Digital Education in Veterinary Studies (DEVET).

Главен истражувач: проф. д-р Игор Улчар Учесници: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Ксенија Илиевска, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Осмислување и креирање на дигитални едукативни содржини. Партнери Прочитај повеќе …

Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

Главен истражувач: науч. сор. д-р Александар Цветковиќ Учесници:науч. сор. д-р Александар Цветковиќ Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: науч. сор. д-р Александар Цветковиќ, Project Counterpart Партнери во пректот: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Прочитај повеќе …

National Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)

Главен истражувач: доц. д-р Мирослав Ќосевски Учесници: доц. д-р Мирослав Ќосевски, проф. д-р Кирил Крстевски, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски, проф. д-р Александар Додовски, проф д-р Игор Џаџовски и д-р Александар Јаневски Партнери во пректот: Food and Veterinary Agency, Macedonian Veterinary Прочитај повеќе …

Depletion of veterinary pharmaceuticals and radiometric analysis of their residues in animal matrices

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Учесници: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Доц. д-р Ристо Узунов Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу: Раководител на проектот, координирање, статистичка обработка на податоци, Прочитај повеќе …

Надзор и молекуларна епидемиологија на авијарните парамиксовируси и вирусите на авијарната инфлуенца во Кина и Македонија

Главен истражувач: Александар Додовски Учесници: Александар Додовски, Игор Џаџовски, Кирил Крстевски, Загорка Попова, Мирослав Ќосевски Улога на лицата од ФВМС вклучени (учесници) во проектот: Земање на примероци (биолошки материјал) од дивите птици и домашната живина, молекуларни (ПЦР) и вирусолошки истражувања Прочитај повеќе …

Reviving of Farriery; Disappearing Profession

Главен истражувач: доц. д-р Ксенија Илиевска Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Елена Атанаскова Петров, Мирослав Радевски, ДВМ, Тодор Новаков, ДВМ. Времетраење: 01.09.2018-31.08. 2020 Финансиран од: Erasmus Plus Programme Прочитај повеќе …

Мониторинг, морфолошка и молекуларна идентификацијa и филогенетска карактеризација на црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во живинарските фарми во Република Македонија

Главен истражувач: д-р Алексдандар Додовски Учесници: Мирослав Ќосевски, ДВМ; доц. д-р Игор Џаџовски; н.сор. д-р Бранко Анѓеловски; м-р Загорка Попова; Љубица Рашиќ, ДВМ; Александар Трајчовски, ДВМ; Тамара Андреевска Блажевска, ДВМ; Мирослав Јовановски, ДВМ Времетраење: 2019-2020 Финансиран од: УКИМ Тип на Прочитај повеќе …

Акцелерометри и обработка на податоци при мониторинг на однесување, локомоција и здравје на фармските животни

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2020 Од: во рамките на програмата Scientifc-technological co-operation Republic of Macedonia – Austria 2018 – 2020 Тип на проектот: Билатерален проект на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Прочитај повеќе …

Heat stress and animal welfare in small-scale dairy holdings in Kosovo and FYR of Macedonia

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески Учесници: проф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ Времетраење: 2018-2019 Подржан од: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science во програмата Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. Во Прочитај повеќе …

Програма за заштита на биолошката разновидност во сточарството за 2018 година

Главен истражувач: проф. д-р Владимир Петков Учесници: проф. д-р Тони Довенски, проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ, проф. д-р Влатко Илиевски, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ксенија Илиевска, д-р Мартин Николовски, Моника Довенска, Прочитај повеќе …