Ветеринарен институт

Во рамките на Ветеринарниот институт се организираат следниве лаборатории:

 • Лабораторија за микробиологија (повеќе)
 • Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика (повеќе)
 • Лабораторија за паразитологија и паразитни заболувања (повеќе)
 • Лабораторија за ТСЕ (повеќе)
 • Лабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивеч (повеќе)
 • Лабораторија за патологија и патохистолигија (повеќе)
 • Лабораторија за патофизиологија (повеќе)
 • Лабораторија за дијагностика на беснило (повеќе)
 • Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина (повеќе)
 • Кабинет за визуелна дијагностика (повеќе)
 • Приемно одделение (повеќе)

Листа на анализи за Ветеринарниот институт