Редовни професори

 

Проф. д-р
Мишо Христовски
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Велимир Стојковски
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Тони Довенски
(Продекан за финансии)
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф.
д-р Влатко Илиески
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Владимир Петков
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Пламен Тројачанец
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Зехра Хајрулаи-Муслиу
(Продекан за наука и
меѓународна соработка)
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Ромел Велев
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Дине Митров
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Игор Улчар
(Продекан за настава)
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Благица Сековска
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Павле Секуловски
Curriculum Vitae
Последен избор

 

Проф. д-р
Славчо Мреношки
Curriculum Vitae
Последен избор


Проф. д-р
Лазо Пендовски
(Декан)
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Јована Стефановска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Флорина Поповска-
Перчиниќ
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Василка П. Треневска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Деан Јанкулоски
Curriculum Vitae
Последен избор