Архива на Новости

На 12 септември 2019 година, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје ќе ја организира првата меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема: “Запознавање со клеточно базирани терапии и терапии со плазма збогатена со тромбоцити (ПЗТ): Клинички- пристап”

За време на работилницата, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најновите трендови во производството на матични клетки, да слушнат за неодамнешните достигнувања на терапевтските протоколи во областа на регенеративнаta медицина, како и да научат како да подготват плазма збогатена со тромбоцити.

Поканетите гости предавачи – светски познати експерти ќе ги споделат своите теоретски и практични сознанија за новините во регенеративната медицина и ќе дискутираат со учесниците за пристап и имплементација на PRP кај животните во пракса.

Повеќе информации можете да најдете тука. —

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари 2019 година)  и Одлуката на Наставно-научниот совет на Фкултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 0202-956/9 од 6.6.2019 година, Конкурсната комисија на  Факултетот за ветеринарна медицна –Скопје објавува интерен 

К О Н К У Р С

за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Право на конкурирање

Право на апликација на научно-истажувачки проекти имаат лица избрани во наставно-научни и научни звања, вработени на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Конкурсот можете да го превземете тука.

Низ светот, луѓето ги чуваат животните за најразлични причини, во зависност од својот политички, религиозен, културолошки, социо-економски статус. Како доктори по ветеринарна медицина, наша должност е да ја промовираме благосостојбата на животните, и да сме сигурни дека им се обезбедени основни животни услови, како и дека се заштитени од непотребен стрес, болка, повреда и страдање. Стресот и лошото здравје придонесуваат за економски загуби (намалена продукција, слаб квалитет) со што, и луѓето и животните имаат придобивки од добраta благосостојба на животните.

VetNEST e мрежа на Факултети за ветеринарна медицина од Виена, Брно, Будимпешта, Кошице, Љубљана, Вроцлав, Загреб, Белград, Скопје и Тирана, поддржана од CEEPUS програмата. На ден 21.07 (понеделник) до 28.07.19 во Виена, Австрија успешно се одржа првата VetNEST Летна школа за Благосостојба на животни, Ветеринарна етика, Законодавство и Комуникациски вештини. Целта на оваа школа е да ја истакне важноста за познавање и примена на  благосостојбата на животните, ветеринарната етика и законодавство со фокус на продуктивните системи (интензивен и екстензивен, традиционален начин на одгледување на фармски животни).

На летната школа присуствуваа 31 учесник од земјите-членки во VetNEST , како и од Австралија и Шри Ланка.  Предавањата и работилниците ги водеа седум предавачи: Благосостојба на животните – проф. Д-р. Влатко Илиески и Мирослав Радески (ДВМ) oд Факултет за Ветеринарна медицина – Скопје (Центар за благосостојба); Ветеринарна етика – проф. Д-р. Хервиг Грим, Свења Спрингер (ДВМ) и д-р. Кристијан Дурнбергер од Факултет за Ветеринарна медицина – Виена (Vetmeduni); Ветеринарно законодавство – проф. Д-р. Кресимир Северин од Факултет за Ветеринарна медицина – Загреб; Комуникациски вештини – проф. Д-р. Метка Кухар (Љубљана).

Активностите се одвиваа од 09:00 – 19:00 ч. на Факултетот за ветеринарна медицина – Виена (Vetmeduni Vienna). За време на работилниците,  студентите беа поделени во тимови, каде заеднички им пристапуваа на различни проблематики од аспект на благосостојба, етика, законодавство и комуникација. Истотака, во склоп на активностите, беше посетена фарма за овци, каде учесниците имаа можност стекнатото знаење да го применат во пракса.

Со чест и задоволство ви ја најавуваме следната летна школа, која ќе се одржи во Охрид, Р.С.Македонија.

Во прилог е веб-страницата на Летната школа

Во периодот од 16 до 20 јули 2019 година студентите од ФВМС Симона Хаџиска, Андријана Тончевска, Коста Петрески, Владимир Русовски, Елена Митревска, Иван Јанев и Иван Лозанче успешно ја реализираа студентската летна пракса во организација на Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија), која оваа година се одвиваше во Центарот за обуки при Институтот за планиско сточарство и полјоделство во Тројан. Летната пракса опфати две предавања, теренска пракса во една приватна краварска фарма, посета на фармите во рамките на Институтот (за крави, за овци и за кози), како и посета на Природно-научниот музеј во близина на Тројан. Студентите беа придружувани од проф. д-р Игор Улчар, и доц. д-р Бранко Атанасов, кој беше и еден од предавачите.

