Документи

Политика за квалитет и Правилник на системот за обезбедување на квалитет на Факултетот за  ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 667, од 4 Декември 2023 година).

СТАТУТ на Факултет за ветеринарна медицина Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (пречистен текст) (Универзитетски гласник бр. 460-анекс од 1 Декември 2023 година)

Одлука за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од дополнителните средства од сопствени приходи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за ветеринарна медицина Скопје (пречистен текст) (Универзитетски гласник бр. 625 од 24 Октомври 2022)

Правила за начинот на постапување по поплаки и жалби на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 620 од 6 Септември 2022)

Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св.  Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11) (Универзитетски гласник бр. 615 од 15 Јуни 2022)

Правилник за постапката и начинот на организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет за ветеринарна, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Универзитетски гласник бр. 600 од 04 Март 2022)

Правилник за условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет за ветеринарна медицина Скопје (Универзитетски гласник бр. 600 од 04 Март 2022)

План за родова еднаквост на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 2022-2025 (Универзитетски гласник бр. 599 од 03 Март 2022)

Правилник за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите (Универзитетски гласник бр. 588 од 07 Февруари 2022)

Одлука за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од дополнителните средства од сопствени приходи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје  (Универзитетски гласник бр. 586 од 14 јануари 2022)

Правилник за стратегиско управување со отпадот на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник Бр. 566, 20 септември 2021)

Правилник за за стратегиско управување со ризици на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник Бр. 566, 20 септември 2021)

Правилник за избегнување на судир на интереси на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник Бр. 567, 23 септември 2021)

Антикорупциска програма (Универзитетски гласник Бр. 568, 01 Октомври 2021)

Универзитетски гласник (бр. 554, 26 Јули 2021) – ОДЛУКА ЗА ПРАВИЛА НА СТУДИРАЊЕ на интегрирани студии од прв и втор циклус (додипломски студии) и на втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (бр. 549, 10 Мај 2021) – ЕТИЧКИ КОДЕКС на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 435-анекс, 25 Август 2020) – ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Универзитетски гласник (бр. 501, 08 Април 2020) – ДЕЛОВНИК за начин на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациони единици, работните и стручните тела и комисиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (бр. 493, 03 Април 2020) – ОДЛУКИ за платите и надоместоците на вработените и за распределба на вкупниот приход Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (бр. 494, 03 Април 2020) – ОДЛУКА за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во услови на вонредна состојба

Универзитетски гласник (бр. 489, 25 Март 2020) – ПРАВИЛНИК за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАУредба со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на Вонредна состојба

Универзитетски гласник (бр. 460, 18 Октомври 2019) – СТАТУТ

Универзитетски гласник (бр. 435, 10 Септември 2019) – ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје – Факултет за ветеринарана медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Универзитетски гласник (бр. 425, 28 Јуни 2019) – СТАТУТ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 418, 30 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите и правилаза за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 417, 29 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 416, 25 Јануари 2019) – Одлука за научно и стручно оспособување  на вработените на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (бр. 416, 25 Јануари 2019) – Правилник за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (број 411, (05 Ноември 2018)) – Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Универзитетски гласник (број 396, (19 Март 2018)) – Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Универзитетски гласник (број 382, (27 Ноември 2017)) – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и МЕтодиј“ во Скопје – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје (Анекс бр. 11)

Финансиски планови

Завршни сметки 2022

Завршни сметки 2021

Завршни сметки 2020

Завршни сметки 2019

Завршни сметки 2018

Завршни сметки 2017

Завршни сметки 2016