Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Се известуваат наставниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека поради вонредните околности во државата настанати со пандемијата со коронавирусот Министерот за образование и наука наложи организирање на настава од далечина (т.е. е-настава). Поради тоа:

 • ФВМС набави 4 лиценци за користење на платформата ZOOM.US (линкот е https://zoom.us/signin), а наставниците дополнително ќе ги добијат линковите и пасвордите за овие 4 лиценци;
 • На студентите не им требаат лични сметки (акаунти) за е-наставата, туку ќе се вклучуваат во неа преку линковите што наставникот ќе ги испрати до нивните лични е-адреси;
 • доколку имате проблеми со користењто на оваа платформа можете да му се обратите на факултеткиот советник за ИКТ Виктор Денковски;
 • наставата од далечина треба да започне на 23.3.2020 год. (понеделник) според официјалниот распоред (ден, час и предавална);
 • од наставата ќе се одржуваат само предавањата, и евентуално вежбите кај оние предмети каде што се и тие кабинетски или семинарски, додека останатите облици настава (лабораториска, клиничка, теренска) ќе се одржат кога ќе се создадат услови за тоа, на начин кој ќе биде дополнително утврден;
 • се откажуваат предвидените континуирани проверки, а тие ќе бидат одржани кога ќе се создадат услови за тоа, на начин кој ќе биде дополнително утврден;
 • присуството на студентите на наставата од далечина е задолжително.

Известувањето можете да го видите тука.

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 13.02.2020 година, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Мирослав Ќосевски, ДВМ, со наслов: „Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди од аспект на благосостојбата на животните“, во состав:

 •  проф. д-р Мишо Христовски (претседател)
 •  проф. д-р Влатко Илиески (ментор)
 •  проф. д-р Александар Додовски (член)
 •  проф. д-р Кристоф Винклер (член) и
 •  проф. д-р Лазо Пендовски (член)

Текстот на докторската дисертација може да се преземе на следниот линк (фајл: Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски 2020_v1)

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-254 од 20.02.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фармацевтска примена на наноматеријалите во ветеринарна медицина и нивната потенцијална токсичност, изработен од Никола Гогу, број на индекс 1261, на ден 02.03.2020 година во 12.00 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

За учебната 2019/20 година се распишува оглас за дополнителен избор на 8 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор цилкус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Огласот можете да го превземете тука.

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна