Announcements

Reports / Announcements

Биологија на клетка
• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)
• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)
• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.)

Биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 ч.)

Клиничка биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (9.02.2023 во 10.00 ч.)

Студентите кои ќе полагаат, задолжително испитот да го пријават во електронскиот систем на Факултетот и со мејл до предметниот наставник (со назнака дали ќе полагаат практичен испит, завршен испит или двата), најдоцна до 31.01.2023 г.

 

Се распишуваат избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Изборите ќе се спроведат на 11.01.2023 год. (среда),  во Предавална  1, со тајно гласање во период од 10 до 14 часот.

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/01/Одлука-за-избор-на-претседател-и-членови-на-ФСС_000125.pdf

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]