Archive of News

На 20 јуни 2022 година деканот на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје проф. д-р Лазо Пендовски потпиша Договор за билатерална соработка во областа на ветеринарната медицина со деканот на Факултетот за ветеринарна медицина од Белград проф. д-р Милорад Мириловиќ и Договор за научна и техничка соработка со Институтот за хигиена и технологија на месо од Белград преставуван од директорката проф. д-р Весна Ѓорѓевиќ.

Со потпишувањето на договорот со Факултетот за ветеринарна медицина од Белград се потврди и унапреди долгогодишната соработка помеѓу двата Факултета во областа на образовнието, науката и здравственат заштита на животните. Договорот опфаќа размена на наставници, научници и студенти, заедничко спроведување и унапредување на студиската програма по ветеринарна медицина според прописите на ЕУ, заедничко спроведување на специјалистички студии,  развој на научни проекти, спроведување на перманентни курсеви за доктори по ветеринарна медицина и организација на конференции, работилници и летни школи.

Договорот за научна и техничка соработка со Институтот за хигиена и технологија на месо од Белград ја унапредува соработката во лабораториските активности на двете институции и предвидува примена на заеднички научно-истражувачки, научно-технички, апликативни и развојни истражувања и тестирања со методолошки и образовни активности. Со договорот се воспоставуваат протоколи за изнаоѓање на взаемни научни и стручни решенија за проблемите поврзани со применети и развојни истражувања како и за заедничка научна и техничка соработка базирана на развој на методи за тестирања од апликативен и научен аспект.

Потпишаните договори се потврда за постоечката и успешна децениска соработка која постои помеѓу јавните институции во регионот а кои се витални за јакнење на државните капацитети кои се од јавен интерес и се есенцијални за развој на секоја држава.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти  на  втор циклус студии на  ФВМ-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година на  студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи од 19.09.2022 до 27.9.2022  година.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Foreign Students

APPLICATION OF CANDIDATES

Terms

31.08.21 – 01.09.2021

Required documents for application

● Application form;
● Decision on recognition of certificates of secondary education obtained abroad, issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia; contact: +389 2 3140 102; (www.mon.gov.mk);
● original diploma for finished secondary education;
● Anotarized official translation of birth certificate;
● copy of passport;
● certificate of passed test in Macedonian language as a foreign language (TEMAK), issued by the Center for testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language (CETIS MAK) medical certificate, issued by the Public health institution – Health post of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje;

ENROLLMENT

Required documents for enrollment

● 3 photos: 2 – (3,5х4,5) и 1 – (2х3);
● payment for the first term scholarship;

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” објави конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2022/2023 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2022.

  • Потребните документи за аплицирање, како и сите дополнителни информации се дадени во Конкурсот

На 27.05.2022 година во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во соработка со Македонските ограноци на Светското здружение за наука во живинарството и Светската ветеринарна живинарска асоцијација се одржа собир Презентација на резултати од проектни активности во живинарството.

Од страна на доц. д-р Мирослав Ќосевски и проф. д-р Александар Додовски, на собирот беа презентирани добиените резултати од завршениот проект Мониторинг, морфолошка и молекуларна идентификација и филогенетска карактеризација на црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во живинарските фарми во Република Македонија финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Со реализацијата на овој проект засегнатите страни добија информации за застапеноста и инфестацијата на ЦВЖ во македонските фарми, но и со знаења од областа на континуираниот мониторинг и современите практики за контрола на популацијата на ЦВЖ во живинарските фарми. Исто така, проектот обезбеди добра основа за отворање на нови превентивни и биосигурносни национални програми и протоколи во живинарските фарми.

На собирот беа презентирани и резултатите од тековниот проект Надзор и молекуларна епидемиологија на авијарните парамиксовируси и вирусите на авијарната инфлуенца во Кина и Македонија – билатерален проект со Универзитетот во Џилин, Кина финансиран од страна на МОН. Во рамките на досегашните истражувања се анализираа повеќе стотици примероци од различни видови и категории на птици од целата територија на Македонија додека во рамките на пасивниот мониторинг беа откриени три жаришта на Њукастелската болест и две жаришта на авијарната инфлуенца. Со напредни генетски анализи се утврди потеклото на вирусите и нивната вируленција што може да послужи за подобра подготвеност при идни епидемии. Имајќи ги во предвид сознанијата добиени за вирусот се дадоа препораки на надлежните ветеринарни власти за модификација на вакциналниот програм против Њукастелската болест особено кај бројлерски јата со што во иднина ќе се овозможи подобрена заштита против оваа болест.

