Центри

Центрите се формираат заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражувачката и наставно-образовната работа на Факултеттот, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и достигнувања. Центрите вршат применувачка, односно апликативна дејност.

Во рамките на Ветеринарниот институт се организираат следниот центар:

Во рамките на Институтот за храна се организираат:

  • Центар за несакани дејства и информирање за ветеринарно медицински препарати (повеќе)
  • Центар за едукација за безбедност на храната и ветеринарно јавно здравство (повеќе)

Во рамките на Институтот за репродукција и биомедицина се организираат:

  • Центар за вештачко осемнување
  • Центар за благосостојба на животните (повеќе)