Архива на Новости

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи на 30 и 31 август 2018 година.

На Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, во ПРВИОТ уписен рок има слободни места за 35 студенти во редовна квота и 15 студенти со кофинасирање.

Пријавувањето со документи ќе се врши на Студентски прашања, а претходно кандидатите треба веќе да се електронски пријавени во IKNOW системот.

На ФВМ-С, во сите уписни рокови, ќе можат да се запишат матурантите кои ги имаат положено соодветните екстерни и интерни предмети од матурата, кои се пропишани со Конкурсот, но и матурантите кои имаат несоодветни екстерни и интерни предмети. Во согласност со Упатството на УКИМ за примена на Конкурсот, матурантите кои ги немаат положено соодветните екстерни и интерни предмети ќе имаат различна формула за пресметка на поените од матурата и успехот од средно образование.

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување (образец А1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
– 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата
и умеењата

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии, Конкурс.

Линк: Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Оваа година Студнеткиот парламент на Факултетот за ветреинрна медицина (СПФВМ) ќе организира настан „Ветеринијада 2018“ кој ќе се одржи во периодот од 04-07 јули 2018 година во Конгресениот Центар на Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

„Ветеринијада 2018“  претставува едукативно-рекреативен собир наменет за студенти од Факултетите за ветеринарна медицина од регионот и пошироко.

Главни цели на овој настан се:

  • Подобрување на соработка на студентите од ветеринарните факултети;
  • Зголемена интеракција на релација професори – студенти;
  • Проширување на едукативниот хоризонт во области на ветеринарната медицина за студнетите;
  • Збогатување на досегашните стекнати знаења и искуства;
  • Поттикнување на меѓусебната комуникација и интеракција помеѓу студенти од различните факултети.

 

Студентски Парламент на
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(СПФВМ-С)

На 26 Март 2018 година во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина –Скопје е потпишан меморандум за соработка со Општина Гази Баба преставувана од градоначалникот г-дин Борис Георгиевски и деканите на факултетите во општина Гази Баба, (проф. д-р Лазо Пендовски декан на Факултет за ветеринарна медицина, проф. д-р Ицко Ѓоргоски декан на Природно-математички факултет, проф. д-р Вјекослав Танасковиќ декан на Фалултет за земјоделски науки и храна, проф. д-р Зоран Трпоски декан на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, проф. д-р Кирил Сотировски декан на Шумарски факултет), како и со проф. д-р Климе Белески директор на Земјоделскиот институт и со Државниот студентски дом Скопје прествуван од директорот г-дин Дарио Николовски.

Со меморандумот за сосработка се предвидува развој на стратешки документи, студии, анализи и трансфер на знаења на таргетирани групи од сферата на земјоделската дејност и храна, шумарството, природно – математичките науки и областа на ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство како и соработка во реализација на заеднички проекти од различни сфери на интерес на сите страни и нивно аплицирање пред домашни, европски и други фондови.

Со овој меморандум се зајакнува и потврдува заедничка соработка со која се овозможуваат подобри услови за студирање на студентите.

Конкурс за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) за учебната 2017/2018 година

 

 

Линк до конкурсот.

Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18

Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

Ментор Студиска програма Слободни места
Проф.д-р.Тони Довенски Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Дине Митров Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Влатко Илиески Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Павле Секуловски Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Пламен Тројачанец Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи Муслиу Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Владимир Петков Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Ромел Велев Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Игор Улчар Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Јована Стефановска Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Павле Секуловски Безбедност на храна 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Безбедност на храна 2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи Муслиу Безбедност на храна 0
Проф.д-р.Благица Сековска Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Ромел Велев Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Флорина Поповска Перчиниќ Ветеринарна медицина 3
Вкупно слободни места Ветеринарна медицина 23
Вкупно слободни места Безбедност на храна 12

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Велимир Стојковски и проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија посета на Федералната државна буџетска образовна институција за високо образование во Москва, каде е потпишан договор за соработка меѓу „Московска државна академија за ветеринарна медицина и биотехнологија – МВА К.И. Скрјабин“, Москва, Руска Федерација и Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“’ во Скопје, Република Македонија.

Во договорот е предвидена соработка во областа на едукацијата преку заедничка подготовка на специјалисти, дипломанти, магистранти и докторанти во процесот на нивната едукација и научноистражувачка работа, како и мобилност на професори, соработници и студенти од областа на ветеринарната медицина. Договорот предвидува соработка во областа на научните истражувања преку размена на научни публикации и информации односно разработка на заеднички научноистражувачки програми и проекти од зеднички интерес, а во таа насока и користење на програмите од Европската Унија.

На 14 Ноември 2017 година, на патрониот ден на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 23-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Притоа од името на сите професори и соработници им го честита успешното завршување на студиска програма ветеринарана медицина и им посака успешна професионална кариера.

Доделувањето на дипломи се совпадна со 90-ет годишниот јубилеј од почетокот на иституционалното дејствување на ветеринарната дејност во Македонија, чии развоен пат започнал уште од 1927 година кога за прв пат бил основан Ветеринарскиот отсек во Скопје кој својот развој го продолжил преку Ветеринарниот институт, а кој пак, денес својата работа и дејност ја изведува во Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје.

На 20 Септември 2017 година Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Лазо Пендовски и Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Р. Турција, проф. д-р Гувен Касици, потпишаа билатерален договор за соработка во областа на едукацијата и науката помеѓу двете институции.

Договорот опфаќа студиски престој на наставен кадар, мобилност на студенти, размена на научен кадар за изведување на истражувања и консултации, тренинг на млад научен кадар, оргинизирање на заедничи семинари, работилници и летни школи, подржување на капацитетите за публицирање на научни трудови и др.

Потпишувањето на договорот е потврда за блиската соработка која постои помеѓу Факултетите во изминатите години, која добива се поголем интензитет и се продлабочува во полето на наставата и науката, овозможувајќи јакнење и подигнување на капацитетите на двата Факултета.

1
5
4
3
2

Во месец Септември, 2017 година, студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина – Скопје, официјално го започнуваат своето членство во Интернационалната Ветеринарна Студентска Организација (IVSA). Моментално, во студентската организација членуваат 24 студенти при ФВМ – Скопје.

Тимот на IVSA Македонија, активно е вклучен во изработка и планирање на проекти, едукативни и хуманитарни настани, како и студентски размени на интернационално ниво. Досега, во студентската 2017/18 година, веќе се одржа Новогодишен Хуманитарен Базар, како и првата, успешна размена помеѓу студенти од ФВМ – Кошице, Словачка и ФВМ – Скопје, Македонија.  Во периодот од 04.02 – 09.02.2018 година, студентите од ФВМ – Кошице, Словачка, гостуваа во Македонија. Програмата и активностите беа изработени од страна на членовите IVSA Македонија, во соработка со професори и асистенти при ФВМ-С. Програмата им понуди на студентите едукативни и рекреативни настани, како: посета на автохтоната раса на говеда – Буша, работилница со автохтоната раса на овци – Праменка, Овчеполка, предавање за “Заштита на Балканскиот рис” од страна на претставници од Македонското Еколошко Друштво, посета на кањон Матка, како и посета на Тиквешкото езеро.

Нашата цел, со секоја размена, настан и проект, е да се подобри стандардот на ветеринарната едукација во нашата држава, а воедно студентите да се здобијат со културни и едукативни искуства.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна