Архива на Известувања

Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1442

1460

1496

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Сточарство.

Резултатите може да ги погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од практичниот испит по предметот Клиничка биохемија. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1380

1434

1442

1460

1496

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биохемија. Испитот го положил студентот со број на индекс:

1488

Катедра за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од двете одржани континуирани проверки по предметот Сточарство.

Резултатите со освоените бодови од двете континуирани проверки, можете да ги погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1456

1470

1502

1510

1550

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од одржаниот колоквиум по предметот Физиологија на животните на 17.01.2024 година.

Резултатите можете да ги погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1482

1491

1502

1550

1554

Од Катедрата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Се известуваат сите студенти кои треба да полагаат поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија дека истиот ќе се одржи на 31.01.2024 година (среда), во предавална број 3 со почеток од 12:00 часот.

Задолжително е пријавување кај предметниот наставник на Катедрата, најдоцна до 30.01.2024 година.