. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Тони Довенски и Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство г-дин Љупчо Николовски во просториите на Факултетот, остварија средба за долгорочна соработка и финансиска подршка преку програмата за рурален развој за набавка на софистицирана опрема и технологија за равој на ембриотрансферот и употреба на сексирано семе, преку имплементација на проектот за генетско подобрување на млечните раси во фамилијарните фарми на РСМ.

На средбата беа дискутирани и разгледани активностите кои ќе се преземат во следниот период во рамките на проектот со цел развој на говедарството во РСМ и добивање на високо квалитетни генетски грла.

Драги матуранти, наши идни студенти!

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 1 декември 2023 во периодот од 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности…

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории…

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 1 декември!!!

Промотивна работилница за активностите на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животна средина се одржа на Факултетот под водство на доц. Д-р Мирослав Ќосевски.


Во рамките на проектот „Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животни и заштита на животна средина“ поддржан од Министерство за образование и наука, лабораторијата се опреми и разви применети методи од областа на хигиената и заштитата на животната средина.


На настанот ги прикажавме постојните лабораториски методи од истоимената област, а се со цел подигнување на свеста во одржување на редовен мониторинг за заштита на околината при индустриски активности, согласно еколошките дозволи при Законот за заштита на животна средина и одржување на здравјето и благосостојбата на животните. 

Ја презентиравме лабораторијата и нејзините цели и приоритети, активности и можностите кои ги нуди и беше одлична можност за проширување на соработката со засегнатите страни и мотив за чување и одржување на здравјето на животните и животната средина.

Им благодариме на сите учесници кои присуствуваа од државните институции, приватниот сектор, фармерите и фармите за животни, асоцијациите на фармери, оператори на објекти од индустријата за преработка на млеко и млечни производи, оператори на објекти од индустријата за преработка на месо и месни производи и останати засегнати страни.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]