Факултет

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје врши наставно-образовна, научно-истражувачка и апликативна дејност од областа на ветеринарната медицина.
Дејноста на ФВМ-С се остварува преку организирање студии, пренесување на знаења, развој и промоција на образованието и науката во ветеринарното здравство во Македонија, развој на креативните способности, подготвување на студентите за професијата доктор по ветеринарна медицина за кое е потребно стручно знаење и способност за научен пристап во работата, поттикнување на технолошкиот развој во ветеринарството и градење позиции за иднината.

Проекти

Digital Education in Veterinary Studies (DEVET).

Главен истражувач: проф. д-р Игор Улчар Учесници: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Ксенија Илиевска, проф ...
Прочитај повеќе...

Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

Главен истражувач: науч. сор. д-р Александар Цветковиќ Учесници:науч. сор. д-р Александар Цветковиќ Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во ...
Прочитај повеќе...

National Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)

Главен истражувач: доц. д-р Мирослав Ќосевски Учесници: доц. д-р Мирослав Ќосевски, проф. д-р Кирил Крстевски, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски, проф ...
Прочитај повеќе...