Архива на Известувања

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202- 2046/6 од 7.11.2017 година, соопштуваме дека

На ден 29.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Бранко Анѓеловски, доктор по ветеринарна медицина, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Застапеност и значење на синдромот на постпородилната дисгалакција кај фармски одгледуваните маторици во Република Македонија“.

Докторската дисертација можете да ја погледнете тука.

Одлуката за јавна одбрана можете да ја погледнете тука.

Известување за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
Се известуваат студентите на ФВМС дека следната седмица, на 13, 15, 16 и 17 ноември 2017 година на нашиот Факултет ќе гостуваат следниве визитнг-професори:

– проф. д-р Данијела Кировски од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Физиологија на животните (III семестар) во предавална 2 од 9 до 12 часот;

– проф. д-р Тадеј Маловрх од Ветеринарниот факултет во Љубљана, на предметот Имунологија (III семестар) во предавална 2 од 12 до 15 часот;

– проф. д-р Вања Крстиќ од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Внатрешни болести на домашни миленици и копитари (VII семестар) во предавална 3 од 9 до 12 часот;

На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од други студиски години, доколку имаат слободен термин.
На 14 ноември ќе нема настава, поради одбележувањето на јубилејот „90 години ветеринарна наука и едукација“.

Известувањето можете да го видите тука.

Почитувани Студенти,

Ве известуваме дека следниот петок 27.10.2017 год. ќе се организира планинарска тура до Водно за студентите од I година.

Известувањето можете да го погледнете тука.

На ФВМ-С како бруцоши во учебната 2017/2018 година се запишаа следниве 27 студенти (сите во
државната квота – со делумна партиципација од 200 евра годишно, во денарска противвредност, со исклучок
студентите од реден број 1 до реден број 10, и реден број 27 кои се ослободени од партиципација):

1 Андреа Стојановска
2 Бојана Китановска
3 Ндерим Асани
4 Благој Анакиев
5 Методи Илиески
6 Ненад Димковски
7 Ивона Петровска
8 Амине Османи
9 Сања Ристеска
10 Иван Тончев
11 Анастасија Дулер
12 Стојанчо Марковачев
13 Виктор Мазнев
14 Дејан Дејаноски
15 Софија Кимевска
16 Александра Борисова
17 Бојан Ѓорѓиевски
18 Жанета Ангелова
19 Валентин Маѓеровски
20 Борко Димитров
21 Андреа Јанеска
22 Лела Мамути
23 Ана Марија Симеска
24 Елени Јуханаева
25 Викторија Кочева
26 Ивана Ајтовска
27 Јована Миленковиќ

Извештајот од Конкурсната комисија можете да го погледнете тука.

Распоредите за Зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година се објавени и истите можете да ги погледате тука. Исто така, можете да ги прегледувате во секое време во менито Студии -> Распоред на часови

Се известуваат студентите од прва година дека првиот школски час ќе се одржи на 15.9.2017 година (петок) во 11 часот во Предавална 2 (Амфитеатар) на Факултететот за ветеринарна медицина во Скопје, на кој што деканот на Факултетот проф. д-р Лазо Пендовски свечено ќе ги додели индексите.

Известувањето можете да го погледнете тука

Објавената Конечна ранг листа за II уписен рок можете да ја видите тука

Документи и уплати потребни  при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2017/2018 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 13 и 14.09.2017 година.

  1. Формулар за упис на семестар и Статистички лист (се купуваат во книжара)
  2. Уплатницa со цел на дознака За административна такса ( пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 50 денари

Уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

3.Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

4.Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисни единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

5.Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува за студентите примени во државна квота

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

  1. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

  1. Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна