Archive of Announcements

Почитувани студенти,

Предавањата по Биостатистика на 22.10.2019г. (вторник) ќе се одржат во Компјутерската училница кај студентските прашања.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1822 од 14.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Васкуларна анатомија на портална вена на црн дроб кај кучиња: Анатомско-Радиографска компаративна студија со примена на контрасно средство и корозивни модели, изработен од Димитар Божиновски, број на индекс 1253, на ден 22.10.2019 година во 12.00 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Лазо Пендовски (ментор)
2. проф. д-р Влатко Илиески (член)
3. проф. д-р Дине Митров (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1780 од 07.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фитоканабиноиди и нивната потенцијална примена кај домашните миленици, изработен од Сара Тодоровска, број на индекс 1246, на ден 16.10.2019 година во 13.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска(член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1769 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Разработување на модел за одгледување на афрички сом во рециркулаторен систем, изработен од Марија Шик, број на индекс 1166, на ден 15.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. проф. д-р Владимир Петков (член)
3. проффф. Д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1773 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Етиолошки фактори за настанување, дијагностика и третман на дислокација на абомазус кај говеда, изработен од Мартин Аксентиев, број на индекс 1228, на ден 18.10.2019 во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Дине Митров (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1754 од 02.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Значење на цитолошката дијагностика во дерматологија кај малите животни, изработен од Лина Накевска, број на индекс 1247, на ден 10.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. проф. д-р Трпе Ристоски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги погледнете тука.

Се известуваат студентите од Прва година дека предавањата по предметот Биостатистика ќе се одржат во вторник 08.10.2019 год. од 10 – 11:00 часот во Предавална 2.

Првите вежби ќе се одржат по договор со проф. д-р Василка Попоска Треневска за време на предавањата.

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година, летен семестар, преку програмата за размена на професори соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на ФВМ-С.

Листата на слободни места за конкурирање и самото соопштение можете да го погледнете тука.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прва година дека на 1 октомври 2019 год. (вторник) во 11:00 часот во предавлна 2 (амфитетатар) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час, на кој што деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, свечено ќе ги додели индексите.

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 30.09.2019 година од 9-14 ч.

 1.  Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара)
 2. Формулар за упис на семестар (се купува во книжара)
 3. Статистички лист (се подигнува на шалтерот за студентски прашања)
 4. Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)
 5. Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ при ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РСМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

6. Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

7. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач   Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

8.Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

Loading...