Archive of Projects

Главен истражувач: проф. д-р Игор Улчар

Учесници: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Ксенија Илиевска, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Осмислување и креирање на дигитални едукативни содржини.

Партнери во пректот: Факултет за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград (Србија) (главен носител) Ветеринарен факултет при Универзитетот во Загреб (Хрватска)

Времетраење: 01.03.2021-31.05. 2021

Финансиран од: ERASMUS+

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Резиме на проектот: Креирање на дигитални едукативни содржини коишто би ги користеле сите три институции учесници во проектот. Овие едукативни содржини би биле креирани така што би биле во склад со наставните програми на интегрираните студии по ветеринарна медицина и според приоритетите за секоја институција одделно. За креираните едукативни содржини ќе се обезбеди отворен пристап (open access) за наставниците и студентите, хоризонтално (меѓуинституционално) делење на сите произведени содржини, како и заеднички панел за контрола на квалитетот.

Продуцирани материјали од проектот (книги, брошури и други информативни материјали): Видео материјал (постапки и процедури во рамките на предклиничките, клиничките и параклиничките предмети, лабораториска пракса итн.), од дигитален фото материјал (за базичните, претклиничките и клиничките предмети, како на пр. анатомија, хистологија, патохистологија, рентгенологија, клиника итн.), дигитални слики и анимации (шеми, графикони, табели, итн.).

Главен истражувач: науч. сор. д-р Александар Цветковиќ

Учесници:науч. сор. д-р Александар Цветковиќ

Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: науч. сор. д-р Александар Цветковиќ, Project Counterpart

Партнери во пректот: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Kyrgyzstan, Lithuania, Montenegro, North Macedonia, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Turkey, Uzbekistan

Времетраење: 05.02.2021-04.02. 2024

Финансиран од: IAEA, RER5026

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Резиме на проектот: With increasing trade and travel, several Aedes species have been introduced into Europe and are now spreading rapidly becoming a widespread significant publc health risk which needs to be effectively addressed, as testified by recent cases of autochthonous chikungunya and dengue transmission (http://www.aedescost.eu). These species are a considerable threat to both human and animal health because of their role as vectors of diseases. In Europe, outbreaks of Chikungunya (CHIK) virus took place in Italy in 2007 and 2017; endemic CHIK virus infection have been detected in Southern France in 2010 and 2017 and autochthonous Dengue cases were registered in Croatia in 2010 and in France in 2014 (Report of European Centre for Disease Prevention and Control, 2019). Thus, It is considered important, strategically and timely, to continue building on the experience under RER5022 “Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes” (2016-2019) and focusing on the coordinated widening of Area-Wide-Sterile Insect Technique (AW-SIT) control of mosquitoes from pilot to larger scale efforts, training in and demonstration of the new, fast developing AW-SIT supporting techniques. We expect that combining of the AW-SIT with the other environmentally-friendly mosquito control methods, will be the “win-win” approach. Also, it is a high time to share the knowledge, harmonize the protocols, and disseminate Standard Operation Procedures for AW-SIT related activities (mosquito mass-rearing, irradiation etc.). The overall surveillance and control require conventional and innovative methods considering the cost-effectiveness. It also requires a constructive relationship between public health professionals, policy makers at national and international level, and academia, including the private sector resulting in a better informed and cooperative society. Thus the project will support the countries to address these aspects to effectively implement AW-SIT.

Главен истражувач: доц. д-р Мирослав Ќосевски

Учесници: доц. д-р Мирослав Ќосевски, проф. д-р Кирил Крстевски, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски, проф. д-р Александар Додовски, проф д-р Игор Џаџовски и д-р Александар Јаневски

Партнери во пректот: Food and Veterinary Agency, Macedonian Veterinary Chamber and Association of Farmers

