Announcements

Reports / Announcements

Foreign Students

APPLICATION OF CANDIDATES

Terms

29.09 – 30.09.2019

Required documents for application

● Application form;
● Decision on recognition of certificates of secondary education obtained abroad, issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia; contact: +389 2 3140 102; (www.mon.gov.mk);
● original diploma for finished secondary education;
● Anotarized official translation of birth certificate;
● copy of passport;
● certificate of passed test in Macedonian language as a foreign language (TEMAK), issued by the Center for testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language (CETIS MAK) medical certificate, issued by the Public health institution – Health post of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje;

ENROLLMENT

Required documents for enrollment

● 3 photos: 2 – (3,5х4,5) и 1 – (2х3);
● payment for the first term scholarship;

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови.

Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 29 и 30.08.2019 година од 09-14 ч.

Пријавувањето со документи ќе се врши во Службата за  Студентски прашања, но претходно кандидатите треба  да се електронски пријавени во IKNOW системот со целосно поплнети податоци што им се бараат на линкот даден подолу

https://www.upisi.ukim.mk/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

 Информациите се истакнати  и на страницата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=186&glavno=40

и на страницата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

http://fvm.ukim.edu.mk/

Потребни документи за пријавување се:

-пријава за запишување ( образец А1,се купува во книжара )

  • електронска пријава (испечатена од IKNOW системот )
  • оригинални свидетелства од сите класови
  • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  • извод од матичната книга на родените
  • доказ за државјанство на РСМ ( уверение или решение )
  • потврда за уплата на 300 денари на жиро – сметката на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот)

Примач: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Банка: НБРМ

Трезорска сметка: 1.000.000.000.63095

 износ: 300 денари

 Сметка на буџетски корисник единка: 1600104561  788   15

 приходна шифра и програма: 723012   41

 Цел на дознака: за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата

 –  лична карта или пасош ( документ за идентификација на кандидатот)

Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2019/20, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.  Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

 –  деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;

 –  лица од прв и втор степен на инвалидност;

 –  воени инвалиди и

 –  лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

 Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни     студенти  на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

Запишувањето на примените кандидати е на 11.09.2019 година од 09 -14 часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.06.2019 год. со почеток во 12.оо часот.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека

На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

“Зголемување на криоконзервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и гутатион“

Соопштението можете да го видите тука.

Loading...

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]