Announcements

Reports / Announcements

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Ветеринарна грижа на животни од зоолошки градини, изработен од Атанаско Скендерски, број на индекс 888, на ден 24.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Пламен Тројачанец (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Добивање и употреба на поленот во апитерапијата, изработен од Ивица Марковски, број на индекс 1112, на ден 17.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Ромел Велев (член)
  3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-491/3 од 29.03.2019 година, соопштуваме дека

На ден 16.04.2019 година (Вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Ристо Узунов, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Мултирезидуална анализа на β – агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Појава и раширеност на заразната кривотница кај овците, изработен од Ален Дреца, број на индекс 1032, на ден 12.04.2019 година во 13:30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)

2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Loading...

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]