Архива на Новости

Во втората половина на месец Март 2019 година на Катедрата за болести на птиците при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како стручњак од практика  учество во наставата зема Маријан Таневски, доктор по ветеринарна медицина од компанијата Авифор Скопје. Маријан Таневски, двм одржа две практични предавања во рамките на предметот болести на птиците за студентите од петта година, Одгледување и патологија на родителски јата и Технолошки постапки во инкубаторска станица и најчести проблеми во инкубацијата. Потоа, се реализираше и посета на инкубаторската станица Авифор каде што студентите се запознаа со сите аспекти на организацијата и процесите во инкубаторска станица.

Во периодот 1-3.04.2019 година на Катедрата за болести на птиците при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје престојуваше визитинг наставник проф. д-р Данијела Хорватек Томиќ од Заводот за болести на живината со клиника при Ветеринарниот факултет во Загреб, Хрватска.  Проф. д-р Данијела Хорватек-Томиќ ги одржа следните предавања во рамките на наставата по предметот болести на птиците за студентите од петта година:

Понеделник (1.04.2019):

 1. Кампилобактер во примарно производство на живината
 2. Кламидиоза
 3. Цревни вирози кај живината

Вторник (2.04.2019):

 1. Класификација на птици – домашни миленици
 2. Одгледување и исхрана на птици – домашни миленици
 3. Превентивна нега на птици – домашни миленици

Среда (3.04.2019):

 1. Апергилоза
 2. Кокцидиоза
 3. Ектопаразитози

На 14 март 2019 година во официјална посета на лабораториските капацитети на ФВМ-С престојуваа експерти на Светската Здравствена Организација (СЗО). Експертскиот тим беше од мисијата за надворешна евалуација за имплементација на меѓународниот здравствен правилник во соработка со Министерството за здравство и Светската здравствена организација, регионална канцларија за Европа. За време на мисијата тим од експерти од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје учествуваше во составување на одговори по прашалникот за Самоевалуацијата за меѓународниот здравствен правилник за поедини области со цел евалуација на здравствениот систем на Република Македонија. При оваа посета експертите од СЗО остварија средба со деканот на факултетот проф. д-р Лазо Пендовски и членови на деканатската управа и експерти од Факултетот задолжени за спроведување на активности од областа на безбедноста на храната и здравствената заштита на животните. Посетата беше искористена за преставување на лабораториските и техничките капацитети на ФВМ-С како интегрален дел од здравствениот систем на нашата земја. При посетата уште еднаш беше нагласено дека ФВМ-С во целост ги става на располагање својте капацитети за успешната имплементација на одредбите oд меѓународниот здравствен правилник со цел понатамошно унапредување на состојбите во државата.

На 8 март 2019 година на Факултетот за ветеринарна медицна-Скопје е остварена средба со претседателот на Европската Федерација на Ветеринари  (FVE) д-р Рафаел Лагуенс придружуван од претседателот на Ветеринарната комора  д-р Томислав Николовски.

Деканот на ФВМС, проф. д-р Лазо Пендовски ја презентираше улогата на Факултетот во создавањето на новите кадри во државата и притоа ги нагласи можностите и капацитетите со кои располага Факултетот а со цел достигнувања на стандардите на  ЕАЕВЕ (Европската Асоцијација на Ветринарни Естаблишменти).

Д-р Рафаел Лагуенс ја изрази подготвеноста и отворената подршка на Европската Федерација на Ветеринари  (FVE) зеедно со останатите нинституции одговорни за ветеринарната едукација во Европа (ЕАЕВЕ и ОИЕ) да ги помогнат процесите за меѓународна акредитација на ФВМ-С која е заложба и стратешка цел на Факултетот.

По кратката средба, д-р Рафаел Лагуенс ги посети капацитетите во кои Факултетот ја реализира својата високообразовна дејност од областа на ветеринарната медицина, контролата на квалитетот и безбедноста на храната и благосостојбата и репродукцијата кај животните. Исто така беше посетена и Универзитетската ветеринарана болница во која студентите на ФВМС, идните доктори по ветеринарна медицина се здобиваат со знаења и вештини за грижа за здравјето кај домашните миленици.

Амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, Н.Е. Сергеј Александрович Баздникин во придружба на аташето за култура, образование, наука и спорт при Амбасадата, Михаил Крапива оствариja работна посета на Факултетот за ветеринарана медицина.

На средбата со деканот на Факултетот за ветеринарана медицина, проф. д-р Лазо Пендовски,  Деканатската управа на Факултетот и почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид, проф. д-р Велимир Стојковски, Амбасадорот беше информиран за соработката на Факултетот со двата најголеми Ветеринарни универзитети во Руската Федерација – Универзитетот во Москва и Универзитетот во Санкт Петербург, која се реализира преку заедничкото учество во работата на EAEVE и VetIstanbul групата, како и размената на студенти меѓу институциите која ќе започне во септември 2019 год. Исто така беше разговарно и за идеите за соработка меѓу Факултетот за ветеринарна медицина и Россељхознадзор во областа на контролата на квалитетот и безбедноста на храната, што е од интерес не само на двете институци, туку и на двете држави. По кратката средба, амбасадорот ги посети лабораториите во кои Факултетот ја реализира својата научна и апликативна дејност од областа на ветеринарната медицина и контролата на квалитетот и безбедноста на храната.

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје е овластена институција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство да врши обука спроведува испит и да издава уверение за компетентност за возачите и надзорниците за превоз на живи животни и да врши обука на лица од собирни центри и добиточни пазари. Овластување од Агенција за храна и ветеринарство.

За таа цел Центарот за благосостојба на животните има изготвено програма за обука со која слушателите ќе се здобијат со соодветна стручна подготовка за основните постапки и методи на товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните. Обуката е наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт. Обуката е во согласност со националната законска регулатива и основните правила за благосостојба кај животните.

Програма за обуката 

Информативна брошура за заштита и благосостојба на животните за време на превоз 

Онлајн барање за обука на персонал за превоз на живи животни

* Барањето можете да го пополните онлајн или да го приложите на лице место во две копии.   >>>Превземи барање<<<

** Во прилог треба да донесете копија од лична карта или скенирана да ја прикачите тука со барањето.

Подносител на барањето:

1. Од Центарот за Благосостојба на животните, Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје барам да се извршат обуки за Благосостојба на животните, легислатива на РМ за благосостојба на животните, процедури за за основните постапки и методи на припрема на животните за транспорт, товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт


Повеќе информациите за постапката за регистрација и за термините за одржување на обуката и спроведување на испитот може да се добијат на е-маил:  blagosostojba@fvm.ukim.edu.mk или на телефонскиот број: + 389 2 3240 700 локал 761 Раководител на центарот за благосостојба на животните Проф. д-р Влатко Илиески

На 29 и 30.11.2018 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија се одржа работилницата во рамките на акциониот план за категоризација на одгледувалишта на молзни грла говеда според ризик со унапредување на квалитетот на суровото млеко.

На работилницата беа поканети и учествуваа претставници од млекопреработувачките компании во државата како и инсекциската служба од Агенцијата за храна и ветеринарство.

На настанот ги обработуваше теми:

 • Акционен План за Категоризација на одгледувалишта на молзни грла според ризик со унапредување на квалитетот на суровото млеко и степенот на негова реализација
 • Категоризација на одгледувалишта на молзни грла според ризик со унапредување на квалитетот на суровот млеко и квалитет на суровото млеко според Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи
 • Земање на мостри и достава на мострите до лабораторијата за испитување за квалитет на суровото млеко
 • Маститис и неговото влијание врз квалитетот и хигиената на суровото млеко

По завршувањето на работилницата на сите учесници им беа доделени сертификати за учество.

