Институт за храна

Во рамките на Институтот за храна се организираат следниве лаборатории:

  • Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна (повеќе)
  • Лабораторија за квалитет на храна и добиточна храна (повеќе)
  • Лабораторија за резидуи и контаминенти (повеќе)
  • Лабораторија за квалитет на сирово млеко (повеќе)
  • Лабораторија за фармакологија и токсикологија (повеќе)

Листа на анализи за Институтот за храна

Нова софтверска алатка за пристап до записи од лабораториски услуги на Институт за храна при Факултет за ветеринарна медицина-Скопје – edostava.fvm.ukim.edu.mk