Времетраење: 01.20.2021-30.09. 2021

Финансиран од: FAO – EuFMD-SEE FAR

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Резиме на проектот: Biosecurity, in general, represents combination of all the different measures implemented to reduce the risk of introduction and spread of disease agents. Biosecurity is the foundation of any successful disease prevention and control program. Predominant part of the cattle farms in Macedonia are dairy farms and very small percentage are meat oriented. The current national legislation and FVA set the basic guidelines regarding cattle on-farm biosecurity, yet at this moment there are no specific protocols for assessing biosecurity and farm categorization, as well as, defined minimum criteria that farmers should fulfill. The objective of this project is to establish a National Platform for Improving Biosecurity in dairy cattle farms, with special focus on TADS, which will identify on-farm biosecurity risks, develop recommendations for improvement of on-farm biosecurity and will continuously monitor the biosecurity implementation on national level. The project will be implemented in three major phases: I – National Platform for Improving Biosecurity (NAPIB); II – On-farm biosecurity assessment; and III – Criteria for on-farm biosecurity and NAPIB Sustainability

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Учесници: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Доц. д-р Ристо Узунов

Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу: Раководител на проектот, координирање, статистичка обработка на податоци, пишување на извештаи, објавување и презентација на резултати од проектот во меѓународни научни списанија и научни конференции
Проф. д-р Деан Јанкулоски: Организација и координирање на колењето на третирани животни. Земање на мостри од третирани животни, статистичка обработка на податоци, објавување и презентација на резултати од проектот во меѓународни научни списанија и научни конференции.

Партнери во пректот: IAEA

Времетраење: 03.03.2020-01.06. 2025

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Резиме на проектот: Употребата на ветеринарно-медицински препарати за терапија, профилакса или како промотори на раст кај животни кои се користат за производство на храна мора да биде во согласност со упатствата на производителот на ветеринарно-медицинските препарати, новите научни сознанија и принципите на добрата ветеринарна пракса. За среќа, постојат голем број на ветеринарно-медицински препарати кои докторите по ветеринарна медицина ги користат за да им помогнат на болните животни и да спречат ширење на болести. Но, од друга страна, за жал, за голем број ветеринарни лекови нема истражување и податоци за метаболизамот, за кинетиката и екскрецијата на остатоците од ткивата, а исто така нема податоци за да се олесни воспоставувањето на МРЛ вредност. Поради тоа, употребата на овие ветеринарно-медицински препарати може да предизвика проблеми во јавното здравство. Главната цел на проектот е истражување и евалуација на метаболизмот, кинетиката и екскрецијата на остатоците од 4 ветеринарни лекови од приоритетната листа и тоа: триметоприм (кај кози), ампролиум, фипронил, цистеамин и амитраз (кај овци). Ветеринарните лекови кои ќе се користат ќе бидат радиоизотопски обележани аналози (C-14, H-3, P-32, N-15 или S-35 (во зависност од достапноста) (со позната специфична активност). Покрај тоа, проектот вклучува мерење на радиоактивноста на примероците, развој и валидација на методи со хроматографски техники (LC-MS/MS, GC-MSD или HPLC-DAD/FLD) како што е одредување на концентрацијата на остатоци од овие ветеринарни лекови кај овците во ткива за јадење (црн дроб, мускули, масно ткиво и бубрези). Ова истражување ќе обезбеди информации за 4 ветеринарни лекови, за нивниот метаболизам, кинетика и екскреција на остатоци од ткивата што може да се користат во исхраната на луѓето, нови валидирани аналитички методи за нивно идентификување и квантифицирање и ќе даде научен придонес во заштитата на јавното здравје.

Главен истражувач: Александар Додовски

Учесници: Александар Додовски, Игор Џаџовски, Кирил Крстевски, Загорка Попова, Мирослав Ќосевски

Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Земање на примероци (биолошки материјал) од дивите птици и домашната живина, молекуларни (ПЦР) и вирусолошки истражувања на примероците земени во рамките на проектот, молекуларни (ПЦР) и вирусолошки истражувања на примероците присутни во архивата на лабораторијата и екстензивни молекуларни и генетски студии (секвенционирање и филогенетска анализа).

