Archive of Announcements

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, го реализира Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Проектот е финансиран од Европската Унија и има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта.

Како дел од Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ во текот на учебната 2020/2021 година, обезбедени се стипендии за 322 деца со попреченост кои се запишаа и редовно посетуваа настава. Проектот ќе ја продолжи поддршката на овие стипендисти, но и ќе овозможи дополнителни стипендии за нови 150 ученици со попреченост запишани во прво одделение во учебната 2021/2022 година. Огласот за новите 150 стипендисти е отворен на интернет страница на Фондацијата „Чекор по чекор“ www.stepbystep.org.mk (на македонски и на албански јазик). Огласот е отворен до 30 септември 2021 г. и може да аплицираат сите родители/старатели на деца со попреченост запишани во I одделение во основните училишта. За дополнителни информации, заинтересираните можат да се обратат на 072-307-326 или на: stipendii@stepbystep.org.mk.

Висината на месечната стипендија е 50 ЕУР во денарска противвредност и истата ќе се доделува за 10 месеци, од септември 2021 г. до јуни 2022 г. Задржувањето на стипендијата во следната учебна година зависи од редовноста на ученикот во училиште и успешниот премин во следното одделение.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната минимална помош согласно член 4 од „Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош…” (Службен весник на РСМ, бр. 109 од 28.5.2019 година)[3]: При остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош, стипендијата не се смета како приход.


Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas Hapi” në bashkëpunim me Shoqatën për promovim dhe zhvillim të shoqërisë inkluzive “Inkluziva” dhe Shoqatën për ofrim të shërbimeve personave me aftësi të kufizuara “Handimak”, realizon Projektin “Bëhu IN, bëhu Inkluziv, bëhu i gjithëpërfshirë”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka për qëllim të sigurojë përfshirje të plotë dhe të barabartë të fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat e rregullta fillore.

Si pjesë e Projektit “Bëhu IN, bëhu Inkluziv, bëhu i gjithëpërfshirë”, gjatë vitit shkollorë 2020/2021 janë siguruar bursa për 322 fëmijë me aftësi të kufizuara të cilët janë regjistruar dhe kanë ndjekur rregullisht mësimin. Projekti do të vazhdojë t’i mbështes këta bursistë por edhe do të mundësojë bursa plotësuese për 150 nxënës me aftësi të kufizuara të regjistruar në klasën e parë të vitit shkollorë 2021/2022. Shpallja për 150 bursistët e ri është e hapur në faqen e internetit të Fonacionit “Hap pas Hapi” www.stepbystep.org.mk (në gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe). Shpallja është e hapur deri në 30 Shtator të vitit 2021 dhe mund të aplikojnë të gjithë prindërit/kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara që janë regjistruar në klasën e parë të shkollave fillore. Për informata plotësuese, palët e interesuara mund të drejtohen në 072-307-326 dhe në: stipendii@stepbystep.org.mk.

Vlera mujore e bursës është 50 ЕUR në kundërvlerë me denarë dhe e njëjta do të jepet nga Shtatori i vitit 2021 deri në Qershor të vitit 2022. Mbajtja e bursës në vitin e ardhshëm shkollor varet nga rregullsia e nxënësit në shkollë dhe transferimi i suksesshëm në klasën tjetër.

INFORMACION I RËNDËSISHËM: Familjet e kandidatëve që do të marrin bursën nuk e humbin të drejtën e ndihmës minimale të garantuar sipas nenit 4 të “Rregullores për mënyrën e ushtrimit të të drejtës për ndihmë minimale të garantuar  (Gazeta zyrtare e RMV, nr. 109 nga 28.5.2019)[3]: Gjatë realizimit dhe shfrytëzimit të të drejtës për ndihmë të garantuar minimale, bursat nuk llogariten si të ardhura.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за јунската сесија ќе трае од 17.05.2021-21.05.2021 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испит ( се купува во книжара),целосно пополнета се остава во Службата за студентски прашања.

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Линк до соопштението.

Заверката на летниот семестар во учебната 2020/2021 година ќе  биде од 07.06.2021 – 11.06.2021 година.

Потребни документи за заверка се:

 1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар
 2. Пополнет формулар за заверка на семестарот (се купува во книжара).

Линк до сооштението.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-0584 од 28.04.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Цитолошка онкологија со патогенеза, клиничка слика и терапија кај кучињата, изработен од Сара Ѓорѓиевска, број на индекс 1300, на ден 06.05.2021 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. проф. д-р Трпе Ристоски (член)

Бр. 03-447

09.04. 2021 година

Предмет: Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Почитувани,

Ве известуваме дека по спроведента постапка за објавениот Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје за период до 31.12.2021 година, а врз основа на поднесените пријави со прилог документите, доказите за исполнување на условите во Огласот и спроведеното интервју со кандидатите, Комисијата изврши избор на следните кандидати:

За работно мест под бр. четири (4) лица, со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избираат:

 • Нада Цветановска
 • Борис Димитриевски
 • Ивана Арсовска
 • Стефанија Маркозанова

За работно мест под бр. 2, три (3) лица, со завршено средно образование (ветеринарен техничар/лаборант) се избираат:

 • Ивица Велковски
 • Виолета Јанковиќ – Велковска
 • Никола Стаменковски

За работно мест под бр. 3, две (2) лица со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избираат:

 • Гоце Атанасовски
 • Лариса Шаќири

За работно мест под бр. 4, едно (1) лице со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избира:

 • Софи Ѓорческа

Известувањето можете да го видите тука.

