Документи

Универзитетски гласник (бр. 435-анекс, 25 Август 2020) – ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Универзитетски гласник (бр. 501, 08 Април 2020) – ДЕЛОВНИК за начин на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациони единици, работните и стручните тела и комисиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (бр. 493, 03 Април 2020) – ОДЛУКИ за платите и надоместоците на вработените и за распределба на вкупниот приход Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (бр. 494, 03 Април 2020) – ОДЛУКА за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во услови на вонредна состојба

Универзитетски гласник (бр. 489, 25 Март 2020) – ПРАВИЛНИК за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАУредба со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на Вонредна состојба

Универзитетски гласник (бр. 460, 18 Октомври 2019) – СТАТУТ

Универзитетски гласник (бр. 435, 10 Септември 2019) – ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје – Факултет за ветеринарана медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Универзитетски гласник (бр. 425, 28 Јуни 2019) – СТАТУТ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 418, 30 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите и правилаза за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 417, 29 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 416, 25 Јануари 2019) – Одлука за научно и стручно оспособување  на вработените на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 416, 25 Јануари 2019) – Правилник за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (број 411, (05 Ноември 2018)) – Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (број 396, (19 Март 2018)) – Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (број 382, (27 Ноември 2017)) – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и МЕтодиј“ во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Завршни сметки 2019

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 788

Завршни сметки 2018

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 785

 Завршна сметка 788

Завршни сметки 2017

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 785

 Завршна сметка 788

Завршни сметки 2016

Завршна сметка 603

 Завршна сметка 788