Институт за репродукција и биомедицина

Во рамките на Институтот за репродукција и биомедицина се организираат следниве лаборатории:

  • Лабораторија за производство, криоконзервирање и контрола на семе од домашни животни (повеќе)
  • Лабораторија за асистирана репродукција (повеќе)
  • Лабораторија за пластинација (повеќе)
  • Лабораторија за хистологија и ембриологија (повеќе)
  • Лабораторија за клиничка биохемија и биологија на клетка (повеќе)
  • Лабораторија за генетски истражувања кај животните

Листа на анализи за Институтот за репродукција и биомедицина