Лаборатории

Лабораториите се формираат за практично изведување на наставно-образовната, научноистражувачката и применувачката, односно апликативната дејност за потребите на институтот, и пошироко односно за потребите на другите организациони единици на Факултетот.

Во рамките на Ветеринарниот институт се организираат следниве лаборатории:

 • Лабораторија за микробиологија (повеќе)
 • Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика (повеќе)
 • Лабораторија за паразитологија и паразитни заболувања (повеќе)
 • Лабораторија за ТСЕ (повеќе)
 • Лабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивеч (повеќе)
 • Лабораторија за патологија и патохистолигија (повеќе)
 • Лабораторија за патофизиологија (повеќе)
 • Лабораторија за дијагностика на беснило (повеќе)
 • Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина (повеќе)
 • Кабинет за визуелна дијагностика (повеќе)
 • Приемно одделение (повеќе)

Во рамките на Институтот за храна се организираат следниве лаборатории:

 • Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна (повеќе)
 • Лабораторија за квалитет на храна и добиточна храна (повеќе)
 • Лабораторија за резидуи и контаминенти (повеќе)
 • Лабораторија за квалитет на сирово млеко (повеќе)
 • Лабораторија за фармакологија и токсикологија (повеќе)

Во рамките на Институтот за репродукција и биомедицина се организираат следниве лаборатории:

 • Лабораторија за производство, криоконзервирање и контрола на семе од домашни животни (повеќе)
 • Лабораторија за асистирана репродукција (повеќе)
 • Лабораторија за пластинација (повеќе)
 • Лабораторија за хистологија и ембриологија (повеќе)
 • Лабораторија за клиничка биохемија и биологија на клетка (повеќе)