Институт за храна

Во рамките на Институтот за храна се организираат следниве лаборатории:

  • Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна (повеќе)
  • Лабораторија за квалитет на храна и добиточна храна (повеќе)
  • Лабораторија за резидуи и контаминенти (повеќе)
  • Лабораторија за квалитет на сирово млеко (повеќе)
  • Лабораторија за фармакологија и токсикологија (повеќе)

Листа на анализи за Институтот за храна