Reviving of Farriery; Disappearing Profession

Главен истражувач: доц. д-р Ксенија Илиевска Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Елена Атанаскова Петров, Мирослав Радевски, ДВМ, Тодор Новаков, ДВМ. Времетраење: 01.09.2018-31.08. 2020 Финансиран од: Erasmus Plus Programme Прочитај повеќе …

Мониторинг, морфолошка и молекуларна идентификацијa и филогенетска карактеризација на црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во живинарските фарми во Република Македонија

Главен истражувач: д-р Алексдандар Додовски Учесници: Мирослав Ќосевски, ДВМ; доц. д-р Игор Џаџовски; н.сор. д-р Бранко Анѓеловски; м-р Загорка Попова; Љубица Рашиќ, ДВМ; Александар Трајчовски, ДВМ; Тамара Андреевска Блажевска, ДВМ; Мирослав Јовановски, ДВМ Времетраење: 2019-2020 Финансиран од: УКИМ Тип на Прочитај повеќе …

Акцелерометри и обработка на податоци при мониторинг на однесување, локомоција и здравје на фармските животни

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2020 Од: во рамките на програмата Scientifc-technological co-operation Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020 Тип на проектот: Билатерален проект на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Прочитај повеќе …

Heat stress and animal welfare in small-scale dairy holdings in Kosovo and FYR of Macedonia

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2019 Подржан од: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science во програмата Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. Во Прочитај повеќе …

Програма за заштита на биолошката разновидност во сточарството за 2018 година

Главен истражувач: проф. д-р Владимир Петков Учесници: проф. д-р Тони Довенски, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, проф. д-р Влатко Илиевски, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ксенија Илиевска, д-р Мартин Николовски, Моника Довенска, Прочитај повеќе …

Проценка на контаминацијата на некои видови храна со акриламид како продукт на maillard реакцијата и евалуација на одреддни постапки за негова едукција во термички обработени производи од компир

Главен истражувач: виш. науч. сор. Д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ Учесници:проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Деан Јанкулоски, науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, д-р Ристо Узунов, Стефан Јованов, Душица Коцева ДВМ, Гордана Илиевска ДВМ Времетраење: 2018-2019 Финансиран од: УКИМ Тип на проектот: Нацонален Прочитај повеќе …

Integrated Radiometric and Complementary Techniques for Mixed Contaminants and Residues in Food

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Учесници: D-r James Sasanya, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Ристо Узунов, ДВМ Времетраење: 17.03.2017-16.03.2022 Финансиран од: IAEA Тип на проектот: меѓународен

Preparation of Standard Operating Procedures for Priority Animal Diseases in ISO Acceptable Format – IAEA Coordinated Research Project entitled “Early Detection of Transboundary Animal Disease (TADs) to Facilitate Prevention and Control trough A Veterinary Diagnostic Laboratory Network (VETLAB Netwotk)

Главен истражувач: Доц. д-р Кирил Крстевски Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, доц. д-р Александар Додовски, доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Ирена Целеска, доц. д-р Искра Цветковиќ Времетраење: 2016-2017 Финансиран од: IAEA Тип на проектот: меѓународен

Establishment of Safer Animal Rescue Capacity

Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски Учесници од ФВМС: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ирена Целеска, Мирослав Радески ДВМ, Мартин Николовски ДВМ Прочитај повеќе …

Влијание на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од Овчеполска Праменка

Главен истражувач: Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ Учесници од ФВМС: Проф д-р Тони Довенски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Влатко Илиески, Проф д-р Велимир Стојковски, Доц д-р Бранко Атанасов, Доц. д-р Никола Адамов, Д-р Катерина Благоевска, Д-р Игор Есмеров, Прочитај повеќе …