Archive of Announcements

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Антимикробна отпорност и одговорна употреба на антимикробните средства во ветеринарната медицина, изработен од Викторија Стојановска, број на индекс 1260, на ден 25.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
  2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
  3. проф. д-р Ирена Целеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Ветеринарна грижа на животни од зоолошки градини, изработен од Атанаско Скендерски, број на индекс 888, на ден 24.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Пламен Тројачанец (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Добивање и употреба на поленот во апитерапијата, изработен од Ивица Марковски, број на индекс 1112, на ден 17.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Ромел Велев (член)
  3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-491/3 од 29.03.2019 година, соопштуваме дека

На ден 16.04.2019 година (Вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Ристо Узунов, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Мултирезидуална анализа на β – агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Појава и раширеност на заразната кривотница кај овците, изработен од Ален Дреца, број на индекс 1032, на ден 12.04.2019 година во 13:30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)

2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Компаративна студија за застапеноста и диференцијална дијагноза помеѓу кетозата и кисела индигестија кај говедата во Република Северна Македонија и светот, изработен од Виктор Груев, број на индекс 1145, на ден 11.04.2019 година во 12:30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)
2. доц. д-р Ирена Целеска (член)
3. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

      Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека во академската 2018/2019 година ќе може да присуствуваат на летна пракса на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул Р. Турција и на Академијата за ветеринарна медицина во С. Петерсбурт, Русија. Факултетот за ветеринарна медицина ќе овозможи обавување на летна пракса на 3 студенти на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул Р. Турција и 3 студенти на Академијата за ветеринарна медицина во С. Петерсбурт, Русија. Сите заинтересирани студенти може да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка.

Скопје, 30.01.2019 г.

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Се известуваат студентите дека исптитот по предметот Хемија во јануарската испитна сесија ќе се одржи на:

11.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Хемија

*За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година ќе биде одржан на 11.02.2019 год. (понеделник) со почеток во 09:00 часот.


Катедра за Сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Loading...