Архива на Новости

На 26 Март 2018 година во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина –Скопје е потпишан меморандум за соработка со Општина Гази Баба преставувана од градоначалникот г-дин Борис Георгиевски и деканите на факултетите во општина Гази Баба, (проф. д-р Лазо Пендовски декан на Факултет за ветеринарна медицина, проф. д-р Ицко Ѓоргоски декан на Природно-математички факултет, проф. д-р Вјекослав Танасковиќ декан на Фалултет за земјоделски науки и храна, проф. д-р Зоран Трпоски декан на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, проф. д-р Кирил Сотировски декан на Шумарски факултет), како и со проф. д-р Климе Белески директор на Земјоделскиот институт и со Државниот студентски дом Скопје прествуван од директорот г-дин Дарио Николовски.

Со меморандумот за сосработка се предвидува развој на стратешки документи, студии, анализи и трансфер на знаења на таргетирани групи од сферата на земјоделската дејност и храна, шумарството, природно – математичките науки и областа на ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство како и соработка во реализација на заеднички проекти од различни сфери на интерес на сите страни и нивно аплицирање пред домашни, европски и други фондови.

Со овој меморандум се зајакнува и потврдува заедничка соработка со која се овозможуваат подобри услови за студирање на студентите.

Конкурс за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) за учебната 2017/2018 година

 

 

Линк до конкурсот.

Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18

Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

Ментор Студиска програма Слободни места
Проф.д-р.Тони Довенски Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Дине Митров Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Влатко Илиески Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Павле Секуловски Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Пламен Тројачанец Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи Муслиу Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Владимир Петков Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Ромел Велев Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Игор Улчар Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Јована Стефановска Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Павле Секуловски Безбедност на храна 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Безбедност на храна 2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи Муслиу Безбедност на храна 0
Проф.д-р.Благица Сековска Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Ромел Велев Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Флорина Поповска Перчиниќ Ветеринарна медицина 3
Вкупно слободни места Ветеринарна медицина 23
Вкупно слободни места Безбедност на храна 12

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Велимир Стојковски и проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија посета на Федералната државна буџетска образовна институција за високо образование во Москва, каде е потпишан договор за соработка меѓу „Московска државна академија за ветеринарна медицина и биотехнологија – МВА К.И. Скрјабин“, Москва, Руска Федерација и Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“’ во Скопје, Република Македонија.

Во договорот е предвидена соработка во областа на едукацијата преку заедничка подготовка на специјалисти, дипломанти, магистранти и докторанти во процесот на нивната едукација и научноистражувачка работа, како и мобилност на професори, соработници и студенти од областа на ветеринарната медицина. Договорот предвидува соработка во областа на научните истражувања преку размена на научни публикации и информации односно разработка на заеднички научноистражувачки програми и проекти од зеднички интерес, а во таа насока и користење на програмите од Европската Унија.

На 14 Ноември 2017 година, на патрониот ден на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 23-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Притоа од името на сите професори и соработници им го честита успешното завршување на студиска програма ветеринарана медицина и им посака успешна професионална кариера.

Доделувањето на дипломи се совпадна со 90-ет годишниот јубилеј од почетокот на иституционалното дејствување на ветеринарната дејност во Македонија, чии развоен пат започнал уште од 1927 година кога за прв пат бил основан Ветеринарскиот отсек во Скопје кој својот развој го продолжил преку Ветеринарниот институт, а кој пак, денес својата работа и дејност ја изведува во Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје.

На 20 Септември 2017 година Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Лазо Пендовски и Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Р. Турција, проф. д-р Гувен Касици, потпишаа билатерален договор за соработка во областа на едукацијата и науката помеѓу двете институции.

Договорот опфаќа студиски престој на наставен кадар, мобилност на студенти, размена на научен кадар за изведување на истражувања и консултации, тренинг на млад научен кадар, оргинизирање на заедничи семинари, работилници и летни школи, подржување на капацитетите за публицирање на научни трудови и др.

Потпишувањето на договорот е потврда за блиската соработка која постои помеѓу Факултетите во изминатите години, која добива се поголем интензитет и се продлабочува во полето на наставата и науката, овозможувајќи јакнење и подигнување на капацитетите на двата Факултета.

1
5
4
3
2

Во месец Септември, 2017 година, студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина – Скопје, официјално го започнуваат своето членство во Интернационалната Ветеринарна Студентска Организација (IVSA). Моментално, во студентската организација членуваат 24 студенти при ФВМ – Скопје.

Тимот на IVSA Македонија, активно е вклучен во изработка и планирање на проекти, едукативни и хуманитарни настани, како и студентски размени на интернационално ниво. Досега, во студентската 2017/18 година, веќе се одржа Новогодишен Хуманитарен Базар, како и првата, успешна размена помеѓу студенти од ФВМ – Кошице, Словачка и ФВМ – Скопје, Македонија.  Во периодот од 04.02 – 09.02.2018 година, студентите од ФВМ – Кошице, Словачка, гостуваа во Македонија. Програмата и активностите беа изработени од страна на членовите IVSA Македонија, во соработка со професори и асистенти при ФВМ-С. Програмата им понуди на студентите едукативни и рекреативни настани, како: посета на автохтоната раса на говеда – Буша, работилница со автохтоната раса на овци – Праменка, Овчеполка, предавање за “Заштита на Балканскиот рис” од страна на претставници од Македонското Еколошко Друштво, посета на кањон Матка, како и посета на Тиквешкото езеро.

Нашата цел, со секоја размена, настан и проект, е да се подобри стандардот на ветеринарната едукација во нашата држава, а воедно студентите да се здобијат со културни и едукативни искуства.

Лина Накевска, студентка на петта година на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, учествуваше на меѓународната конференција „7th International Congress Veterinary Science and Profession“, во Загреб, Хрватска, во периодот од 5.10.2017 до 7.10.2017. Оралната презентација под наслов „Skin Cytology – Useful Diagnostic Tool for Cutaneous lesion and lumps“, беше прогласена за најдобра орална презентација во студентската сесија за мали животни. Презентацијата беше изработена и презентирана под менторство на проф. д-р Игор Улчар и доц. д-р Ирена Целеска од катедрата за патофизиологија. Покрај оралната презентација, студентката Лина Накевска имаше и постер презентација по наслов „Aggressive Dogs: Assessment and Treatment Considerations“, под менторство на проф. д-р Влатко Илиески од центарот за благосостојба на животните.

Со тоа се докажа дека студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, се препознаени во меѓународните кругови и рамо до рамо можат да се носат со предизвиците на ветеринарната пракса. Затоа, препознавањето на студентскиот интелектуален капацитет е пресудно за нивна интернационална афирмација. Со ова се охрабруваат сите студенти да бидат интегрирани во тековната работа на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, од каде ќе произлезат резултати, како интелектуален производ на нашата работа.

Во периодот од 23-28 јули 2017 година, 4 студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје со целосна подршка од Факултетот обавија летна практика на Факултетот за ветеринарна медицина во Софија, Р. Бугарија. Практиката беше реализирана на факултетската клиника, како и во две приватни клиники во Софија. Во рамките на оваа практика студентите се запознаа со некои нови стручни зафати како: компјутерска томографија, кардиоехографија, операција на дискохернија, интензивна нега итн.
Летната клиничката практика се реализира врз основа на договорот помеѓу двата Факултета од 2016 година и успешно се спроведува веќе втора година со што се овозможува на студентите од двата факултети да ги зголемат своите практични знаења и вештини.

slika 4
slika 2
slika 1
sliak 5
sliak 3

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна