Акцелерометри и обработка на податоци при мониторинг на однесување, локомоција и здравје на фармските животни

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ

Времетраење: 2018-2020

Од: во рамките на програмата Scientifc-technological co-operation Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020

Тип на проектот: Билатерален проект на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Центар за благосостојба на животните и University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems