Архива на Известувања

За учебната 2019/20 година се распишува оглас за дополнителен избор на 8 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор цилкус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Огласот можете да го превземете тука.

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2019/2020 година ќе  биде во следниот термин од 03 февруари до 12 февруари 2020 година. Летниот семестар за почнува на 17 февруари 2020 година.

Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот ќе може да го завери и запише и подоцна, но со казнена уплатница од 5оо денари на сметка на ФВМ – Скопје.

Заверката на зимскиот семестар во индекс може да остварат студентите кои ги добиле потписите од предметните професори од предметите кои ги ислушале.

Студентите кои ќе немаат заверен семестар поради неостварен потпис во индекс од предметниот професор,немаат право да запишат нов семестар и ќе мораат да го презапишат предметот со неостварен потпис во наредниот упис на зимски семестар.

Студентите што заверуваат XI семестар, а ќе имаат неположени предмети, во наредниот летен период ги презапишуваат неположените предмети од минатите летни ислушани семестри. Исто така, во наредниот зимски семстар ќе треба да ги презапишат (доколку имаат) заостанати неположени предмети од зимските ислушани семестри.

Студентите од прва година т.е.  што беа први 10 на ранг листата што беа ослободени од надоместок за студирање се ослободени од надоместок и во  летниот семестар, но се останато мора да приложат.

Документи потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семстар во 2019/2020 година:

Индекс со сите потребни потписи од сите ислушани предмети

Образец за заверка на семестар(пополнет)

Образец за запишување на семестар(пополнет)

Уплатница за надомест за студирање во зависност дали сте запишани во државна квота (100ЕУ)  или со кофинансирање на студиите(200 EУ) на сметка на ФВМ Скопје( во денарска противвредност).

За студентите кои презапишуваат предмети надоместот за студирање изнесува 25 ЕУ во денарска против вредност на сметка на ФВМ Скопје.

Пример како се пополнува уплатница ПП50:

Цел на дознака  Надомест за студирање за ? семестар.

Назив и седиште на примач:  Буџет на РМ, ФВМ Ск.

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: (100 еу или 200 еу или 25 еу) во денарска противвредност

Сметка на корисник:  1600104561 788 15

Приходна шифра и програма:  723012 41

 

Напомена: Студентите  кои треба да отслушаат предмет поради неостварено право на потпис, истиот го презапишуваат предметот према Ценовникот на ФВМ Скопје  за предметна програма за додипломски студии. Презапишаниот неотслушан предмет, студентот наставата е должен да ја прати во соодветниот семестар за да оствари право на потпис, односно за да може да го завери соодветниот семестар.

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на:

  • 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија
  • 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија

За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го видите тука.

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 7.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 30.1.2020 год. во 9:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 28.1.2020 год.

Се известуваат студентите кои ќе полагаат усен испит по предметите: биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во јануарската испитна сесија, дека испитот место на 24 јануари, ќе се оддржи на 27 јануари 2020 год. (понеделник) со почеток во 10.00 ч.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека

На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ширибан Рамани јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Проценка на достапноста на металите врз рибните популации кои се под влијание на рударски активности“.

 

Соопштението можете да го видите тука.

 
Интернационалната Ветеринарна Студентска Асоцијација – IVSA – Скопје Ве поканува на Новогодишен хуманитарен базар за собирање на средства за бездомните животни.

 

На настанот ќе учествуваат изложувачи кои од секој продаден производ ќе одделат процент за хуманитарна цел.

 

Хуманитарниот базар ќе се одржи на 21.12.2019 – сабота, во Кафе Бар Синдикат со почеток од 12:00 часот.

 

Повеќе информации во врска со базарот може да прочитате на следниот линк:

 

 
Ве очекуваме!”
IVSA

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за првиот испитен рок е од 16.12.2019 година до 26.12.2019 година.

За пријавување на испит е потребна пријава за испит од книжара.

Ве молиме навремено да ги доставите пријавите за испит, за истите да бидат доставени до предметните професори.

Студентски прашања

Се известуваат студентите од V година дека на 12.12.2019 год. (четврток) од 12 до 14 часот во Предавална 1 на ФВМС ќе гостува проф. д-р Владимир Нешиќ од Катедрата за судска ветеринарна медицина при Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, при што ќе одржи предавање од областа на ветеринарната етика. На ова можат да присуствуваат студенти и од другите студиски години, доколку имаат слободен термин.