Архива на Известувања

ПРЕЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

 од интерниот оглас за избор на студент чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодностите за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

 Врз основа на спроведениот Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година, кој е во согласност со Одлуката донесена на 263та седница на Ректорската управа одржана на 21.09.2021 година, право на учество имаше секој студент кој запишал зимски семестар на прв циклус на студии во учебната 2021/2022 година, а кој има само еден родител со родителско право односно:

  • Само еден родител запишан во изводот од матичната книга на родените,
  • Починат родител или
  • Родител кој го загубил родителското право.

Комисијата, по извршената евалуација и проверка на веродостојноста на поднесените документи, известува дека следните апликанти ги исполнуваат условите за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година:

                                                                                                                        Од Комисијата

Почитувани,

Ве известувам дека Одборот за избор на најдобар научник/уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за избор на најдобар научник/уметник на УКИМ за 2020 година и истиот може да се преземе од следниот линк –http://www.ukim.edu.mk/interen-konkurs.

Се известуваат студентите на ФВМС дека Наставно-научниот совет на Факултетот ги усвои Студентскиот календар на Факултет за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година заедно со Одлуката  за распоред на работни задачи на наставниците и соработниците на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Распоредот за предавањата и вежбите со време и место на одржуање на наставата на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за академската 2021/2022 година, Списокот за покриеност на настава на додипломски студии на Факултетот за ветеринарна медицина –  Скопје за учебната 2021/2022 година и Распоредот на термини за пријавување на испитите и на термините на проверки на знаење со испитни рокови на додипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година.

Документите се објавени на интернет страната на Факултетот на следниве линкови во менито Студии:

Со почит,

Продекан за настава

Проф. д-р Ксенија Илиевска

Почитувани студенти,

Со задоволство Ве покануваме на првиот академски час и отворање на новата учебна година, кој ќе се одржи на 01.10.2021 година (петок), со почеток во 11 часот, на отворен простор во дворот помеѓу Универзитетската ветеринарна болница и Институтот за репродукција и биомедицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Новата учебна година ќе ја отвори Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина проф. д-р Лазо Пендовски, кој накратко ќе го презентира начинот на изведување на наставната програма, согласно одлуките на органите на управување на Факултетот и Универзитетот и свечено ќе им бидат врачени индексите на бруцошите.

Задолжително е носење на заштитни маски, како и почитување на безбедносните мерки од страна на студентите, и останатите присутни.

Со почит,

                                                                                проф. д-р Ксенија Илиевска

Продекан за настава

Се известуваат студентите на ФВМ – Скопје дека приемен термин за консултации и впишување оценки по предметот Сточарство е 04.10.2021 год. (понеделник) од 10 до 13 часот.


Катедра за сточарство
Проф. д-р Никола Адамов

При пријавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови.

Пријавувањето на кандидатите во третиот уписен рок е на 28.09.2021 година година од 09-14 ч.

Пријавувањето со документи ќе се врши електорнски на следнава адреса upisi-fvm@ukim.edu.mk, со прикачување на документите во полето  Subject , но претходно кандидатите треба  да се електронски пријавени во IKNOW системот со целосно поплнети податоци што им се бараат на линкот даден подолу

https://www.upisi.ukim.mk/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 Информациите се истакнати  и на страницата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=186&glavno=40 и на страницата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

http://fvm.ukim.edu.mk/

Потребни документи за пријавување се:

-пријава за запишување ( образец А1,се купува во книжара )

  • електронска пријава (испечатена од IKNOW системот интерен и пријавен лист )
  • оригинални свидетелства од сите класови
  • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  • извод од матичната книга на родените оригинал
  • доказ за државјанство на РСМ ( уверение или решение ) оригинал
  • потврда за уплата на 300 денари на жиро – сметката на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот)

Примач: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Банка: НБРСМ

Трезорска сметка: 1.000.000.000.63095

 износ: 300,00 денари

 Сметка на буџетски корисник единка: 1600104561  788   15

 приходна шифра и програма: 723012   41

 Цел на дознака: за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеења

Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка- Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ- 03161;Конто 722313 00)

 –  лична карта или пасош ( документ за идентификација на кандидатот)

Доколку кандидатот не се запишува лично, лицето кое ќе го запишува треба да донесе полномошно заверено на нотар.

Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства, лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), како и со Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства (Сл. весник на РМ бр. 67 од 29.5.2009 година), во учебната 2021/22, ќе се запишуваат надвор од државната квота без поднесување трошоци за студирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

 – деца без родители, помлади од 26-годишна возраст, доколку се невработени;

 – лица со инвалидност, согласно уредбата која ја донесува Владата;

 – воени инвалиди и

 – лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени

 -други лица утврдени со уредбата на Владата донесена по предлог на Националниот совет.

 Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот. Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Северна Македонија

Запишувањето на примените кандидати за третиот рок  е на 30.09.2021 година од 09 -14 часот.