Покрај презентациите на нашиот кадар, свое излагање имаше и проф. д-р Данијела Хорватек Томиќ од Ветеринарниот факутлет во Загреб на тема Актуелна ситуација со живинарството во Хрватска.

Научните истражувања овозможија Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како научна установа да биде дел од актуелните глобалните научни текови и европската мрежа на релеватни научни институции. Со овој собир резултатите од овие проекти покрај нивната научна вредност станаа достапни и за стопанството и надлежните органи.

Програмата, на собирот може да ја погледнете на следниот линк.

На ден 31.05.2022 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје се одржа Промотивна работилница за Меѓународна Мобилност, на која беа претставени Програмите за мобилност, како ERASMUS, CEEPUS, Меѓународна соработка на факултетот, како и активностите на студентите при студенските организации. Свои обраќања имаа Деканот на Факултетот, Продеканите, Раководителите на програмите за мобилност, како и корисниците на тие програми кои преку споделените искуства дадоа насоки за идните кoрисници на програмите. На работилницата присуствуваа студенти од додипломските студии на факултетот и докторанди на докторските студии при ФВМС. Оваа работилница е составен дел од работата на Одборот за меѓународна соработка при ФВМС која придонесе кон промоција на мобилноста помеѓу студентите, докторандите, научниот и наставно-научниот кадар на факултетот.

Two-day training in laboratory diagnostics of animal diseases was delivered at the Faculty of Veterinary Medicine-Skopje (20 and 21 April) for high-school teachers coming from the State Secondary School – Regional Centre for Vocational Education and Training “Kiro Burnaz” from Kumanovo. This training was supported by the project “Education for Employment in North Macedonia”, and aimed to improve the participants’ knowledge on the classical and novel laboratory techniques used for diagnosing infectious and parasitic animal diseases, as well as on the role of the veterinary diagnostic laboratory in the process of diagnosing such diseases.

Training program was developed and delivered by professors from FVM-S who are established experts in the animal diseases and diagnostics fields and have many years of international experience on the matter.

Delegation from the Faculty of Veterinary Medicine-Skopje at the University “St. Cyril and Methodius ”in Skopje, led by the Dean prof. Dr. Lazo Pendovski, Vice Deans prof. Dr. Ksenija Ilievska and prof. Dr. Iskra Cvetkovic and the Head of the Food Institute prof. Dr. Dean Jankuloski, visited the Faculty of Veterinary Medicine at the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

During the visit, the deans of the two Faculties, prof. Dr. Lazo Pendovski (FVM-Skopje) and prof. Dr. Muhamed Smajlovikj (VF-Sarajevo) signed two bilateral agreements for the promotion of educational, scientific and applied activities of the two institutions with special emphasis on laboratory services, which deepens, strengthens and confirms the cooperation of the two institutions in the field of veterinary medicine.

The agreements cover the mobility of professors, associates and students and enable the exchange of experts in connection with the preparation and implementation of evaluation processes conducted in accordance with the standards of EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education).

The agreements provide for conducting specialist studies, joint creation, development and promotion of innovative educational programs, implementation of permanent courses, development of joint scientific research programs and projects of common interest in the field of veterinary medicine, and in that direction the use of European Union programs.

It is especially noteworthy that the agreements cover analytical laboratory services related to testing of analytes from the scope of accreditation for ISO 17025, testing the presence of certain substances in animals and products of animal origin, the presence of residues and contaminants in food, testing of animal diseases in accordance with national veterinary legislation and EU legislation.

The signing of the two agreements is a confirmation of the strategic cooperation that exists between the Faculties in the past years, which is gaining momentum and deepens in the areas of higher education, thus establishing new directions in order to strengthen and increase the capacity of both Faculties.

Dear colleagues, friends and participants,
 
We are pleased to invite you to the 9th International Scientific Meeting “DAYS OF VETERINARY MEDICINE – 2022” to be held in Ohrid, R. of North Macedonia, from 22 to 25 September, 2022.
 
For more information please visit the official website for the event: https://dvm2022.mk
 
Please visit and follow our official Facebook page for the International Scientific Meeting (https://www.facebook.com/daysofvetmed)
 
We look forward to welcoming you!
 
The Organizing Committee

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]