Партнери во пректот: College of Veterinary Medicine, Jilin University, China

Времетраење: 01.01.2020-31.12. 2021

Финансиран од: Конкурс за заеднички билатерални проекти меѓу Македонија и Кина објавен од МОН

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Резиме на проектот: Двете најважни заболувања кај птиците се со вирусно потекло и тоа се авијарна та инфлуенца (АИ) и Њукастелската болест (ЊБ). Обете болести можат да предизвикаат до 100% смртност кај јатото. Тие имаат прекуграничен карактер, т.е. можат лесно да се шират преку различни начини (диви птици, трговија, механички средства) и да имаат големо социо-економско влијание врз животниот стандард како во сиромашните така и во богатите земји. Некои видови на АИ се зоонотски и имаат пандемиски потенцијал. Македонија и Кина имаат добро развиена живинарска индустрија со релативно голем дел на индивидуални фарми и пазарите на жива живина. Покрај тоа, регистрирани се случаи на високо патогена АИ и ЊБ, а случаи на зараза со H5N1 и H7N9 со смртоносни последици се регистрирани и во Кина. Споменатите инфекции се исклучително важни за земјоделството на двете земји. Со оглед на тоа што дивите птици, особено водните птици, се главниот резервоар на вирусите на инфлуенца А во природата, потребата за постојан надзор на епизоотијата кај популациите на овие птици е несомнена. Денес, постојаниот надзор и мониторинг на циркулацијата на инфлуенца и птичји парамиксовируси (преставник ЊБ) кај домашните и диви птици во Македонија и Кина, како и студии за нивните главни биолошки и генетски карактеристики се многу релевантни. Овие студии имаат не само научен интерес, туку и применета и практична важност. Податоците добиени за време на студиите за надзор ќе овозможат да се прогнозира појавата на нови пандемиски и епизоотски епидемии, како и да се подготват на време сите засегнати страни за следните пандемии и епизоотии.

Head Researcher: Ass. Dr. Ksenija Ilievska

Participants: prof. Dr. Lazo Pendovski, prof. Dr. Plamen Trojacanec, prof.  Dr. Zehra Hajrullai-Musliu, Ass. Dr. Branko Atanasov, Ass. Dr. Elena Atanaskova Petrov, Miroslav Radevski, DVM, Todor Novakov, DVM.

Duration: 01.09.2018-31.08. 2020

Funded by: Erasmus Plus Programme / KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education

Type of project: International Project

Head Researcher: Dr. Aleksandar Dodovski, PhD

Participants: Miroslav Kjosevski, DVM; ass. Dr. Igor Dzadzovski; Branko Angjelovski, PhD; Zagorka Popova, MSc; Ljubica Rasic, DVM; Aleksandar Trajchovski, DVM; Tamara Andreevska Blazevska, DVM; Miroslav Jovanovski, DVM

Duration: 2019-2020

Funded by: UKIM

Type of project: UKIM National Project

Head Researcher: prof. Dr. Vlatko Ilieski

Participants: prof. Dr. Lazo Pendovski, Miroslav Radevski, DVM

Duration: 2018-2020

By: within the Scientifc-Technological Co-operation Program Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020

Type of project: Bilateral project of the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje, Center for Animal Welfare and University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems

Head Researcher: prof. Dr. Vlatko Ilieski

Participants: prof. Dr. Lazo Pendovski, Miroslav Radevski, DVM

Duration: 2018-2019

Supported by: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science in the Program of Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. In addition to the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje, the project also includes partners from Kosovo – Faculty of Agriculture and Veterinary at the University of Pristina and Austria – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Type of project: UKIM National Project

Head Researcher: prof. Dr. Vladimir Petkov

Participants: prof. Dr. Tony Dovenski, prof. Dr. Lazo Pendovski, prof.  Florina Popovska-Percinic, Ph.D. Dr. Vlatko Ilievski, Assoc. Prof. Branko Atanasov, Assoc. Prof. Nikola Adamov, Assoc. Dr. Ksenija Ilievska, Dr. Martin Nikolovski, Monika Dovenska, DVM

Duration: 2018-2019

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]