Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Испитот по предметот Oпшта патологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 09.оо часот.

Испитот по предметот Специјална патолошка морфологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 13.оо часот.

Испитот по предметот Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 03.07.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 20.07.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 18.07.2018 год.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје има потреба од ангажирање на шест (6) лица врз оснаова на авторски договор на определно време до 31.12.2018 година за работни места со средно и високо образование и тоа:

  • едно (1) лице, со завршено средно образование ветеринарен техничар за потребите на Ветеринарниот институт
  • едно (1) лице, со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Ветеринарниот институт
  • две (2) лица со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Универзитетската ветеринрана болница
  • едно (1) лице со завршено високо образование од научните полиња ветеринарна медицина, природно-математичките науки и биомедицинските науки за потребите на Институтот за храна
  • едно (1) лице со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Институтот за репродукција и биомедицина

Потребна документација: пријава со назначување на работното место за кое се поднесуваат документи која ги содржи најмалку следниве податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, адреса на електронска пошта, телефон, биографија, уверение/диплома за завршен степен на образование.

Документите се доставуваат во оригинал или заверен препис кај нотар.

Рокот за пријавување е до 11 јуни 2018 година до 16.00 часот.

Начинот на спроведување на селекција на кандидатите ќе се спроведе со проверка на пријавата и доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

Пријавата со документацијата се доставува во архивата на Факултетот за ветеринарна медицина.

                                                                        Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во вториот испитен рок во учебната 2017/2018 год. ќе биде одржан на 11.06.2018 год. (понеделник) со почеток во 08:30 часот.

 

Катедра за сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за третиот испитен рок (август-септември), ќе се одвива од 02-06.07.2018 година.
За пријавување на испит потребно е пријава за испит од книжара и администравина такса од 50 денари уплатена во банка или пошта.

Известувањето можете да го погледнете тука.

Со почит,
Марија Николиќ
Советник за студентски прашања

Loading...

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна