Архива на Известувања

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.06.2019 год. со почеток во 12.оо часот.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека

На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

“Зголемување на криоконзервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и гутатион“

Соопштението можете да го видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Кетоза кај млечни крави со посебен осврт на дијагностика и терапија, изработен од Марко Ивановски, број на индекс 1230, на ден 01.07.2019 во 10 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:
1. проф. д-р Дине Митров(ментор)
2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)
3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението за јавната одбрана можете да ги видите тука.

Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 06.06.2019 година, ја усвои Рецензијата за оцена на докторската дисертација под наслов „Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“ објавена во Билтенот на УКИМ бр. 1192 од 15.05.2019 година, стр.306-313.
Воедно беше закажана јавна одбрана на докторската дисертација на 02.07.2019 година, со почеток во 11:00 часот, во предавална 2 на ФВМ-С. Комисијата за одбрана на докторската дисертација е во следниот состав:
 • проф. д-р Владимир Петков (претседател),
 • проф. д-р Тони Довенски (ментор),
 • вонреден проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ (член),
 • проф. д-р Јозеф Лауринчик (член) и
 • проф. д-р Данијела Кировски (член).

С О О П Ш Т Е Н И Е

          Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.06.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.06.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.06.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 25.06.2019 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 24.06.2019 год.

Почитувани студенти ,

Пријавувањето на испити за август-септември ќе биде првата недела од јули од 01-05.07.2019 година.

Со почит,

Марија Николиќ
Советник за студентски прашања

„Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 10.05.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот Мартин Николовски, ДВМ, со наслов ,,Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“, во состав:

  • проф. д-р Владимир Петков (претседател),
  • проф. д-р Тони Довенски (ментор),
  • вонреден проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ (член),
  • проф. д-р Јозеф Лауринчик (член) и
 • проф. д-р Данијела Кировски (член).
 • Авторезимето на докторската дисертација на англиски јазик можете да го превземете на следниот линк (фајл: PhD resume text, Nikolovski, M., 2019)

Се известуваат студентите дека полагањето на испитот ХИСТОЛОГИЈА со ЕМБРИОЛОГИЈА во ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се одржи  во следните термини:

 • 7.06.2019 во 10.00 ч.
 • 28.06.2019 во 10.00 ч.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават кај предметниот професор.

Од катедрата.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Заостанување на плацентата-постелката (Retentio Secundinarum) кај млечни крави, изработен од Дејан Цветковски, број на индекс 1008, на ден 10.06.2019 година во 11 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Тони Довенски (ментор)
2. доц. д-р Бранко Атанасов (член)
3. доц. д-р Никола Адамов (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Испитот по хемија во јунската испитна сесија ќе се одржи на:

13.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија

17.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Хемија

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштение.

Loading...