Архива на Известувања

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека хуманитарната акција “Подај рака – стопли срце” продолжува до 29.10.2018 (понеделник)!  Хуманитарната акција е со цел собирање на зимска облека и обувки за оние на кои им е најпотребно! Покрај тоа, добредојдени би биле и стари ќебиња кои ќе им помогнат на нашите четириножни бездомни пријатели полесно да ги поднесат ниските темератури. Сите вие кои сакате да помогнете, секој ден од 15.10-29.10.18, oд 10-12ч. може да донирате во Студентската канцеларија во просториите на Факултет за Ветеринарна медицина – Скопје. Да бидеме хумани!

Почитувани студенти,

На деновите 25.10 и 26.10.2018 (четврток и петок) од 13 до 15 часот во Универзитетската клиника при ФВМ-С ќе се одржи првата едукативна работилница организирана од Интернационалната ветеринарна студентска организација Скопје, на тема: ,,Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни.” Работилницата ќе се состои од практичен и теоретски дел. Практичниот дел опфаќа: Земање и манипулација со примероци (преаналитичка фаза) и анализа на примероците (аналитичка фаза), а теоретскиот дел – Интерпретација на резултатите во клиничката пракса (постаналитичка фаза) и интерпретација преку клинички случаи. Координатор на работилницата е доц. д-р. Ирена Целеска.

Можете да се пријавите на ivsamacedonia1@gmail.com. Потребно е да напишете ваше име и презиме, година на студии и одбран ден за учество во работилницата од понудените два датума. Вкупниот број на студенти изнесува 24 студенти (по 12 студенти во една работилница).

Ви благодариме.

                                                          Претседател:

                                                               Ивана Арсовска

Координатор за едукација:

                                                                        Борис Димитриевски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Цитолошка дијагностика на естрогено зависни тумори на млечна жлезда кај кучки во комбинација со хематолошки и биохемиски резултати, изработен од Марија Ѓорѓиевска, број на индекс 1209, на ден 19.10.2018 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
2. проф. д-р Игор Улчар (член)
3. доц. д-р Ксенија Илиеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Драги студенти, почитувани професори

Ве известуваме дека и оваа година Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје, на студентите-бруцоши им овозможува бесплатно членство и користење на библиотечните фондови и услуги.
За издавање на членските картички, заинтересираните студенти-бруцоши треба да се јават во просториите на Библиотеката со документ за идентификација, индекс и фотографија.

Известувањето можете да го видите овде.

Агенцијата за млади и спорт објавува Конкурс за изложбата Young art 2018 на која Агенцијата ги повикува сите млади визуелни уметници и групи да поднесат свои авторски дела, согласно со утврдените критериуми, кои ги содржат следниве точки:
1. Авторите да се на возраст од 15 до 29 години
2. Доставените дела да се од следниве дисциплини:
Сликарство (со димензии не поголеми од 200х200 см)~
 Скулптура (со димензии не поголеми од 200х200×200 см)~
 Графика (со димензии не поголеми 100х70)~
 Графички дизајн (плакат)~
 Фотографија (со димензии не поголеми од 100х70 см)~

3. Делата треба да кореспондираат со современите ликовни практики, а тематските и идејните содржини се отворени и се поврзани со рецентното индивидуално творештво на авторите од последните две години. Делата треба да имаат изразен индивидуален, ликовен и креативни ракопис.
Изложбата по петти пат ќе се реализира оваа година, а има за цел да ги поддржи и стимулира младите во продуцирање на современо ликовно творештво, но и да направи пресек на современата ликовна продукција на најмладата генерација визуелни уметници.
Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите млади автори и групи на возраст од 15 до 29 години, да достават свое дело на конкурсот. Секој кандидат учествува со по едно дело. Изложбата е селективна, а жирито ќе додели по една награда за уметнички достигнувања за петте дисциплини, во износ од 40,000 денари во категорија од 21 до 29 години, и по 30.000,00 денари во категорија од 15 до 20 години
Изложбата Young art 2018 ќе биде поставена по завршување на конкурсот.
Секој автор своето дело треба да го достави соодветно опремено (без да се гледа неговата сигнатура) заедно со плик во прилог во кој ќе ги има податоците за авторот (посебно копија од документ за лична идентификација, контакт телефон и меил адреса) и делото (опис на делото), а на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, во средината да биде назначена точната адреса на примачот.
Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот.
Адресата на која треба да се достават авторските дела е:
Агенција за млади и спорт
Сектор млади
Ул. Македонија бр.38, (Палата „Панко Брашнаров“) 1000 Скопје
Со назнака „за Конкурсот Млади уметници “
Или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на mail: gordana@ams.gov.mk или nasuf@ams.gov.mk секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, или во просториите на Агенција за млади и спорт, Сектор млади.
Рокот за доставување на делата е 30 дена, сметано од денот на објавување на конкурсот , осносно до 24 октомври 2018 година.

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОЕТИ
Агенцијата за млади и спорт објавува Конкурс за Млади поети, на кој ги повикува сите млади да поднесат свои авторски творби, согласно со утврдените критериуми, кои ги содржат следниве точки:
1. Да се на возраст од 15 до 29 години
2. Да немаат објавено збирки на поезија.
3. Да достават најмногу две поетски творби.

Конкурсот за Млади поети се реализира по четврти пат, а има за цел да ги поддржи и потикне младите креативци.
На конкурсот ќе бидат доделени три награди за најдобри творби, и тоа за прва награда се предвидени 20.000 денари, за втора награда 15.000 денари, а трета награда 10.000 денари, во две категории (прва категорија од 15 до 20 години, втора категорија од 21 до 29 години)
Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите, млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, кои пишуваат поезија да ги достават своите дела на конкурсот. Истите ќе бидат оценувани од страна на стручна комисија. Секој автор ќе биде застапен во збирката која ќе биде објавена кон крајот на 2018 година.
Кандидатите своите дела треба да ги достават во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика, од кои едниот со ознака „творби”, во кој ќе се наоѓаат творбите потпишани со шифра, а во другиот теба да се наоѓа документација за идентификацијата на испраќачот, (посебно копија од документ за лична идентификација), како и шифрата.

Адресата на која треба да се достават авторските дела е:
Агенција за млади и спорт
Сектор млади
Ул. Македонија 38, 1000 Скопје(Палата „Панко Брашнаров“)
Со назнака „за Конкурсот Млади поети “
Или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат mail:gordana@ams.gov.mk секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, или во просториите на Агенција за млади и спорт, Сектор млади.

Конкурсот трае 30 дена, сметано од денот на објавување, осносно до 24 октомври 2018 година.

За повеќе информации можете да ја посетите страната: http://ams.gov.mk/pochetna/20-odnosi-so-javnosta/soopstenija/1340-2018-09-25-07-49-07

Во периодот 3-4.10.2018 година во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, а во рамките на COST акцијата CА16106 Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (LivAGE) ќе се одржи 3-таКонференција “LINKAGE OF RESEARCH AND APPLICATIONS OF MITIGATION TECHNIQUES во хотелот Бест Вестерн во Скопје (http://cost-livage.eu/3rd-livage-conference/). Покрај претставниците од ФВМ-С, учесници во оваа акција, на конференцијата ќе земат учество околу 40 експерти од повеќе земји во Европа. Главна цел на LivAGE акцијата е да ја подобри меѓународната соработка за размена на идеи и знаења, размена на добри практики, проценка на технологиите кои можат да доведат до намалување на емисиите на стакленичките гасови и амонијакот од објектите за домашни животни и на тој начин да доведе до одржлива продукција на домашните животни која ќе води сметка за животната средина.

Програмата на конференцијата можете да ја погледнете овде.

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2018-2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на Факултетите за ветеринарна медицина наведени во соопштението кое може да го видите тука.

Се известуваат студентите од прва година дека на 01.10.2018 година (понеделник) во 12:00 часот во амфитеатарот (предавална 2) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час на кој Деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, свечено ќе ги додели индексите.

Соопштените можете да го видите овде.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]