Архива на Известувања

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во третата испитна сесија за 2018 година ќе биде одржан на 10.09.2018 год. (понеделник) со почеток во 08:30 часот.

Катедра за Сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Почитувани,

Во врска со Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објеки за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година, Ви укажуваме дека рокот за доставување на документите од страна на кандидатите – студенти од повисоките години кои аплицираат за сместување во државните студентски домови и други објекти е до 17 август 2018 година.

Известувањето можете да го погледнете тука.

Биологија на клетка
– практичен испит 27.08.23018
– завршен испит 10.09.2018

Биохемија
– практичен испит 27.08.2018
– завршен испит 12.09.2018

Клиничка биохемија
– практичен испит 27.08.2018
– завршен испит 14.08.2018

Испитите започнуваат во 10.00 ч.

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 31.08.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 13.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 14.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 22.08.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

 

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 20.08.2018 год.

Испит по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека, во септемврискиот испитен рок, испитот по предметот Хистологија со ембриологија ќе биде одржан на 04.09.2018. и 18.09.2018. со почеток во 10:00 часот.

Студентите се должни да го пријават испитот кај наставниот професор или асистент, најдоцна еден ден пред датумот на одржување на испитот.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1031/6-2 од 27.06.2018 година, соопштуваме дека кандидатот Елена Атанаскова – Петров јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов: „Клинички и дијагностички пристап кај кучешката моноцитна ерлихиоза во Република Македонија“.

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 12.07.2016 година (четврток) со почеток во 12 часот во предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со седиште на ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Декан,

                                                                                                Проф. д-р Лазо Пендовски

Испитот по предметот Oпшта патологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 09.оо часот.

Испитот по предметот Специјална патолошка морфологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 13.оо часот.

Испитот по предметот Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 03.07.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 20.07.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 18.07.2018 год.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје има потреба од ангажирање на шест (6) лица врз оснаова на авторски договор на определно време до 31.12.2018 година за работни места со средно и високо образование и тоа:

  • едно (1) лице, со завршено средно образование ветеринарен техничар за потребите на Ветеринарниот институт
  • едно (1) лице, со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Ветеринарниот институт
  • две (2) лица со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Универзитетската ветеринрана болница
  • едно (1) лице со завршено високо образование од научните полиња ветеринарна медицина, природно-математичките науки и биомедицинските науки за потребите на Институтот за храна
  • едно (1) лице со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Институтот за репродукција и биомедицина

Потребна документација: пријава со назначување на работното место за кое се поднесуваат документи која ги содржи најмалку следниве податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, адреса на електронска пошта, телефон, биографија, уверение/диплома за завршен степен на образование.

Документите се доставуваат во оригинал или заверен препис кај нотар.

Рокот за пријавување е до 11 јуни 2018 година до 16.00 часот.

Начинот на спроведување на селекција на кандидатите ќе се спроведе со проверка на пријавата и доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

Пријавата со документацијата се доставува во архивата на Факултетот за ветеринарна медицина.

                                                                        Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во вториот испитен рок во учебната 2017/2018 год. ќе биде одржан на 11.06.2018 год. (понеделник) со почеток во 08:30 часот.

 

Катедра за сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за третиот испитен рок (август-септември), ќе се одвива од 02-06.07.2018 година.
За пријавување на испит потребно е пријава за испит од книжара и администравина такса од 50 денари уплатена во банка или пошта.

Известувањето можете да го погледнете тука.

Со почит,
Марија Николиќ
Советник за студентски прашања

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]