Архива на Известувања

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 22.9.2021 год.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 23.9.2021 год.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 24.9.2021 год.

Пријавување електронски најдоцна до 17.9.2021 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Студентите кои нема претходно да се пријават нема да бидат примени на испит. Во зависност од бројот на пријавени студенти дополнително ќе бидете известени за термините за полагање.

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во септемвриската испитна сесија ќе се одржи во два термина:

 • 02.09.2021 во 10.00 часот
 • 16.09.2021 во 10.00 часот

Важно: Секој студент треба поединечно да се пријави за полагање најдоцна два дена пред дадените термини. Пријавувањето е преку електронска пошта до предметниот професор и асистент:

florinap@fvm.ukim.edu.mk и
mdovenska@fvm.ukim.edu.mk

Предметен професор
Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 851/5 од 29.06.2021 година, соопштуваме дека

            На ден 16.07.2021 година (петок) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Александар Јаневски,  јавно ќе го  брани докторскиот труд  под наслов:  „Застапеност на патогени бактерии, нивна антимикобна отпорност и потенцијални ризик – фактори за појава на супклиничкиот маститис на малите краварски фарми во Р. С. Македонија“.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 851/4 од 29.06.2021 година, соопштуваме дека

            На ден 12.07.2021 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ѓулаи Алија,  јавно ќе го  брани докторскиот труд  под наслов:  „Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC-MS/MS метод“

СООПШТЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 14.7.2021 год.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 15.7.2021 год.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 16.7.2021 год.

Пријавување електронски најдоцна до 9.7.2021 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Студентите кои нема претходно да се пријават нема да бидат примени на испит. Во зависност од бројот на пријавени студенти дополнително ќе бидете известени за термините за полагање.

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-437/8, донесена на седницата одржана на 16.4.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката Ѓулаи Алија, магистер по фармација, со наслов „Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC–MS/MS метод“, во состав:

 • проф. д-р Велимир Стојковски (претседател),
 • проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу (ментор),
 • проф. д-р Павле Секуловски (член),
 • проф. д-р Деан Јанкулоски (член) и
 • проф. д-р Радмила Чрчева-Николовска (член).

  
Текстот на докторската дисертација може да се превземе на следниот линк.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за третиот испитен рок (август-септември) ќе трае од 01.07.2021-09.07.2021 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испит ( се купува во книжара), целосно пополнета се остава во Службата за студентски прашања.

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Линк од известувањето.

Со почит,

Марија Николиќ

Советник за студентски прашања

Се известуваат студентите кои ќе го полагаат испитот по Хемија на 16.06.2021 година, дека поради зафатеност на предавалните, испитот наместо во 13:00 часот, ќе започне во 14:00 часот, во предавална 1.

Проф. Д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Почитувани студенти,

Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 23.06.2021 год. со почеток во 10.00 часот.

Испитот ќе се одржи со физичко присуство. Студентите со себе задолжително да носат маска и да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19.

Пријавување електронски најдоцна до 21.06.2021 год. на следната адреса: vasilka@fvm.ukim.edu.mk

Од предметниот наставник

    Проф. д-р Василка Попоска Треневска

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 16.03.2021 година со бр. 0202-278/8, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Александар Јаневски , ДВМ, со наслов: „ Застапеност на патогени бактерии, нивната антимикробна отпорност и потенцијални ризик фактори за појавата на супклиничкиот маститис на малите краварски фарми во Р. С. Македонија“, во следниов состав:

 • проф. д-р Дине Митров  (ментор)
 • проф. д-р Славчо Мреношки (член)
 • проф. д-р Игор Џаџовски  (член)
 • проф. д-р Бранко Атанасов  (член) и
 • проф. д-р Деан Јанкуловски  (член)

Текстот на докторската дисертација може да се преземе на следниот линк.