Undergraduate Studies

  1. Додипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се дефинирани како интегрирани петиполгодишни студии по ветеринарна медицина од прв и втор циклус на студии.

Целта на додипломските студии по ветеринарна медицина е формирање на високообразвната квалификација на “доктор по ветеринарна медицина”, која покрај грижата за здравјето на животните, има значителна улога и во јавното здравство и тоа преку обезбедување здрава и квалитетна храна од анимално и растително потекло.

Наставниот план се дизајниран во насока која овозможува после завршување на академските студии на ФВМС, дипломираниот доктор по ветеринарна медицина да се здобие со компетенции за: лекување на животните; решавање на проблематиката на ветеринарното јавно здравство; учество во заштита на човековата околина; изведување на теренска, клиничка и лабораториска дијагностика; превентивно сузбивање на заразните болести и зоонозите; проектирање и учествување во изработка на програми за развивање и унапредување на дејноста на сточарското производство и производството на прозиводи од животинско потекло и животински прозиводи и развивање на сите облици на заштита на животите и животната средина, негување на етиката и хуманиот однос кон животните.

Дефинирањето на оваа студиска програма како интегрирани студии од прв и втор циклус е воведена во учебната 2009/2010 година а нејзиното времетраење, како и предметите содржани во неа се според Директивата на ЕУ за регулирани професии, во кои, меѓу другото, спаѓа и ветеринарната професија (Directive 2005/36/EC и 2013/55/EC of the European Parliament and of the Council; The European Communities [Recognition of Professional Qualifications] Regulations 2007 No. 2781, 19.10.2007).


Информациите за начинот на студирање, за обемот и организацијата на студиските програми како и за наставните содржини за студиите од интегрираниот цилкус -Ветеринарна медицина, третиот циклус на студии Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје можете да ги погледнете во следните докумети:Преглед на предметните програми за студиската програма за интергрирани студии од прв и втор циклус по ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на  Република Македонија со Решение бр. 12-107/1 од 19.11.2009 год.. односно реакредитирана со Решение бр. 12-14/2 од 12.3.2013 год.) за генерациите студенти кои студираат на Факултетот од учебната 2009/2010 година до учебната 2017/2018 година
 

 

Ветеринарна медицина (Англиска програма)

Додипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се дефинирани како интегрирани петиполгодишни студии по ветеринарна медицина од прв и втор циклус на студии.

Целта на додипломските студии по ветеринарна медицина е формирање на високообразвната квалификација на “доктор по ветеринарна медицина”, која покрај грижата за здравјето на животните, има значителна улога и во јавното здравство и тоа преку обезбедување здрава и квалитетна храна од анимално и растително потекло.

Наставниот план се дизајниран во насока која овозможува после завршување на академските студии на ФВМС, дипломираниот доктор по ветеринарна медицина да се здобие со компетенции за: лекување на животните; решавање на проблематиката на ветеринарното јавно здравство; учество во заштита на човековата околина; изведување на теренска, клиничка и лабораториска дијагностика; превентивно сузбивање на заразните болести и зоонозите; проектирање и учествување во изработка на програми за развивање и унапредување на дејноста на сточарското производство и производството на прозиводи од животинско потекло и животински прозиводи и развивање на сите облици на заштита на животите и животната средина, негување на етиката и хуманиот однос кон животните.

Информациите за начинот на студирање, за обемот и организацијата на студиските програми како и за наставните содржини за студиите од интегрираниот цилкус – Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје можете да ги погледнете во следните докумети:


Студиска програма за интегрирани студии во ветеринарна медицина 

Undergraduate studies at the Faculty of Veterinary Medicine in Skopje are defined as integrated five-year studies in veterinary medicine from the first and second cycle of studies.

The purpose of the undergraduate studies in veterinary medicine is to form the highly qualified qualification of a “Doctor of Veterinary Medicine”, which, in addition to caring for animal health, plays a significant role in public health by providing healthy and quality food from animal and plant origin.

The curriculum is designed in a direction that enables after the completion of the academic studies at FVM-S, the graduated doctor of veterinary medicine to acquire the competencies for: treatment of animals; Solving the problem of veterinary public health; Participation in the protection of the environment; Performing on-site, clinical and laboratory diagnostics; Preventive suppression of infectious diseases and zoonoses; Designing and participating in the development of programs for the development and promotion of the activity of livestock production and the production of products of animal origin and animal products and the development of all forms of protection of life and the environment, fostering ethics and human attitude towards animals.

The definition of this study program as integrated first and second cycle studies has been introduced in the academic year 2009/2010 and its duration as well as the subjects contained in it are in accordance with the EU Directive on regulated professions, which include, the veterinary profession (Directive 2005/36 / EC and 2013/55 / EC of the European Parliament and of the Council; Regulations 2007 European Communities [Recognition of Professional Qualifications] 2007 No. 2781, 19.10.2007).


Information on the study, the scope and organization of the study programs as well as the curriculum for the integrated cycle studies – Veterinary Medicine, Third cycle of studies Veterinary Medicine and Food Safety at the Faculty of Veterinary Medicine in Skopje can be found in the following: documents: 

 

Veterinary medicine (English Program)

Undergraduate studies at the Faculty of Veterinary Medicine in Skopje are defined as integrated five-year studies in veterinary medicine from the first and second cycle of studies.

The purpose of the undergraduate studies in veterinary medicine is to form the highly qualified qualification of a “Doctor of Veterinary Medicine”, which, in addition to caring for animal health, plays a significant role in public health by providing healthy and quality food from animal and plant origin.

The curriculum is designed in a direction that enables after the completion of the academic studies at FVM-S, the graduated doctor of veterinary medicine to acquire the competencies for: treatment of animals; Solving the problem of veterinary public health; Participation in the protection of the environment; Performing on-site, clinical and laboratory diagnostics; Preventive suppression of infectious diseases and zoonoses; Designing and participating in the development of programs for the development and promotion of the activity of livestock production and the production of products of animal origin and animal products and the development of all forms of protection of life and the environment, fostering ethics and human attitude towards animals.

Information regarding the enrolling in the study programs you can find here.