Администрација

Стручните и административните работи ги врши Стручната и административната служба на Факултетот како дел од интегрираната Стручната и административната служба на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Одделение за општи, правни и финансиски работи

 

Секретар
М-р Ана А. Орданоска

Шеф на сметководство
Милица T. Апостолова

Финансов сметководител
М-р Маја Менкова
Curriculum Vitae

Технички секретар
Јасминка А. Тентова

Ликвидадор
Сања Секуловска

Материјален сметководител
Соња Николовска

Благајник
Виолета Тасева

Виш соработник за ИКТ
М-р Виктор Денковски
Curriculum Vitae

Библиотекар
Билјана Стефановска