Бр. 03-414

05.04.2021 година

Предмет: Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Почитувани,

     Врз основа на Огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Комисијата за спроведување на постапката, Ве известува дека интревјуто со пријавените кандидати ќе се спроведе на 7.04.2021 година со почеток во 09:00 часот во предавална 1 на Факултетот.

Со почит,

Комисија за спроведување на постапка

по оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година,

Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје во соработка со Ветеринарниот универзитет од Виена ги истражува моралните и етичките норми во нашето општество кон домашните миленици.

https://www.slobodenpecat.mk/treba-li-da-gi-vkluchime-domashnite-mileniczi-vo-popisot/

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа бр. 0201-343/1 од 24.03.2021  година а во врска со добиената согласност за ангажирање на 10 лица врз основа на договор на дело добиена од Министерството за финансии со бр. 18-2322/2 од 17.03.2021 година, Факултетот распишува

ОГЛАС

за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје има потреба од ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело, за период до 31.12.2021 година за работни места со средно и високо образование и тоа:

 1. четири (4) лица, со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник)  за потребите на Ветеринарниот институт од  полето на ветеринарните и земјоделски науки, природно-математички науки и медицински науки и здравство;
 2. три (3) лица, со завршено средно образование (ветеринарен техничар/лаборант) за потребите на Ветеринарниот институт
 3. две (2) лица со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) за потребите на Универзитетската ветеринарана болница од полето на ветеринарните и земјоделски науки и природно-математички науки.
 4. едно (1) лице со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) за потребите на Институтот за храна од полето на ветеринарните и земјоделски науки, природно-математички науки и медицински науки и здравство;

Кандидатите треба да ги исполнат општите услови утврдени со закон (доказ за државјанство, доказ за општа здравствена способност за работното место  и доказ  дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност).

Кандидатите треба да ги исполнат посебните услови и тоа:

За работното место под број 1. 3. и 4:

 • Ниво на стручни квалификации квалификации VII/1 степен со стекнати 300 кредити односно најмалку 240 кредити според ЕКТС.
 • aктивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) кое се докажува со прилог сертификат или потврда.
 • активно познавање на комјутерски програми кое се докажува со прилог сертификат или потврда.
 • работно време: понеделник – петок од  07.30/08:30 до 15.30/16:30 часот
 • нето плата: 27.000,00
 • со или без работно искуство
 • лиценца за работа издадена од Ветеринарната комора (само за пријавите на точка 3)

За работното место под 2:

 • ниво на квалификации VA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 120 кредити според ЕКТС или средно образование со стручен назив кое содвествува на барањето на огласот
 • работно време: понеделник – петок од  07.30/08:30 до 15.30/16:30 часо
 • нето плата: 20.000,00
 • со или без работно искуство

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

 • пријава (име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, адреса на електронска пошта, телефон) со јасно назначување за само една позиција за која се пријавуваат,
 • писмо за интерес (мотивационо писмо),
 • кратко CV на македонски јазик,
 • копија од диплома или уверение за завршено  високо образование и
 • докази за исполнување на општите и посебните услови од огласот. 

Документите се доставуваат во оригинал или заверен препис кај нотар.

Пријавите со документите за исполнување на условите се доставуваат преку архивата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје со назнака за Оглас за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за период до 31.12.2021 година, на адресата Лазар Поп Трајков 5-7, 1000 Скопје.

Рокот за пријавување е 5 работни дена од денот на објавувањето на огласот односно од 29.03.2021 година. Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот за пријавување.

Некомплетните документи, пријавите поднесени од еден кандидат кој аплицирал за повеќе работни места и документите доставени по истекот на рокот нема да се земат во постапка на разгледување.

Начинот на спроведување на селекција на кандидатите ќе се спроведе од Комисија за спроведување на постапката со проверка на пријавата со доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-344 од 24.03.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Стратегии за оптимизација на плодноста кај кравите од прво осеменување со имплементација на синхронизациски протоколи, изработен од Нада Цветановска, број на индекс 1258, на ден 02.04.2021 во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
 2. проф. д-р Тони Довенски (член)
 3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Одлуката можете да ја видите тука.

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е 19.2.2021 год.

Одлуката можете да ја превземете тука.

Претседател на ФСС на ФВМС
Методи Илиески, с.р.