Архива на Известувања

Почитувани,

Испитот по Хемија во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на:

 • 17.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија
 • 24.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Хемија

За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го превземете тука.

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 23.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 18.09.2019 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 17.09.2019 год.

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година.

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.418 од 30 јануари 2019 година), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-272/5, донесена на 236. седница одржана нa 19 февруари 2019 година, и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 45-4825/1 од 4 јули 2019 г., (Сл. весник бр. 139 од 9 јули 2019), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии.

Линк до конкурсот на УКИМ: http://ukim.edu.mk/

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Конкурсот објавен во Нова Македонија можете да го видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1351 од 24.07.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Основни принципи на хируршка асепса, изработен од Џемил Демири, број на индекс 1232, на ден 05.08.2019 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Пламен Тројачанец (ментор)
 2. доц. д-р Кеснија Илиевска (член)
 3. доц. д-р Искра Цветковиќ (член)

Одлуката и соопштението за јавната одбрана можете да ги видите тука.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи на 29 и 30 август 2019 година.

На Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, во ПРВИОТ уписен рок има слободни места за 35 студенти во редовна квота и 15 студенти со кофинасирање.

Пријавувањето со документи ќе се врши на Студентски прашања, а претходно кандидатите треба веќе да се електронски пријавени во IKNOW системот.

На ФВМ-С, во сите уписни рокови, ќе можат да се запишат матурантите кои ги имаат положено соодветните екстерни и интерни предмети од матурата, кои се пропишани со Конкурсот, но и матурантите кои имаат несоодветни екстерни и интерни предмети. Во согласност со Упатството на УКИМ за примена на Конкурсот, матурантите кои ги немаат положено соодветните екстерни и интерни предмети ќе имаат различна формула за пресметка на поените од матурата и успехот од средно образование.

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување (образец А1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
– 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата
и умеењата

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови.

Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 29 и 30.08.2019 година од 09-14 ч.

Пријавувањето со документи ќе се врши во Службата за  Студентски прашања, но претходно кандидатите треба  да се електронски пријавени во IKNOW системот со целосно поплнети податоци што им се бараат на линкот даден подолу

https://www.upisi.ukim.mk/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

 Информациите се истакнати  и на страницата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=186&glavno=40

и на страницата на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

http://fvm.ukim.edu.mk/

Потребни документи за пријавување се:

-пријава за запишување ( образец А1,се купува во книжара )

 • електронска пријава (испечатена од IKNOW системот )
 • оригинални свидетелства од сите класови
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 • извод од матичната книга на родените
 • доказ за државјанство на РСМ ( уверение или решение )
 • потврда за уплата на 300 денари на жиро – сметката на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот)

Примач: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Банка: НБРМ

Трезорска сметка: 1.000.000.000.63095

 износ: 300 денари

 Сметка на буџетски корисник единка: 1600104561  788   15

 приходна шифра и програма: 723012   41

 Цел на дознака: за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата

 –  лична карта или пасош ( документ за идентификација на кандидатот)

Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2019/20, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма.  Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

 Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

 –  деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;

 –  лица од прв и втор степен на инвалидност;

 –  воени инвалиди и

 –  лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

 Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни     студенти  на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

Запишувањето на примените кандидати е на 11.09.2019 година од 09 -14 часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 26.06.2019 год. со почеток во 12.оо часот.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека

На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

“Зголемување на криоконзервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и гутатион“

Соопштението можете да го видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Кетоза кај млечни крави со посебен осврт на дијагностика и терапија, изработен од Марко Ивановски, број на индекс 1230, на ден 01.07.2019 во 10 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:
1. проф. д-р Дине Митров(ментор)
2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)
3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението за јавната одбрана можете да ги видите тука.

Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 06.06.2019 година, ја усвои Рецензијата за оцена на докторската дисертација под наслов „Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“ објавена во Билтенот на УКИМ бр. 1192 од 15.05.2019 година, стр.306-313.
Воедно беше закажана јавна одбрана на докторската дисертација на 02.07.2019 година, со почеток во 11:00 часот, во предавална 2 на ФВМ-С. Комисијата за одбрана на докторската дисертација е во следниот состав:
 • проф. д-р Владимир Петков (претседател),
 • проф. д-р Тони Довенски (ментор),
 • вонреден проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ (член),
 • проф. д-р Јозеф Лауринчик (член) и
 • проф. д-р Данијела Кировски (член).
Loading...