Архива на Известувања

Распоредот за предавањата и вежбите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во летен семестар за академската 2017/2018 година можете да го погледате тука.

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2017/2018 година ќе  биде во следниот термин од 24 јануари до 31 јануари 2018 година.

Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот ќе може да го завери и запише и подоцна, но со казнена уплатница од 5оо денари на сметка на ФВМ – Скопје.

Заверката на зимскиот семестар во индекс може да остварат студентите кои ги добиле потписите од предметните професори од предметите кои ги ислушале.

Студентите кои ќе немаат заверен семестар поради неостварен потпис во индекс од предметниот професор,немаат право да запишат нов семестар и ќе мораат да го презапишат предметот со неостварен потпис во наредниот упис на зимски семестар.

Студентите што заверуваат XI семестар, а ќе имаат неположени предмети, во наредниот летен период ги презапишуваат неположените предмети од минатите летни ислушани семестри. Исто така, во наредниот зимски семстар ќе треба да ги презапишат (доколку имаат) заостанати неположени предмети од зимските ислушани семестри.

Студентите од прва година т.е.  што беа први 10 на ранг листата што беа ослободени од надоместок за студирање се ослободени од надоместок и во  летниот семестар, но се останато мора да приложат.

 Документи потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семстар во 2017/2018 година:

Индекс со сите потребни потписи од сите ислушани предмети

Образец за заверка на семестар(пополнет) и уплатена уплатница(во банка)  за администартивна такса од 50 денари

Образец за запишување на семестар(пополнет) и уплатница уплатена (во банка)  за административна такса од 50 денари

Уплатница за надомест за студирање во зависност дали сте запишани во државна квота (100ЕУ)  или со кофинансирање на студиите(200 EУ) на сметка на ФВМ Скопје( во денарска противвредност).

За студентите кои презапишуваат предмети надоместот за студирање изнесува 25 ЕУ во денарска против вредност на сметка на ФВМ Скопје.

 

Пример како се пополнува уплатница ПП50

Цел на дознака  Надомест за студирање за ? семестар.

Назив и седиште на примач:  Буџет на РМ, ФВМ Ск.

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: (100 еу или 200 еу или 25 еу) во денарска противвредност

Сметка на корисник:  1600104561 788 15

Приходна шифра и програма:  723012 41

 

Цел на дознака: Административна такса

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка, Буџет на РМ

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: 50 денари

Уплатна сметка:  840 ??? 03161

Приходна шифра и програма:  722313 00

Напомена: Студентите  кои треба да отслушаат предмет поради неостварено право на потпис, истиот го презапишуваат предметот према Ценовникот на ФВМ Скопје  за предметна програма за додипломски студии. Презапишаниот неотслушан предмет, студентот наставата е должен да ја прати во соодветниот семестар за да оствари право на потпис, односно за да може да го завери соодветниот семестар.

Напомена: Сите студенти во прва година мора да имаат печат од систематски преглед во индексот, во спротивно нема да можат да запишат семестар.

Сите студенти при уписот на семестарот ќе треба да пополнат и анкетен лист.

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 1 година (2 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 2 година (4 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 3 година (6 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 4 година (8 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 5 година (10 Семестар)

Соопштението можете да го видите тука.

Испитот по предметот Општа патологија ќе се одржи на 24.01.2018 god. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 25.01.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.01.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 17.01.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 15.01.2018 год.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за јануарска сесија ќе биде од 12.12.2017 до 22.12.2017 година. Потребните документи можете да ги видите во соопштението тука.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202- 2046/6 од 7.11.2017 година, соопштуваме дека

На ден 29.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Бранко Анѓеловски, доктор по ветеринарна медицина, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Застапеност и значење на синдромот на постпородилната дисгалакција кај фармски одгледуваните маторици во Република Македонија“.

Докторската дисертација можете да ја погледнете тука.

Одлуката за јавна одбрана можете да ја погледнете тука.

Известување за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
Се известуваат студентите на ФВМС дека следната седмица, на 13, 15, 16 и 17 ноември 2017 година на нашиот Факултет ќе гостуваат следниве визитнг-професори:

– проф. д-р Данијела Кировски од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Физиологија на животните (III семестар) во предавална 2 од 9 до 12 часот;

– проф. д-р Тадеј Маловрх од Ветеринарниот факултет во Љубљана, на предметот Имунологија (III семестар) во предавална 2 од 12 до 15 часот;

– проф. д-р Вања Крстиќ од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Внатрешни болести на домашни миленици и копитари (VII семестар) во предавална 3 од 9 до 12 часот;

На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од други студиски години, доколку имаат слободен термин.
На 14 ноември ќе нема настава, поради одбележувањето на јубилејот „90 години ветеринарна наука и едукација“.

Известувањето можете да го видите тука.

Почитувани Студенти,

Ве известуваме дека следниот петок 27.10.2017 год. ќе се организира планинарска тура до Водно за студентите од I година.

Известувањето можете да го погледнете тука.

На ФВМ-С како бруцоши во учебната 2017/2018 година се запишаа следниве 27 студенти (сите во
државната квота – со делумна партиципација од 200 евра годишно, во денарска противвредност, со исклучок
студентите од реден број 1 до реден број 10, и реден број 27 кои се ослободени од партиципација):

1 Андреа Стојановска
2 Бојана Китановска
3 Ндерим Асани
4 Благој Анакиев
5 Методи Илиески
6 Ненад Димковски
7 Ивона Петровска
8 Амине Османи
9 Сања Ристеска
10 Иван Тончев
11 Анастасија Дулер
12 Стојанчо Марковачев
13 Виктор Мазнев
14 Дејан Дејаноски
15 Софија Кимевска
16 Александра Борисова
17 Бојан Ѓорѓиевски
18 Жанета Ангелова
19 Валентин Маѓеровски
20 Борко Димитров
21 Андреа Јанеска
22 Лела Мамути
23 Ана Марија Симеска
24 Елени Јуханаева
25 Викторија Кочева
26 Ивана Ајтовска
27 Јована Миленковиќ

Извештајот од Конкурсната комисија можете да го погледнете тука.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна