Archive of Announcements

Конкурс за запишување

Универзитетот обезбедува пристап до сите свои студиски програми под еднакви услови и селекција на кандидатите за упис, врз принципот на рамноправност на сите кандидати, без оглед на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална определба и возраст. Запишувањето на студентите на втор циклус студии се врши врз основа на јавен конкурс што го објавува Универзитетот по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Универзитетот, во конкурсот, ги утврдува критериумите врз основа на кои врши селекција и избор на кандидатите за запишување на студиите.

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН
РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

iKnow – систем за електронски студентски сервиси

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ кој го одржува порталот за електронски студентски сервиси – iKnow со интернет страниците www.iknow.ukim.mk и www.upisi.ukim.mk.
Интернет страницата www.upisi.ukim.mk, е наменета за сите кандидати кои сакаат да се запишат на втор циклус на студии на некои од факултетите или институтите во состав на Универзитетот, во постапката за комплетирање на нивната електронска пријава.Интернет страницата www.iknow.ukim.mk, ја користат сите активни студенти кои студираат на некоја од студиските програми на факултетите или институтите во состав на Универзитетот, а кој го користат системот iKnow за електронска поддршка за работењето на студентските служби.

Систем за електронска поддршка на запишувањето

Систем за електронски студентски сервиси

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Линк до КОНКУРОСТ.

Почитувани студенти, 


Ве известувам дека пријавувањето на испити преку електронскиот систем IKNOW е продолжен и ќе трае до крајот на испитна сесија, односно до  11.02.2022 година.. Штом го пријавите испитот електронски, со пополнетата пријава за испит и индекс, одите до предметниот професор согласно закажаниот термин.На пријавата ЗАДОЛЖИТЕЛНО запишете го серискиот број од пријавата кој ви го дава системот при електронското пријавување,  во долниот десен агол на задната страна.


Со почит,

проф. д-р Ксенија Илиевска

Продекан за настава

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 24.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 25.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот. Студентите се должни да се пријават најдоцна до 20.1.2022 год. на следниот email: spiro.bozinoski@gmail.com

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1830/2 од 21.12.2021 година) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Антимикробна резистенција кај коагулаза – позитивни стафилококи изолирани од кучиња и мачки, изработен од Марија Чапова, број на индекс 1255, на ден 24.12.2021 година во 10.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Искра Цветковиќ (ментор)
  2. доц. д-р Елена Атанаскова – Петров (член)
  3. проф. д-р Кирил Крстевски (член)

Документот можете да го превземете тука.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695/4 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека

На ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Арита Сабриу Хаџијаха, јавно ќе го брани докторскиот труд под наслов: „Оптимизација и валидација на realtime PCR-метод за анализа на генетски модифицирана храна“.