Архива на Новости

Иновативно истражување за SMP имплантите за поправка на коскени дефекти на Мелиса А. Грунлан, познат експерт за биомедицински инжинеринг од Универзитетот А&М во Тексас (TAMU), беше дел предавањето кое таа го одржа на Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје со наслов „Self-fitting, Shape Memory Polymer Scaffolds for Bone Defect Repair“, за примена на мемориски полимерни (SMP) импланти за корекција на бројни коскени неправилности и дефекти.

– Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје имаше голема чест што беше домаќин на ваков истакнат говорник. Иновативното истражување на проф. Грунлан за SMP имплантите за поправка на коскени дефекти нуди голем потенцијал и сме благодарни за можноста да учиме од неа, рече деканот на Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје, проф. д-р Лазо Пендовски.

Тој додаде дека и во иднина ќе има истражувања кои ќе продолжат да ги поместуваат границите на биомедицинскиот инженеринг и да ги подобрат резултатите како во хуманата, така и во ветеринарната медицина.

Предавањето привлече разновидна група на присутни, вклучувајќи биомедицински истражувачи, медицински професионалци и студенти од различни области, сите желни да учат од еден од водечките експерти во биомедицинскиот инженеринг.

Презентацијата на проф. Грунлан ги истакна можностите на SMP имплантите за корекција на коскените дефекти и ги покажа нејзините иновативни стратегии и истражувања во врска со подобрување на карактеристиките на овие материјали.

Во Лабораторијата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, инсталирана е и пуштена во работа нова најсовремена опрема – автоматски биохемиски анализатор, ензимски имунофлуоресцентен анализатор и хематолошки анализатор во функција на Универзитетската ветеринарна болница.

На 24 јануар 2023 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје се одржа трибина со наслов “ЕАЕВЕ-ФВМС ПРИДОБИВКИ И ПОТРЕБИ”. Трибината ја водеа проф. д-р Лазо Пендовски, декан на Факултетот заедно со проф. д-р Ненад Турк, поранешен декан на Факултетот за ветреинарна медицина при Универзитетот во Загреб и визитинг професор на ФВМС. На трибината учествуваа професорите од Факултетот кои се вклучија во дискусиите и ги посочија своите видувања во насока на меѓународната акредитација на Факултетот.

Проф. д-р Ненад Турк ги презентираше придобивките од меѓународната акредитација во ЕАЕВЕ со посебен осврт на студирањето на англиски јазик. Воедно ги претстави можните прдобивки од акредитацијата а особено ја истакна претпознатливоста и видливоста на секој ветеринарен естаблишмент кој е член на оваа асоцијација.

Стратегиска определба на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје е пролноправно членство во ЕАЕВЕ што уште еднаш се потенцираше на трибината од страна на наставно-научниот кадар на Факултетот.

Следејќи ги најновите достигнувања во ветеринарна медицина, Универзитетската ветеринарна болница при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје ја претстави новата алатка во дијагностиката на болестите кај домашните миленици преку набавката на нов компјутерски томограф.

За прв пат во нашата држава, Факултетот ги обедини на едно место сите услуги на современата дијагностика кај домашнте миленици, со што се започнува со едно ново поглавје на услуги за врвна дијагностичка процедура на многу болести.

Со набавката на високософицирана компјутерска томографија (SIEMENS Healthineers SOMATOM go. Now) се овозможува брза и прецизна дијагностика кај домашните миленици со примена на минимално зрачење.

Компјутрскиот томограф е од најновата генерација и располага со софтвер за комплексна детекција на сите промени на телото репродуцирајќи квалитетни снимки кои имаат можност за реконструктивен тродимензионален приказ на промените со примена на контрастно средство за уште подетален приказ.

Факултетот за ватеринарна медицина во Скопје како водечка институција во државата, со набавката на нов современ апарат за дијагностички цели дополнително на студентите им овозможи поквалитетно студирање и стекнување на практични вештини и компетиции како идни доктори по ветеринарна медицина, а на клиентите им се овозможува квалитетна услуга за брз аи современа дијагностика на нивните домашни миленици.

На две последователни работилници на ФВМС беа презентирани Физибилити студијата и Проектот за воспоставување едукативен и тренинг центар за развој на товни раси на говеда во земјава. На презентацијата присуствуваа бројни гости од сите релевантни институции од областа на земјоделството, претставници на ФАО, како и на бизнисот и академската фела.

„Едукативниот и репроцентарот би одиграл голема улога во развојот на сточарството и производството на говедско месо. Директните бенефити од еден ваков центар се обезбедување и дисеминација на супериорен генетски материјал, едукација и тренинг на фармери, што ќе ја зголеми продуктивноста и профитабилноста во домашното производство на говедско месо, како и помош и водство на придружните индустрии и подобрување на националните капацитети за бизнис во овој сектор“, посочи деканот на ФВМС, проф. д-р Лазо Пендовски.

