Архива на Новости

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како водечка високо-образовна и истражувачка институција во државата за тестирањa од областа на Антимикробната отпорност (АМО), беше предмет на евалуација на своите активности од страна на експертска комисија на Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC), EFSA и DG-SANTE.

Во периодот од 29.01 до 02.03.2024 година Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, учествуваше во активности поврзани со агендата “Едно здравје”- посета за АМО на Северна Македонија. Мисијата беше дел од активностите за поддршка на земјата за унапредување на концептот “Едно здравје” одговор против АМО на Западен Балкан, во организација на Европскиот центар за контрола на болести (ECDC) и Европската Унија. Активностите беа организирани од страна на Министерство за здравство и Агенција за храна и ветеринарство. Во текот на посетата преставници на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, учествуваа на состаноците со националните тела и другите органи во државата, како и на состаноците на Мулти-секторската комисија за контрола на антимикробната отпорност и тимот на ECDC, EFSA и DG SANTE. Експертите за Здравје на животните и Безбедност на храната (EFSA & DG SANTE), го посетија Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при што беа запознаени со историјатот, кадровските и техничките капацитети на Институтот за храна и Ветеринарниот институт. Во оваа прилика беа презентирани начините на спроведување на активностите на лабораториите на факултетот вклучени во имплементација на хармонизираниот мониторинг на АМО за зоонотските и коменсалните изолати добиени од животни од кои се произведува храната, како дел од програмата за АМО на Република Северна Македонија. Воедно, беше дискутирано за надзорот, превенцијата и контролата на АМО, како и за резултатите од истражувањата на факултетот во секторите на домашните миленици и животната средина.

Од страна на професорите и соработниците на ФВМ-Скопје беа презентирани лабораториските методи, опремата и просториите на факултетот во кои се врши тестирање на примероците за спроведување на националниот монторинг за АМО. Покрај препорачаната метода за тестирање на АМО со регулативата на ЕК, беше презентирана и современата аналитичка опрема со која располага факултетот, MALDI-TOF и WGS кои се неопходни за идното пријавување на резултатите за АМО од националниот мониторинг во базата на EFSA. Во рамките на работната посета беа презентирани и резултатите од тестирање за АМО од изолатите добиени од животни од кои се произведува храната, потоа дивите животни, како и отпадните води од објекти за преработка на храна од животинско потекло. Во фокусот на екпертската мисија беа и студиските програми на факултетот во делот на обука на студентите од прв и втор интегриран циклус, специјалистичките стручни студии, како и студиите од трет циклус т.е докторските студии поврзани со проблематиката со АМО. Воедно беа презентирани начините и содржините на додипломската и постдипломската едукација на студентите, како и можностите за пренос на знаења и стекнување вештини од лабораториските активности на студентите.

Меѓудругото, беа претставени и активностите на Лабораториите на ФВМ-Скопје поврзани со работењето на Европската референтна лабораторија за АМО, учество во бројните обуки и работилници во организација на референти европски институции, учеството и резултатите од тестовите за оспособеност и меѓулабораториските тестирања, како и учеството на меѓународни проекти. Посебен осврт беше даден на добиените резултати од досегашните проекти финансирани од страна на ФВМС, научните трудови публикувани во списанија со фактор на влијание, како и резултатите од Докторските дисертации и научни публикации, презентирани на меѓународната конференција Денови на ветеринарна медицина организирана од страна на факултетот. Со тоа беа претставени и начините на кој факултетот преку своите истражувачки активности придонесува за проширувања на сознанијата за АМО во сите сектори на ветеринарната медицина, дисеминација на знаењата кај научната и стручната јавност, како и надлежните органи во државата за контрола на АМО. Исто така, во оваа прилика беше презентирано и научното списание Македонски ветеринарен преглед чиј издавач е факултетот, во кое експертскиот кадар на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и меѓународни експерти ги публикуваат добиените резултати од своите истражувања. На крај, преставници на Факултетот учествуваа во завршниот состанок на кој беа презентирани наодите и препораките од експертите на мисијата кои ќе бидат публикувани во конечен извештај на мисијата за состојбата со АМО во Република Северна Македонија.

Со овие активности Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, како и досега, ги претстави своите активности пред меѓународните експерти, во областите на ветеринарната едукација, апликативната и истражувачката дејност во борбата со АМО и подготвеноста за изградба на национални капацитети кои се од интерес на државата.

Источно-европската асоцијација за ветеринарна дерматологија во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како локален организационен одбор, ја организираат првата Источно-европска конференција од областа на дерматологијата која ќе се одржи во Хотел Мериот, Скопје во период од 23-24 февруари 2024 година.

Настанот ќе биде акредитиран од страна на Ветеринарната комора на Македонија.

Повеќе информации во врска со престојната работилница може да погледнете тука.

РЕГИСТРАЦИЈА

ПРОГРАМА

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за запишување студенти  на  втор циклус студии во учебната 2023/2024.

Рокови за пријавување и запишување:  

 Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите05 до 16.02.2024
Запишување на кандидатите20 и 21.02.2024

Согласно Конкурсот на Факултетот за ветеринарна медицина на студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), може да се запишат вкупно 20 студенти. 

Студиски програмиБрој на студентиТраење на студиите во семестриШколарина (во евра)
Факултет за ветеринарна медицина Безбедност и квалитет на храна  (специјалистички студии)2021500

Повеќе информации за условите, роковите и начинот на запишување, може да најдете тука.

Сите заинтересирани кандидати, документите ги доставуваат со физичко присуство во Службата за студентски прашања на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, согласно објавените датуми.

Рок за пријавување и запишувањеВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите11.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи28.12.2023
Одлучување по приговори12.1.2024
Објавување конечни листи22.1.2024
Запишување на кандидатите23.1.2024 – 31.1.2024

Конкурсот за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми на на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2023/2024 година, можете да го погледнете тука.

В.д. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Тони Довенски и Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство г-дин Љупчо Николовски во просториите на Факултетот, остварија средба за долгорочна соработка и финансиска подршка преку програмата за рурален развој за набавка на софистицирана опрема и технологија за равој на ембриотрансферот и употреба на сексирано семе, преку имплементација на проектот за генетско подобрување на млечните раси во фамилијарните фарми на РСМ.

На средбата беа дискутирани и разгледани активностите кои ќе се преземат во следниот период во рамките на проектот со цел развој на говедарството во РСМ и добивање на високо квалитетни генетски грла.

Драги матуранти, наши идни студенти!

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 1 декември 2023 во периодот од 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности…

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории…

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 1 декември!!!

Промотивна работилница за активностите на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животна средина се одржа на Факултетот под водство на доц. Д-р Мирослав Ќосевски.


Во рамките на проектот „Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животни и заштита на животна средина“ поддржан од Министерство за образование и наука, лабораторијата се опреми и разви применети методи од областа на хигиената и заштитата на животната средина.


На настанот ги прикажавме постојните лабораториски методи од истоимената област, а се со цел подигнување на свеста во одржување на редовен мониторинг за заштита на околината при индустриски активности, согласно еколошките дозволи при Законот за заштита на животна средина и одржување на здравјето и благосостојбата на животните. 

Ја презентиравме лабораторијата и нејзините цели и приоритети, активности и можностите кои ги нуди и беше одлична можност за проширување на соработката со засегнатите страни и мотив за чување и одржување на здравјето на животните и животната средина.

Им благодариме на сите учесници кои присуствуваа од државните институции, приватниот сектор, фармерите и фармите за животни, асоцијациите на фармери, оператори на објекти од индустријата за преработка на млеко и млечни производи, оператори на објекти од индустријата за преработка на месо и месни производи и останати засегнати страни.

На 13 и 14 октомври 2023 година, на Факултетот за ветеринарна медицина се
одржа втора по ред меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема:
Научна и клиничка примена на терапија со матични клетки и плазма збогатена со
тромбоцити (ПЗТ) во ветеринарната пракса (2nd International
Regenerative medicine workshop Scientific and Clinical Application of Stem
Cells Therapy and PRP in Veterinary Practice 2023).

Теоретскиот дел од работилницата се одржа на 13.10.2023 год. на кој светски
познатите експерти од областа на ветеринарната медицина (проф. д-р Луиза
Паскучи [Luisa Pascucci], проф. д-р Мери Марфи [Mary Murphy], проф. д-р Френк
Бери [Franck Barry], д-р Ана Ивановска и проф. д-р Стефано Гроли [Stefano
Grolli] ги споделија своите теоретски и практични сознанија за улогата и
примената на матичните клетки и плазмата богата со тромбоцити  во
ветеринарната медицина.

На попладневната сесија која се одржа истиот ден под водство на проф. д-р
Стефано Гроли и Присила Берни, ДВМ докторанд (Priscilla Berni), учесниците
поделени во 3 групи, самостојно имаа можност да подготват плазма збогатена со
тромбоцити и да ги забележат разликите помеѓу гел и течна состојба.

Следниот ден, 14 октомври (сабота) учесници имаа можност да присуствуваат на
теоретскиот и практичен дел каде беа презентирани клиничката примена на
матичните клетки при мускуло-скелетни заболувања  и интра-артикуларната
апликација на PRP, кај кадавери и селектирани клинички случаи од страна на д-р
Расел Чендлер (d-r Russell Chandler) и проф. д-р Маурицио Дел Буе (Prof.
Maurizio del Bue).

 

На 02.10.2023 год., в.д. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје проф. д-р Тони Довенски им посака топло добредојде на новозапишаните студенти и со свечено доделување на индексите, ја отвори новата учебна 2023/2024 година.

В.д. Деканот им го честиташе уписот на новите студенти презентирајќи ја накратко студиската програма, посакувајќи им среќен и успешен почеток на академскиот живот укажувајќи им дека во следните 6 години, Факултетот ќе биде нивен втор дом, во кој ќе ги стекнат своите знаења и искуства, кои на крај ќе бидат крунисани со академската титула Доктор по ветеринарна медицина.

Почитувани идни студенти,

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус интегрирани студии на студиската програма – Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ве известуваме дека пријавувањето на кандидатите за ТРЕТИОТ уписен рок е на 28.09.2023 година, со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

Пријавувањето за упис на кандидатите за ТРЕТИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе биде во период од 09-14 часот, во Службата за студентски прашања, кога кандидати ги приложуваат следните документи:

  • Пријава за запишување – образец А1 (универзитетски пријавен лист, достапен во книжарници во близина на Факултетот);
  • Електронска пријава (генерирана од iKnow системот – интерен и пријавен лист);
  • Оригинални свидетелства од сите класови;
  • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
  • Извод од матична книга на родените (оригинал);
  • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение, оригинал);
  • Потврда (уплатница) за уплатени 300,00 денари на жиро сметка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот);
  • Потврда (уплатница) за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари образец ПП 50;
  • Лична карта или пасош (документ за идентификација на кандидатот на увид).

Доколку кандидатот не се запишува лично, лицето кое ќе го запишува треба да донесе полномошно заверено на нотар.

Конкурсот и соопштението за упис на кандидати, можете да ги погледнете тука.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]