Heat stress and animal welfare in small-scale dairy holdings in Kosovo and FYR of Macedonia

Главен истражувач: проф. д-р Влатко Илиески

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски, ДВМ

Времетраење: 2018-2019

Подржан од: HERAS – Higher Education, Research and Applied Science во програмата Research Cooperation and Networking between Austria, Kosovo and the Western Balkan Region. Во проектот, покрај Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, учествуваат и партнери од Косово – Земјоделски и ветеринарен Факултет при Универзитетот од Приштина и од Австрија – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