Проекти

Проекти:

Главен истражувач: доц. д-р Ксенија Илиевска

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Елена Атанаскова Петров, Мирослав Радевски, ДВМ, Тодор Новаков, ДВМ.

Времетраење: 01.09.2018-31.08. 2020

Финансиран од: Erasmus Plus Programme / KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education

Тип на проектот: Меѓунароен проект

Главен истражувач: д-р Алексдандар Додовски

Учесници: Мирослав Ќосевски, ДВМ; доц. д-р Игор Џаџовски; н.сор. д-р Бранко Анѓеловски; м-р Загорка Попова; Љубица Рашиќ, ДВМ; Александар Трајчовски, ДВМ; Тамара Андреевска Блажевска, ДВМ; Мирослав Јовановски, ДВМ

Времетраење: 2019-2020

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ

Времетраење: 2018-2020

Од: во рамките на програмата Scientifc-technological co-operation Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020

Тип на проектот: Билатерален проект на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Центар за благосостојба на животните и University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ

Времетраење: 2018-2019

Подржан од: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science во програмата Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. Во проектот, покрај Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, учествуваат и партнери од Косово – Земјоделски и ветеринарен Факултет при Универзитетот од Приштина и од Австрија – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ

Главен истражувач: проф. д-р Владимир Петков

Учесници: проф. д-р Тони Довенски, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, проф. д-р Влатко Илиевски, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ксенија Илиевска, д-р Мартин Николовски, Моника Довенска, ДВМ

Времетраење: 2018-2019

Главен истражувач: виш. науч. сор. Д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ

Учесници:проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Деан Јанкулоски, науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, д-р Ристо Узунов, Стефан Јованов, Душица Коцева ДВМ, Гордана Илиевска ДВМ

Времетраење: 2018-2019

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

УчеснициD-r James Sasanya, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Ристо Узунов, ДВМ

Времетраење: 17.03.2017-16.03.2022

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Доц. д-р Кирил Крстевски

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, доц. д-р Александар Додовски, доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Ирена Целеска, доц. д-р Искра Цветковиќ

Времетраење: 2016-2017

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски

Учесници од ФВМС: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ирена Целеска, Мирослав Радески ДВМ, Мартин Николовски ДВМ

Времетраење: 22.04.2016-22.04.2018

Финансиран од: Erasmus Plus Programme / KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education

Тип на проектот: меѓународен

Основна цел на овој проект е воспоставување на капацитети и техники за безбедно спасување на животни односно развивање на долгорочно партнерство помеѓу партнерите од проектот и останатите ЕУ земји преку креирање на сертифицирани програми и центри за безбедно спасување на животните. Проектот предвидува мобилизирање и јакнење на капацитетите кај регионалните, националните и европските чинители за безбедно спасување на животните, пред се помеѓу партнерите.

Главни цели на проектот се:

  • Обезбедување на физички интегритет и добра здравствена состојба кај спасените животни со примена на модерни техники за безбедно спасување на животните.
  • Развивање на нови односно унапредување на постојните технологии и методологии за обука на тимовите за спасување на животни.
  • Воспоставување на долгорочен процес на обука и сертификација на лица за спасување на животни односно воспоставување на центри за спасување на животни на национално ниво.
  • Развој и подобрување на стратегијата за безбедно спасување на животни на национално ниво со примена на експертизи од ветеринарното здравство.
  • Продлабочивање на соработката на капацитетите за размена на знаење помеѓу партнерите на проектот и нивна меѓународна инклузивност.

Главен истражувач: Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ

Учесници од ФВМС: Проф д-р Тони Довенски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Влатко Илиески, Проф д-р Велимир Стојковски, Доц д-р Бранко Атанасов, Доц. д-р Никола Адамов, Д-р Катерина Благоевска, Д-р Игор Есмеров, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2017-2018

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален