Announcements

Reports / Announcements

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година.

Измената на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во Глава V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите со табеларниот преглед, дополнително ќе биде објавена.

Известувањето со следната содржина е објавено на веб страната на УКИМ, ( линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8)

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1253 од 21.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Рентгенска дијагностика на најчестите остеопатии кај кучињата на територија на град Скопје, изработен од Давор Николовски, број на индекс 1283, на ден 29.09.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)

2. проф. д-р Игор Улчар (член)

3. проф. д-р Игор Џаџовски (член)

Одлуката и известувањето можете да ги превземете тука.

Почитувани,

Објавена е конечната ранг-листа од вториот уписен рок за учебната 2020/21 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Листата можете да ја превземете тука.

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2020/2021 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 25.09.2020 година од 9-14 ч.

За запишување на Факултетот потребно е примените кандидати да ги достават следните документи:

-пријава за запишување ( образец А1,се купува во книжара )

  • електронска пријава и сите изјави (испечатени од IKNOW системот )
  • оригинални свидетелства од сите класови
  • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  • извод од матичната книга на родените
  • доказ за државјанство на РСМ ( уверение или решение )
  • потврда за уплата на 300 денари на жиро – сметката на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот)

Примач: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Банка: НБРСМ

Трезорска сметка: 1.000.000.000.63095

 износ: 300 денари

 Сметка на буџетски корисник единка: 1600104561  788   15

 приходна шифра и програма: 723012   41

 Цел на дознака: за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеења 12

Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка- Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 1.000.000.000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ- 03161; Конто 722313 00)

 –  лична карта или пасош ( документ за идентификација на кандидатот)

1. Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара)

2. Формулар за упис на семестар и Статистички лист (се купува во книжара)

3. Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

4. Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ при ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РСМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

5. Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

6. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач   Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

7. Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

Кандидатите кои нема да носат  комплетна документација и уплатници ќе бидат вратени.

Кандидатите  се запишуваат лично на Факултетот со лична карта. Доколку сакаат тоа да го стори некој друг наместо нив, ќе треба да му дадат полномоштво заверено на нотар.

На првите 10 кандидати на конечната ранг листа, УКИМ им доделаува стипендии за I и II семестар ( надоместок за студирање ). Првите 10 кандидати не го плаќаат надоместокот за студирање (100 еур) во прв и втор семестар.

Почитувани студенти,

Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 25.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот.

Испитот ќе се одржи со физичко присуство. Студентите со себе задолжително да носат маска и да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19.

Пријавување електронски најдоцна до 24.09.2020 год. на следната адреса: vasilka@fvm.ukim.edu.mk

Од предметниот наставник

    Проф. д-р Василка Попоска Треневска

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]