Антикорупциска програма

Политика за спречување на корупција на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник Бр. 567, 23 септември 2021)

Прирачник за борба против корупција за сите инволвирани лица на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје(Универзитетски гласник Бр. 567, 23 септември 2021)

Анекс за потенцијални сценарија за ризик: „црвени знамиња“(Универзитетски гласник Бр. 567, 23 септември 2021)

Годишен план за спречување на корупција на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник Бр. 567, 23 септември 2021)

Антикорупциска програма (Универзитетски гласник Бр. 568, 01 Октомври 2021)