Archive of Announcements

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-234 од 14.02.2022) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Лабораториски бројки – индикатори за векторски преносливи болести кај кучињата, изработен од Кристина Атанасова, број на индекс 1256, на ден 18.02.2022 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. доц. д-р Елена Атанаскова Петров (член)

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа бр. 0201-152/1 од 03.02.2022  година а во врска со добиената согласноста за ангажирање на 10 лица врз основа на договор на дело добиена од Министерството за финансии со бр. 18-11981/2 од 13.01.2022 година и известувањето од Министертството за образование и наука бр. 14-519/2 од 1.02.2022 година, се распишува

О Г Л А С

за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје има потреба од ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело, за период до 31.12.2022 година за:

 1. пет (5) лица, со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) за потребите на Факултетот за ветеринарана медицина – Скопје од  полето на ветеринарните и земјоделски науки, природно-математички науки и медицински науки и здравство;
 2. две (2) лица со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) за потребите на Универзитетската ветеринарана болница при Факултетот за ветеринарана медицина – Скопје од полето на ветеринарните и земјоделски науки и природно-математички науки.
 3. три (3) лица, со завршено средно образование (ветеринарен техничар/лаборант) за потребите на Факултетот за ветеринарана медицина – Скопје

Кандидатите треба да ги исполнат општите услови утврдени со закон (доказ за државјанство, доказ за општа здравствена способност за работното место  и доказ  дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност).

Кандидатите треба да ги исполнат посебните услови и тоа:

За работното место под број 1 и 2.:

 • Ниво на стручни квалификации квалификации VII/1 степен со стекнати 300 кредити односно најмалку 240 кредити според ЕКТС.
 • aктивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) кое се докажува со прилог сертификат или потврда.
 • активно познавање на комјутерски програми кое се докажува со прилог сертификат или потврда.
 • работно време: работни денови (понеделник-петок) со 8 работни часа
 • нето плата: 27.000,00 денари
 • со или без работно искуство
 • лиценца за работа издадена од Ветеринарната комора (само за пријавите на точка 2)
 • препораки, сретификти за обуки од областа и сл.,

За работното место под 3.:

 • ниво на квалификации VA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 120 кредити според ЕКТС или средно образование со стручен назив кое содвествува на барањето на огласот
 • работно време: работни денови (понеделник-петок) со 8 работни часа
 • нето плата: 20.000,00 денари
 • препораки
 • со или без работно искуство

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

 • пријава која содржи име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, адреса на електронска пошта, телефон, со јасно назначување за само една позиција за која се пријавуваат,
 • писмо за интерес (мотивационо писмо),
 • кратко CV на македонски јазик,
 • копија од диплома или уверение за завршено соодветно образование и
 • докази за исполнување на општите и посебните услови од огласот.

Документите се доставуваат во оригинал или заверен препис кај нотар.

Пријавите со документите за исполнување на условите се доставуваат преку архивата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје со назнака за “Оглас за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за период до 31.12.2022 година”, на адресата Лазар Поп Трајков 5-7, 1000 Скопје.

Рокот за пријавување е 5 работни дена од денот на објавувањето на огласот односно од 04.02.2022 година.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 5 работни дена по истекот на рокот за пријавување.

Некомплетните документи, пријавите поднесени од еден кандидат кој аплицирал за повеќе работни места и документите доставени по истекот на рокот нема да се земат во постапка на разгледување.

Начинот на спроведување на селекција на кандидатите ќе се спроведе од Комисија за спроведување на постапката со проверка на пријавата со доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

Декан,

                                                                                                             Проф. д-р Лазо Пендовски

Лилнк до огласот

Заради проблеми со iKnow системот и неможноста студентите да го пријават испитот по биохемија, ги известуваме студентите дека полагањето (практичен или завршен испит) може да го пријават на мејл (кај професорот) најдоцна до 29 јануари 2022.

Конкурс за запишување

Универзитетот обезбедува пристап до сите свои студиски програми под еднакви услови и селекција на кандидатите за упис, врз принципот на рамноправност на сите кандидати, без оглед на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална определба и возраст. Запишувањето на студентите на втор циклус студии се врши врз основа на јавен конкурс што го објавува Универзитетот по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Универзитетот, во конкурсот, ги утврдува критериумите врз основа на кои врши селекција и избор на кандидатите за запишување на студиите.

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН
РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

iKnow – систем за електронски студентски сервиси

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ кој го одржува порталот за електронски студентски сервиси – iKnow со интернет страниците www.iknow.ukim.mk и www.upisi.ukim.mk.
Интернет страницата www.upisi.ukim.mk, е наменета за сите кандидати кои сакаат да се запишат на втор циклус на студии на некои од факултетите или институтите во состав на Универзитетот, во постапката за комплетирање на нивната електронска пријава.Интернет страницата www.iknow.ukim.mk, ја користат сите активни студенти кои студираат на некоја од студиските програми на факултетите или институтите во состав на Универзитетот, а кој го користат системот iKnow за електронска поддршка за работењето на студентските служби.

Систем за електронска поддршка на запишувањето

Систем за електронски студентски сервиси

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Линк до КОНКУРОСТ.