Archive of News

Within the scope of the bilateral collaboration with the Specialized Veterinary Laboratory (SVL) from Podgorica, Montenegro, the Faculty of veterinary medicine Skopje organized 3-day (3 to 5 March) introductory training on ISO 17025 requirements for accreditation of molecular methods. The training was attended by two participants from the SVL Montenegro (1 senior laboratory staff and 1 laboratory technician).

The training took place at the Laboratory for molecular diagnostics of the FMVS under supervision of Prof. Igor Djadjovski and Prof. Kiril Krstevski, and covered both, technical and practical aspects necessary for accrediting PCR methods. These included requirements on staff competencies, equipment calibration and maintenance, method validation and verification, continuous monitoring of the performances of implemented methods, good laboratory practice and routinely used PCR-process controls. In addition to the training, new areas for potential collaboration have been discussed with the colleagues from SVL.

Date: 25-27 May 2022

Duration: 3 days

Location: Hotel Sileks, Ohrid, R. North Macedonia

The Faculty of Veterinary Medicine of the “Ss. Cyril and Methodius University” in Skopje, together with the Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation from the USA will be hosting the 3rd international Annual Davis-Thompson Foundation Eastern European Veterinary Pathology Meeting. The meeting will take place at Hotel Sileks in Ohrid, R. North Macedonia.

Renowned veterinary specialists, Dr. Monika Welle (Institute for Animal Pathology, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Switzerland) and Dr. Francisco A. Uzal (California Animal Health and Food Safety Lab & Pathology, Microbiology and Immunology, UC Davis School of Veterinary Medicine, USA), will give lectures on dermatopathology, bovine pathology and alimentary diseases of domestic animals, as well as Dr. Trpe Ristoski (Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Skopje, North Macedonia) on infectious diseases of dogs and cats.

For further information regarding the event, contact the following email addresses: tristoski@fvm.ukim.edu.mk  or igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

REGISTRATION (here)

PROGRAM for the meeting (here)

HOTEL RESERVATION (here)

Во рамките на континуираната соработка со заедничката дивизија на Организацијата за храна и земјоделие (FAO) и Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), вработените од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје организираа тематски тренинзи за вкупно петмина научни работници од Ветеринарниот институт при Академијата за земјоделски науки на Таџикистан. Тренинзите беа реализирани под раководство на проф. д-р Кирил Крстевски, Раководител на Ветеринарниот институт при Факултетот, во период од два месеци (октомври-ноември), по програма изработена од наставно-научниот кадар на Факултетот и истите содржеа теоретски предавања и практични вежби за:

  • Серолошки техники и тестови за детекција и диференцијација на приоритетни болести кај животните и зоонози;
  • Молекуларни дијагностички техники, вклучително и напредни технологии за дијагностика и типизација,
  • Имплементирање, одржување и надзор на меѓународниот стандард за квалитет ISO 17025 во дијагностички лаборатории за здравствена заштита на животните.

Обучените кандидати стекнатото знаење ќе го имплементираат на тој начин што ќе обезбедат трансфер на совладаните техники во својата земја.

Факултетот со своето повеќегодишно искуство и богато портфолио на успешно реализирани меѓународни обуки продолжува да дава придонес во подобрување на регионалната и глобалната дијагностика на заразните болести кај животните, но и да ја шири својата мрежа на професионални контакти и институции со кои одржува блиска соработка.

Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 24 ноември 2021 година предводена од деканот проф. д-р Лазо Пендовски остварија официјална посета по повод 85 години од основањето на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград.

На  свечената академија ФВМ-С е одликуван со “ЗЛАТНА ПЛАКЕТА” за успешна соработка и допринос за развојот на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград.

Наградата на свечената академија ја прими деканот на ФВМС проф. д-р Лазо Пендовски, кој од името на вработените му честита на проф. д-р Милорад Мириловиќ декан на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград и на наговиот тим за постигнатите успеси на оваа престижна високообразовна институција, лидер во ветеринарната медицина во регионот и пошироко во југоисточна Европа.

На Конференцијата „Наука за развој, заедно е возможно“ која се одржа на ден 23.11.2021 година во хотел Александар Палас, организирана од страна на Министерството за образование и наука, беа доделени договорите за научно- истражувачки проекти врз основа на претходно објавениот Конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси).

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје доби два научно-истражувачки проекти. Со проектот „Развој и валидација на мултирезидуални и мултикласни аналитички методи за определување на остатоци  од лекови  и контаминенти со употреба на изотопски обележани интерни стандарди и примена на техниката LC-Q/TOF“ чиј носител е проф.д-р Зехра Хајрулаи Муслиу со својот тим, ќе се овозможи набавка на високо-софистицирана опрема со која ќе се овозможи развој на мултикласни и мултирезудуални методи, односно воспоставување на еден единствен метод со кој истовремено ќе се анализираат остатоци од лекови и контаминенти во биолошки матрикси и храна. Со ова Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје ќе биде лидер во регионот, поради фактот што развојот на овој тип на методи  е во зачеток и во подем на светско ниво и сеуште постојат многу мал број на методи од овој тип. Другиот проект со наслов „Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина“  чиј носител е доц. д-р Мирослав Ќосевски со својот тим, ќе се овозможи зајакнување на капацитетот на Факултетот, а особено на лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина. 

На 10 ноември 2021 година, во Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одбележа Светскиот ден на науката. На настанот, Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски ги промовираше најдобрите научници на Универзитетот во одделни научноистражувачки подрачја кои постигнале врвни научноистражувачки резултати во изминатата 2020 година.

Добитник на наградата во подрачјето на земјоделски и ветеринарни науки е науч. сор. д-р Александар Цветковиќ од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Наградата е знак на признание за неговите покажани врвни резултати во научноистражувачката дејност во 2020 година и придонесот за афирмацијата на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Постигантиот успех на колегата науч. сор. д-р Александар Цветковиќ е само потврда за високите научноистражувачки капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и уште еден придонес во областа на ветеринарските науки во земјата и пошироко.

 

Факултет за ветериарна медицина-Скопје

На 5 ноември 2021 година, во аулата на Ректоратот на  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одржа свечена промоција за доделување на титулата почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во Скопје за д-р Јозеф Лауринчик, професор на Универзитетот “Константин Филозоф” во Нитра, Р Словачка.

Промоцијата на титулата почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје ја изврши ректорот на УКиМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, во присуство проректорите на УКиМ, претседателот на Универзитетскиот сенат, деканот на Факултетот за ветеринарна медицина проф. д-р Лазо Пендовски, продеканите на Факултетот, сенаторите преставници од ФВМС и дел од наставно-научниот кадар на Факултетот.

Оваа титула на проф. д-р Јозеф Лауринчик му е доделена во знак на признание за афирмацијата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во научната светска заедница како и за неговиот придонес во проширувањето на научните и едукативните капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Проф. д-р Јозеф Лауринчик дипломирал во 1985 година на Ветеринарниот универзитет во Кошице, Чехословачка и се стекнал со титулата доктор по ветеринарна медицина (ДВМ). Со титулата PhD се стекнал во 1989 година на Словачката Академија на Науки во Чехословачка, а со титулата Доктор на Ветеринарниот Универзитет во Хановер, Германија во 1995 година. Од 1996 година е вонреден професор на Ветеринарниот Универзитет во Кошице, Република Словачка, додека во 1997 година на Чехословачката Академија за науки се стекнува и со титулата Доктор на науки. Од 2001 година проф. д-р Јозеф Лауринчик е редовен професор на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, Р. Словачка.

Професионалната активност на проф. д-р Лауринчик е во областа на анималната ембриологија и вклучува истражувања на суперовулација, ембриотрансфер и ултрасонографија кај крави, матурација и фертилизација на ооцити од крави, свињи и луѓе, ин-витро култивирање на ембриони од цицачи, ауторадиографија на ниво на светлосна микроскопија, скенирачка и трансмисиона електронска микроскопија, имунохистохемија и анализа со радиоимуноесеј (RIA).

Проф. д-р Јозеф Лауринчик повеќе од 18 години работи на афирмација и проширување на научните капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Избран за визитинг професор на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје по предметот Хистологија со ембриологија, член е на меѓународниот уредувачки одбор на  научното списание Macedonian Veterinary Review индексирано во престижните Web of Science и Scopus, има објавено стручни книги во ко-авторство со професори од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, автор е на научно-поголем број на истражувачки трудови во индексирани списанија во соработка со ко-автори од Факултетот како и изработка на научноистражувачки проекти.

Со изборот на проф. д-р Јозеф Лауринчик за почесен доктор на науки (doctor honoris causa), ФВМ-С и УКиМ добија врвен научник и едукатор, човек кој повеќе децении работи во дејноста и ја шири научната мисла, а во својата работа строго се држи до принципите на научната етика.

Повеќе информации за научниот опус на проф. д-р Јозеф Лауринчик можете да најдете тука.

Факулетет за ветернарна медицна-Скопје

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

     Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 88. Меѓународен саем за земјоделство кој се одржа во Нови Сад, Република Србија организиран од партнер земјата Репулика Чешка, освои специјално признание за “Меѓународен допринос во агробизнисот” при оценувањето на квалитетот на услугите како високобразовна и научноистражувачка институција во категоријата “Најдобри во aгробизнисот”.

     На традиционалната “Вечер на Шампиони”, признанието го прими деканот проф. д-р Лазо Пендовски, кој се заблагодари од името на вработените на Факултетот.

     Покрај наградата за Факултетот, специјална награда од страна на Комисијата за оценка за најдобрите, е доделена и лично за проф. д-р Лазо Пендовски за развој на едукативно-истражувачките капацитети и лаборатории по ИСО 17 025 на Факултетот за заштитата на здравјето на животните и безбедноста на јавното здравје.

     Освоените “Дипломи за најдобри во агробизнисот” за Факултетот и за деканот проф. д-р Лазо Пендовски, се проследени со додела на два пехара како симбол на најуспешните на Меѓународниот саем за земјоделство на кој учествуваат и се оценуваат голем број стопански субјекти, производители на храна, научноистражувачки центри, агенции и високобразовни институции од областа на земјоделството и ветеринарството од голем број на земји од регионот.

    Со доделените признанија за квалитет, Факултетот се стекна со право на користење на логото на Новосадскиот саем за промоција на квалитетот на услугите што е потврда за значењето и улогата на Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје како државна институција која во изминатите 30 години континуирано се грижи за безбедноста на здравјето на животните и луѓето нудејќи квалитетна едукација и врвни лабораторски услуги за здравствената заштита на животните и за безбедност и квалитет на храната која ја конзумираат нашите граѓани.

     Добиените награди, посебно од институции од странски држави како Србија и партнер земјата Чешка, преставуваат голема чест, признание и потврда за високо развиените капацитети за едукација, истражување и лабораториски услуги кои ги има Факултетот, кој и понатаму ќе продолжи да ги унапредува и развива како државна институција.

– Basic admission requirements and criteria
Right for enrollment into doctoral studies have persons who have completed relevant study
programs that meet the following basic criteria:
• completed second cycle studies in line with the European Credit Transfer System (hereinafter:
ECTS credits);
• completed graduate studies before the introduction of the European Credit Transfer System.
For these candidates, 60 credits of research training and education shall be recognized;
• Professional qualification according to study programs for regulated professions with at least
300 ECTS credits;
• an average grade of at least 8,00 for all subjects of the previous completed higher education, (I
and II studies, i.e. undergraduate and postgraduate);
• Knowledge of one of the world languages. Required certificate:
– Certificate issued by the Faculty of Philology “Blaze Koneski” in Skopje (not older than
five years) or
– International certificate (not older than five years) or
– Undergraduate studies (first cycle) or postgraduate studies (second cycle), completed in
one of the world’s languages.
* for more info regarding admission requirements and criteria per study program, please contact
the Doctoral school

– Selection of candidates
After the application deadlines, council of the study programs will announce preliminary ranking
list of applicants admitted to doctoral studies, for each study program or subprogram separately.
For applicants who will not qualify for enrollment into doctoral studies, council of the study
programs will announce a separate list.
Lists will be published on the website of the School of Doctoral Studies.
Applicants have the right to appeal the list within 36 hours.
The complaints should be submitted in the School of Doctoral Studies in writing and addressed
to the Council of the study program.
The Council of the study program adopts the final decision within 36 hours.
After the complaints procedure, the Council of the study program, shall make the final list of
admitted candidates within 5 days and shall proceed with the decision upon the final list to the
Council for doctoral studies for confirmation. The confirmed final list by the Council for
doctoral studies is final.
The confirmed final lists shall be published on the website of the School of Doctoral Studies.
– Application Requirements
For applying to the Call, the following documents should be submitted.
• application form;
• a letter of motivation noting the area of research and proposal for a mentor from the list of
mentors;
• preliminary approval from the chosen potential mentor;
• CV;
• documents that prove fulfillment of the requirements for registration, such as:
– Transcript of the first cycle of studies or undergraduate studies
– Transcript of the second cycle of studies or postgraduate studies
– Diploma of first cycle studies of undergraduate studies
– Diploma of second cycle of studies or postgraduate studies
– Certificate / Certificate of knowledge of world language under the conditions in Chapter II,
paragraph 1, line 5;
– Applicants who completed his/her secondary school, undergraduate (first cycle) or/and
postgraduate (second cycle) abroad, must submit nostrificated documents, and the equivalence
scores, in cases when the grading system is different than in Macedonia.
Documentation is submitted in photocopy and originals are submitted for inspection.
Documents submitted by post must be notarized.
Incomplete applications of candidates will not be considered.

NOTE:
Further information can be obtained at the School of Doctoral Studies.
Contact:
• Bul. Goce Delchev No. 9, 1000 Skopje
• contact persons:
– Violeta Langovska (e-mail: vlangovska@ukim.edu.mk )
– Katerina Klimoska (e-mail: katerina.klimoska@ukim.edu.mk )
• website: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]