Презентациите можете да ги видите подолу:

Во рамките на овогодинешното одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотиците и Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје имаше учество со свој презентации. Имајќи го во предвид големото значење на антимикробната резистенција (АМР) и континуираното зголемување на резистентните соеви на бактерии во светот, Европа и кај нас,  потребно е да се запознаеме со состојбата во Република Македонија од аспект на примарното здравство како и употребата на антибиотиците во ветеринарниот сектор, кој има голем ефект врз здравјето и на луѓето, но и да се запознаеме со чекорите кои треба да се превземат во насока на контролата на развојот на АМР во Р. Македонија и Европа.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје Во врска со спроведувањето на одредбите од договорот за Ветеринарно јавно здравство-мониторинг на антимикробна отпорност за 2018 година од Програма за мониторинг и известување за антимикробата отпорност на зооностки и коменсални бактерии изврши акредитација на методот за тестирање на АМО со метод на микро-рзаредување во бујон според ИСО 20771-1 и 20771-2. Во рамки на настанот проф. Д-р Деан Јанкулоски, раководителна институт за храна имаше презентација на тема Тестирање на антимикроба отпорност на зоонотски и коменсални батерии, кои се изведуваат во Националната референтна лабораторија за АМО при ФВМС.

На деновите 25.10. и 26.10.2018 (четврток и петок) од 13 до 15 часот во Универзитетската клиника и Предавална 3 при ФВМ-С успешно се реализираше првата едукативна работилница, на тема: ,,Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни”. Практичниот дел од работилницата се одвиваше во Универзитетската клиника и опфати земање, манипулација и анализа на примероци, а теоретскиот дел се одвиваше во Предавална 3 и опфати интерпретација на резултатите во клиничката пракса преку квиз на кој студентите се обидуваа да ја погодат вистинската дијагноза при различни клинички случаи врз основа на клиничката слика на самото животно. Двата дена присуствуваа вкупно 21 студенти (12 во четврток и 9 во петок). Координатор на работилницата беше доц. д-р. Ирена Целеска.

 

Драги колеги, пријатели и учесници,

Со задоволство ве покануваме на заедничкиот собир на 5-тиот меѓународен Конгрес на групацијата Вет-Истанбул и 8-миот Меѓународен научен собир “ДЕНОВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 2018” кој ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија, од 23 до 27 септември, 2018 година. Охрид е мал туристички град кој се наоѓа на ридско крајбрежје на Охридското Езеро на југозападниот дел на Република Македонија со најдлабока културна историја на човечкиот род.

Оваа година ќе ни биде чест да ги одржиме двата собира, со цел да ја поттикнеме научната и академската соработка меѓу истражувачите и ветеринарните образовни институции (ВОИ), преку промовирање на различни аспекти на ветеринарната медицина и нивната вредност за јавното добро.

Настанот е наменет да биде атрактивен за сите истражувачи, ветеринари, официјални ветеринари, професори, доктори на науки и пост-докторски студенти, кои нудат одлична можност да разговараат за предизвиците и тековните проблеми во ветеринарното образование и науката.

Состанокот ќе го задржи вообичаениот популарен формат, вклучително и голем број поканети пленарни предавачи, кратки презентации и постерски презентации. Научната програма ќе содржи голем број професионално презентирани излагања, избрани од Комитетот засновани на научна важност и новина на следните теми: здравјето на животните, благосостојбата на животните и репродукцијата, како и јавното здравство и безбедноста на храната.

Искрено се надеваме дека ова ќе биде единствена можност за презентирање на вашата неодамнешна истражувачка работа и резултати. Дополнително, преку настаните за вмрежување и создадената интелектуална атмосфера, ќе можете да се запознаете, разговарате и разменувате идеи со вашите нови и стари колеги од различни области. Накратко, овие денови ќе отворат нови хоризонти и ќе ја исполнат вашата работа со идеи, пријатели и уживање.

Со нетрпение Ве очекуваме да Ве поздравиме во Охрид оваа година!

Организацискиот комитет,
Заеднички меѓународен научен собир
Вет-Истанбул група и Денови на ветеринарната медицина 2018

За повеќе информации посетете не на: dvm-vetist.com

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]