Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-344 од 24.03.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Стратегии за оптимизација на плодноста кај кравите од прво осеменување со имплементација на синхронизациски протоколи, изработен од Нада Цветановска, број на индекс 1258, на ден 02.04.2021 во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
  2. проф. д-р Тони Довенски (член)
  3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Одлуката можете да ја видите тука.

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е 19.2.2021 год.

Одлуката можете да ја превземете тука.

Претседател на ФСС на ФВМС
Методи Илиески, с.р.

Испитот по хемија во јануарско-февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден:

12.02.2021 г. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2021 г. во предавална 1 – Хемија

Студентите кои ќе го полагаат испитот, да се пријават најдоцна до 11.02.2021 година, со доставување на пријава за испит (пополнета и заверена на студентски прашања).

Согласно препораките за заштита од Covid-19, врз основа на бројот на студенти ќе се формираат групи. Часот на полагање на групите ќе биде соопштен дополнително.

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Линк до соопштението

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна