Архива на Новости

Драги колеги, пријатели и учесници,

Со задоволство ве покануваме на заедничкиот собир на 5-тиот меѓународен Конгрес на групацијата Вет-Истанбул и 8-миот Меѓународен научен собир “ДЕНОВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 2018” кој ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија, од 23 до 27 септември, 2018 година. Охрид е мал туристички град кој се наоѓа на ридско крајбрежје на Охридското Езеро на југозападниот дел на Република Македонија со најдлабока културна историја на човечкиот род.

Оваа година ќе ни биде чест да ги одржиме двата собира, со цел да ја поттикнеме научната и академската соработка меѓу истражувачите и ветеринарните образовни институции (ВОИ), преку промовирање на различни аспекти на ветеринарната медицина и нивната вредност за јавното добро.

Настанот е наменет да биде атрактивен за сите истражувачи, ветеринари, официјални ветеринари, професори, доктори на науки и пост-докторски студенти, кои нудат одлична можност да разговараат за предизвиците и тековните проблеми во ветеринарното образование и науката.

Состанокот ќе го задржи вообичаениот популарен формат, вклучително и голем број поканети пленарни предавачи, кратки презентации и постерски презентации. Научната програма ќе содржи голем број професионално презентирани излагања, избрани од Комитетот засновани на научна важност и новина на следните теми: здравјето на животните, благосостојбата на животните и репродукцијата, како и јавното здравство и безбедноста на храната.

Искрено се надеваме дека ова ќе биде единствена можност за презентирање на вашата неодамнешна истражувачка работа и резултати. Дополнително, преку настаните за вмрежување и создадената интелектуална атмосфера, ќе можете да се запознаете, разговарате и разменувате идеи со вашите нови и стари колеги од различни области. Накратко, овие денови ќе отворат нови хоризонти и ќе ја исполнат вашата работа со идеи, пријатели и уживање.

Со нетрпение Ве очекуваме да Ве поздравиме во Охрид оваа година!

Организацискиот комитет,
Заеднички меѓународен научен собир
Вет-Истанбул група и Денови на ветеринарната медицина 2018

За повеќе информации посетете не на: dvm-vetist.com

Во периодот од 23 до 27 јули 2018 год. на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје беше реализирана летна практика од страна на студентите од Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија) Вела Балабурова и Теодора Илиев, предводени од асс. м-р Илиана Ружанова. Оваа практика студените ја реализираа на нашата Универзитетска ветеринарна болница – Клиника за домашни миленици и копитари.

Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) во организација подржана од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС), успешно го реализираа настанот „ВЕТЕРИНИЈАДА-2018“ кој се одржа во периодот од 04.07 до 07.07 јули 2018 година во Конгресниот Центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

На настанот присуствуваа студенти од Ветеринарните факултети во Словенија, Хрватскa, Србија, Бугарија и Турција заедно со нивните профрсори.

На Ветеринијадата 2018 беа организирани едукативни сесии со предавања истакнати од професори од нашиот Факултет и тоа:

 1. Асс. м-р Слободен Чокревски – ‘’The OIE Day One Competence Standard and Veterinary Education”
 2. Доц. д-р Бранко Атанасов – “Estrus synchronization at animals-impact of animal production”
 3. Мирослав Радевски, ДВМ – ‘’Who is my patient? The question of One Health!’’
 4. Доц. д-р Мирко Проданов – ‘’The impact of animal welfare on the quality of meat’’

 После секое предавње студентите работеа во групи на интерактивни едукативни работилници во врска со  темата на предавањата со цел зголемување на нивните знаења за темите кои се обработуваа.

Спортски активности (фудбал, кошарка и одбојка) беа неизоставен дел од Ветеринијадата 2018, а на крајот од натпреварите за најуспешните се доделуваа пехари.

Настанот беше збогатен со голем број на друштвени настани за студентите и професорите.

Ние студентите од Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) изразуваме голема благодарност и почит кон управата на Факултетот за ветринарна медицина во Скопје и нашите професори за неисцрпната подршка.

Студентските активности ПРОДОЛЖУВААТ…!!!

Се известуваат студентите и наставниот и соработнички кадар на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2018/2019 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 1 октомври 2018.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ:

 • пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
 • договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и  факултетот во странство (минимум 20 ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
 • уверение за положени испити на македонски јазик;
 • најмалку една препорака;
 • уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена  од признат центар/школа за странски јазици;
 • уверение за редовен студент-  запишан семестар/година (на македонски јазик);
 • кратка биографија (Europass model).

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР:

мобилност за наставeн ангажман (teaching):

мобилност за обука (training) :

 Линк до конкурсот

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии, Конкурс.

Линк: Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Оваа година Студнеткиот парламент на Факултетот за ветреинрна медицина (СПФВМ) ќе организира настан „Ветеринијада 2018“ кој ќе се одржи во периодот од 04-07 јули 2018 година во Конгресениот Центар на Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

„Ветеринијада 2018“  претставува едукативно-рекреативен собир наменет за студенти од Факултетите за ветеринарна медицина од регионот и пошироко.

Главни цели на овој настан се:

 • Подобрување на соработка на студентите од ветеринарните факултети;
 • Зголемена интеракција на релација професори – студенти;
 • Проширување на едукативниот хоризонт во области на ветеринарната медицина за студнетите;
 • Збогатување на досегашните стекнати знаења и искуства;
 • Поттикнување на меѓусебната комуникација и интеракција помеѓу студенти од различните факултети.

 

Студентски Парламент на
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
(СПФВМ-С)

На 26 Март 2018 година во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина –Скопје е потпишан меморандум за соработка со Општина Гази Баба преставувана од градоначалникот г-дин Борис Георгиевски и деканите на факултетите во општина Гази Баба, (проф. д-р Лазо Пендовски декан на Факултет за ветеринарна медицина, проф. д-р Ицко Ѓоргоски декан на Природно-математички факултет, проф. д-р Вјекослав Танасковиќ декан на Фалултет за земјоделски науки и храна, проф. д-р Зоран Трпоски декан на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, проф. д-р Кирил Сотировски декан на Шумарски факултет), како и со проф. д-р Климе Белески директор на Земјоделскиот институт и со Државниот студентски дом Скопје прествуван од директорот г-дин Дарио Николовски.

Со меморандумот за сосработка се предвидува развој на стратешки документи, студии, анализи и трансфер на знаења на таргетирани групи од сферата на земјоделската дејност и храна, шумарството, природно – математичките науки и областа на ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство како и соработка во реализација на заеднички проекти од различни сфери на интерес на сите страни и нивно аплицирање пред домашни, европски и други фондови.

Со овој меморандум се зајакнува и потврдува заедничка соработка со која се овозможуваат подобри услови за студирање на студентите.

Конкурс за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) за учебната 2017/2018 година

 

 

Линк до конкурсот.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи на 30 и 31 август 2018 година.

На Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, во ПРВИОТ уписен рок има слободни места за 35 студенти во редовна квота и 15 студенти со кофинасирање.

Пријавувањето со документи ќе се врши на Студентски прашања, а претходно кандидатите треба веќе да се електронски пријавени во IKNOW системот.

На ФВМ-С, во сите уписни рокови, ќе можат да се запишат матурантите кои ги имаат положено соодветните екстерни и интерни предмети од матурата, кои се пропишани со Конкурсот, но и матурантите кои имаат несоодветни екстерни и интерни предмети. Во согласност со Упатството на УКИМ за примена на Конкурсот, матурантите кои ги немаат положено соодветните екстерни и интерни предмети ќе имаат различна формула за пресметка на поените од матурата и успехот од средно образование.

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување (образец А1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
– 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата
и умеењата

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18

Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

МенторСтудиска програмаСлободни места
Проф.д-р.Тони ДовенскиВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Дине МитровВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Влатко ИлиескиВетеринарна медицина1
Проф.д-р.Велимир СтојковскиВетеринарна медицина2
Проф.д-р.Павле СекуловскиВетеринарна медицина1
Проф.д-р.Пламен ТројачанецВетеринарна медицина2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи МуслиуВетеринарна медицина0
Проф.д-р.Владимир ПетковВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Ромел ВелевВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Игор УлчарВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Лазо ПендовскиВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Јована СтефановскаВетеринарна медицина3
Проф.д-р.Павле СекуловскиБезбедност на храна1
Проф.д-р.Велимир СтојковскиБезбедност на храна2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи МуслиуБезбедност на храна0
Проф.д-р.Благица СековскаБезбедност на храна3
Проф.д-р.Ромел ВелевБезбедност на храна3
Проф.д-р.Лазо ПендовскиБезбедност на храна3
Проф.д-р.Флорина Поповска ПерчиниќВетеринарна медицина3
Вкупно слободни местаВетеринарна медицина23
Вкупно слободни местаБезбедност на храна12
Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]