Архива на Известувања

Се известуваат наставниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека поради вонредните околности во државата настанати со пандемијата со коронавирусот Министерот за образование и наука наложи организирање на настава од далечина (т.е. е-настава). Поради тоа:

 • ФВМС набави 4 лиценци за користење на платформата ZOOM.US (линкот е https://zoom.us/signin), а наставниците дополнително ќе ги добијат линковите и пасвордите за овие 4 лиценци;
 • На студентите не им требаат лични сметки (акаунти) за е-наставата, туку ќе се вклучуваат во неа преку линковите што наставникот ќе ги испрати до нивните лични е-адреси;
 • доколку имате проблеми со користењто на оваа платформа можете да му се обратите на факултеткиот советник за ИКТ Виктор Денковски;
 • наставата од далечина треба да започне на 23.3.2020 год. (понеделник) според официјалниот распоред (ден, час и предавална);
 • од наставата ќе се одржуваат само предавањата, и евентуално вежбите кај оние предмети каде што се и тие кабинетски или семинарски, додека останатите облици настава (лабораториска, клиничка, теренска) ќе се одржат кога ќе се создадат услови за тоа, на начин кој ќе биде дополнително утврден;
 • се откажуваат предвидените континуирани проверки, а тие ќе бидат одржани кога ќе се создадат услови за тоа, на начин кој ќе биде дополнително утврден;
 • присуството на студентите на наставата од далечина е задолжително.

Известувањето можете да го видите тука.

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 13.02.2020 година, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Мирослав Ќосевски, ДВМ, со наслов: „Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди од аспект на благосостојбата на животните“, во состав:

 •  проф. д-р Мишо Христовски (претседател)
 •  проф. д-р Влатко Илиески (ментор)
 •  проф. д-р Александар Додовски (член)
 •  проф. д-р Кристоф Винклер (член) и
 •  проф. д-р Лазо Пендовски (член)

Текстот на докторската дисертација може да се преземе на следниот линк (фајл: Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски 2020_v1)

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-254 од 20.02.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фармацевтска примена на наноматеријалите во ветеринарна медицина и нивната потенцијална токсичност, изработен од Никола Гогу, број на индекс 1261, на ден 02.03.2020 година во 12.00 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

За учебната 2019/20 година се распишува оглас за дополнителен избор на 8 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор цилкус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Огласот можете да го превземете тука.

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2019/2020 година ќе  биде во следниот термин од 03 февруари до 12 февруари 2020 година. Летниот семестар за почнува на 17 февруари 2020 година.

Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот ќе може да го завери и запише и подоцна, но со казнена уплатница од 5оо денари на сметка на ФВМ – Скопје.

Заверката на зимскиот семестар во индекс може да остварат студентите кои ги добиле потписите од предметните професори од предметите кои ги ислушале.

Студентите кои ќе немаат заверен семестар поради неостварен потпис во индекс од предметниот професор,немаат право да запишат нов семестар и ќе мораат да го презапишат предметот со неостварен потпис во наредниот упис на зимски семестар.

Студентите што заверуваат XI семестар, а ќе имаат неположени предмети, во наредниот летен период ги презапишуваат неположените предмети од минатите летни ислушани семестри. Исто така, во наредниот зимски семстар ќе треба да ги презапишат (доколку имаат) заостанати неположени предмети од зимските ислушани семестри.

Студентите од прва година т.е.  што беа први 10 на ранг листата што беа ослободени од надоместок за студирање се ослободени од надоместок и во  летниот семестар, но се останато мора да приложат.

Документи потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семстар во 2019/2020 година:

Индекс со сите потребни потписи од сите ислушани предмети

Образец за заверка на семестар(пополнет)

Образец за запишување на семестар(пополнет)

Уплатница за надомест за студирање во зависност дали сте запишани во државна квота (100ЕУ)  или со кофинансирање на студиите(200 EУ) на сметка на ФВМ Скопје( во денарска противвредност).

За студентите кои презапишуваат предмети надоместот за студирање изнесува 25 ЕУ во денарска против вредност на сметка на ФВМ Скопје.

Пример како се пополнува уплатница ПП50:

Цел на дознака  Надомест за студирање за ? семестар.

Назив и седиште на примач:  Буџет на РМ, ФВМ Ск.

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: (100 еу или 200 еу или 25 еу) во денарска противвредност

Сметка на корисник:  1600104561 788 15

Приходна шифра и програма:  723012 41

 

Напомена: Студентите  кои треба да отслушаат предмет поради неостварено право на потпис, истиот го презапишуваат предметот према Ценовникот на ФВМ Скопје  за предметна програма за додипломски студии. Презапишаниот неотслушан предмет, студентот наставата е должен да ја прати во соодветниот семестар за да оствари право на потпис, односно за да може да го завери соодветниот семестар.

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на:

 • 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија
 • 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија

За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го видите тука.

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 7.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 30.1.2020 год. во 9:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 28.1.2020 год.

Се известуваат студентите кои ќе полагаат усен испит по предметите: биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во јануарската испитна сесија, дека испитот место на 24 јануари, ќе се оддржи на 27 јануари 2020 год. (понеделник) со почеток во 10.00 ч.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека

На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ширибан Рамани јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Проценка на достапноста на металите врз рибните популации кои се под влијание на рударски активности“.

 

Соопштението можете да го видите тука.