Документи

Универзитетски гласник (број 411, (05 Ноември 2018)) – Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (број 396, (19 Март 2018)) – О Д Л У К А за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (број 382, (27 Ноември 2017)) – П Р А В И Л Н И К за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и МЕтодиј“ во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

 

Завршни сметки 2017

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 785

 Завршна сметка 788

Завршни сметки 2016

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 788