Одделение за финансиски и административни работи

Стручните и административните работи ги врши Стручната и административната служба на Факултетот како дел од интегрираната Стручната и административната служба на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.


Секретар 
М-р Ана А. Орданоска

Раководител на Одд. за финансиско
и административно
работење

Милица T. Апостолова

Советник за
финансиско работење

М-р Маја Менкова
Curriculum Vitae

Советник за
деловно работење

Јасминка А. Тентова

Самостоен референт
за сметководствени
работи

Сања Секуловска

Самостоен референт
за магацинско
и материјално
работење

Соња Николовска

Самостоен
референт за благајна

Виолета Тасева

Советник за
библиотечно
работење
-самостоен извршител

Билјана Стефановска

Советник за
сметководсвено работење

Валентина Константиновиќ

Советник за студентски прашања
Марија Николиќ

Самостоен референт
за магацинско
и материјално работење

Јасминка тодоровска