Деканот проф. д-р Лазо Пендовски оствари официјална средба со Министерот г-дин Љупчо Николовски од Министерството за земјоделство шумараство и водостопанство, во просториите на Факултетот. На средбата на министерот му беше доделана плакета и благодарница за доприносот во развојот на дејностите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Министерството за земјоделство, шумараство и водостопанство е еден од најголемите партнери на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје а во изминатите години остваруваат успешна соработка на полето на безбедност и квалитет на храната. Со поддршка на Министерството преку програмата за рурален развој, Факултетот за ветеринарна медицина набави софистицирана аналитичка лабораториска опрема за контрола на квалитетот и безбедност на храна.

Успешната соработка е  и на полето на едукација каде по иницијатива на министерот Николовски, а во соработка со Министерството за образование и наука и деканот Пендовски, Владата донесе одлука за доделување на стипендии за студенти запишани на додипломски студии на ветеринарниот факултет, со месечна стипендија од 18.000 денари за девет месеци во годината.

Со директната и долгогодишната соработка МЗШВ  успешно придонесува во развојот на македонската ветеринарна професија.

На 3.10.2022 година на  Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина проф. д-р Лазо Пендовски, ја отвори новата учебна година со свечено доделување на индексите на новите студенти – бруцоши и накратко го презентира начинот на изведување на наставната програма.

Деканот им го честиташе уписот на новите студенти на првот школски час со обраќање на студентите дека во текот на следните пет-ипол години Факултеот ќе стане нивнот втор дом и затоа да студираат со ентузијазам а со нивното активно учество на предавањата и вежбите, од ден на ден, ќе стануваат се побогати со нови знаења и искуства и ќе ја градат својата способност и професионализам достојно носејќи го звањето доктор по ветеринарна медицина.

Деканот проф. Пендовски во своето обраќање кон студентоте им порача дека професорите од Факултете ќе им озовозможат да стекнат знаења и вештини и ќе ги подготват да се носат со предизвиците на модерното време во кое заеднички како ветеринрана фела ќе дејствуваме во полето на ветеринарната медицина.

На настанот присуствуваа професорите и соработничкиот кадар на Факултетот кои на новите студнети непосредно им ги пренесоа начиноти обликот на кој ќе се одвива наставниот процес на Факултеот.

На Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, Институт за храна во Лабораторија за молекуларни анализи на храна и ГМО, во периодот 26-27 септември 2022 година беше одржана лабораториска обука со наслов Real-Time PCR method for Listeria monocytogenes frontline characterizationод страна на Sandrine Te и Karine Capitaine преставници од EURL Listeria monocytogenes, ANSES, Парис, Франција. Лабораториската обука беше продолжение од теоретската обука дел од научниот собир Денови на ветеринарна медицина 2022 година која се одржа во Охрид 22-25 септември 2022 година. Во текот на обуката беа изведени повеќе активности за екстракција на бактериска ДНК, молекуларна серотипизација и определување на 30те најзначајни клонални комплекси со примена на real-time PCR. Со овој тренинг лабораторијата успешно имплементираше и валидираше молекуларен метод со кој се врши дискриминација со висока специфичност помеѓу изолатите на Listeria monocytogenes со цел следење на овој патоген. Обуката ќе придонесе за понатамошно проширување на соработката со EURL L. monocytogenes (ANSES) и вклучување во мрежата на лаборатории кои ја испитуваат генетската разновидност на оваа бактерија во југо-источниот дел на Европа.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи на 30.08.2022 и 31.08.2022 година.XI. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnowсистемот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (email) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 1. пријава за запишување (образец А1);
 2. електронска пријава (од iKnowсистемот);
 3. оригинални свидетелства од сите класови;
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 5. извод од матичната книга на родените;
 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение);
 7. потврда за уплатa:
  Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметкаСкопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100000000063095; Уплатна сметка 840ХХХ03161; Конто 722313 00);
  300 денари на жиросметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА БРУЦОШИ

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови;
 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3);
 3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, _______ (да се наведе факултетот носител на студиската програма), на жиросметката 100000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

На ФВМ-С, во сите уписни рокови, ќе можат да се запишат матурантите кои ги имаат положено соодветните екстерни и интерни предмети од матурата, кои се пропишани со Конкурсот, но и матурантите кои имаат несоодветни екстерни и интерни предмети. Во согласност со Упатството на УКИМ за примена на Конкурсот, матурантите кои ги немаат положено соодветните екстерни и интерни предмети ќе имаат различна формула за пресметка на поените од матурата и успехот од средно образование.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.
Факултетот на својата огласна табла ќе ги објави роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти  на  втор циклус студии на  ФВМ-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година на  студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи од 19.09.2022 до 27.9.2022  година.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]