Во периодот од 10 до 13 јули 2019 година делегација од студенти на ФВМС: Ивана Арсовска, Јане Влахов, Димитар Божиновски, Мартин Буровски, Борис Димитриевски, Елена Радевска и Неда Кузмановска учествуваа на меѓународните студенстки игри „Ветеринијада 2019“ кои се одржаа во Крањска Гора (Словенија), во организација на студентите од Ветеринарниот факултет во Љубљана. Нашите студенти ги придружуваа проф. д-р Игор Улчар и доц. д-р Бранко Атанасов. Во програмата на овогодишната Ветеринијада беа вклучени предавања одржани од професори на Ветеринарниот факултет во Љубљана, натпревари во футсал, посета на Националниот парк „Триглав“, како и завршен пикник. Сето ова беше проследено и со опуштено дружење помеѓу студентите од Скопје и Љубљана.

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје успешно ја реализираше летната екстрамурална пракса за студентите од Академијата за ветеринарна медицина во Санкт Петербург, Русија и Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Турција, во периодот од 01-12 јули 2019 година. Студентите реализираа практична настава од предклинички и клинички науки во Универзитетската ветеринарна болница, во лабораториите на Ветеринарниот Институт, Институтот за храна и Институтот за репродукција и биомедицина. Деканот на ФВМ-С, Проф.   д-р Лазо Пендовски на студентите им додели сертификати за успешно реализирана летна екстрамурална пракса.

Видео од случувањата за време на Денови на вашето милениче 2019 организирано од IVSA – Скопје

На 4 Јули 2019 година делегација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, продеканот за наука и меѓународна соработка проф. д-р Зехра Х. Муслиу и раководителот на Институтот за храна проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија посета на Факултетот за земјоделство и ветеринарство од Универзитетот во Приштина, каде е потпишан билатерален договор за соработка во областа на едукацијата и науката помеѓу двете институции.

Договорот опфаќа студиски престој на наставен кадар, мобилност на студенти, размена на научен кадар за изведување на истражувања и консултации, тренинг на млад научен кадар, организирање на заеднички семинари, работилници и летни школи, подржување на капацитетите за публицирање на научни трудови и др.

Потпишувањето на договорот е потврда за блиската соработка која постои помеѓу Факултетите во изминатите години, која добива се поголем интензитет и се продлабочува во полето на наставата и науката, овозможувајќи јакнење и подигнување на капацитетите на двата Факултета

На 11.05 (сабота) и 12.05 (недела) ќе се одржи едукативен настан “ДЕНОВИ НА ВАШЕТО МИЛЕНИЧЕ 2019“, организиран од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и Интернационална Ветеринарна Студентска Асоцијација Скопје, и поддржан од град Скопје. Настанот е наменет за секој одговорен сопственик, љубител или активист за животни! Целта на настанот е да се промовира одговорно сопствеништво преку едукација за правилна грижа и нега на милениците и информирање на јавноста за актуелни проблеми и заболувања кои се јавуваат кај домашните миленици.

На 11.05 (сабота), настанот ќе се одржи ВО АВАВ ХЕПИ ДОГ, првиот центар за миленици, каде ќе се одржат и кратки едукативни предавања, од страна на професори при ФВМ-С и доктори по Ветеринарна медицина, со што ќе се опфатат актуелните теми за милениците, како “Што е Кастрација/Стерилизација и кога е правилен избор?”  “Влијанието на телесната тежина врз благосостојбата на домашните миленици”, “Како да ги заштитиме милениците од екто/ендопаразити” и “Прва помош при труење”.

На 12.05 (недела), настанот ќе се одржи во ПАРКОТ ЗА МИЛЕНИЦИ – ГРАДСКИ ПАРК СКОПЈЕ. На самиот настан ќе бидат поставени повеќе информативни штандови каде присутните ќе имаат можност да се информираат/советуваат за одговорно сопствеништво на повеќе теми: Микрочипирање, Вакцинација, Правилна исхрана, Кастрација/Стерилизација, Брахицефаличен синдром, Вектор и вектор-преносливи болести и  Прва помош при труење. Исто така, ќе има и детско катче каде што ќе се анимираат, едуцираат и забавуваат децата. Предвидено е да има и игри наменети за сопствениците на милениците.

Во втората половина на месец Март 2019 година на Катедрата за болести на птиците при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како стручњак од практика  учество во наставата зема Маријан Таневски, доктор по ветеринарна медицина од компанијата Авифор Скопје. Маријан Таневски, двм одржа две практични предавања во рамките на предметот болести на птиците за студентите од петта година, Одгледување и патологија на родителски јата и Технолошки постапки во инкубаторска станица и најчести проблеми во инкубацијата. Потоа, се реализираше и посета на инкубаторската станица Авифор каде што студентите се запознаа со сите аспекти на организацијата и процесите во инкубаторска станица.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]