Архива на Известувања

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е 19.2.2021 год.

Одлуката можете да ја превземете тука.

Претседател на ФСС на ФВМС
Методи Илиески, с.р.

Испитот по хемија во јануарско-февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден:

12.02.2021 г. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2021 г. во предавална 1 – Хемија

Студентите кои ќе го полагаат испитот, да се пријават најдоцна до 11.02.2021 година, со доставување на пријава за испит (пополнета и заверена на студентски прашања).

Согласно препораките за заштита од Covid-19, врз основа на бројот на студенти ќе се формираат групи. Часот на полагање на групите ќе биде соопштен дополнително.

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Линк до соопштението

Катедрата за анимална хигиена и заштита на животна средина во соработка со уште неколку Катедри при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМС) започнува со имплементација на проектот “NAtional Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)” чија главна цел е воспоставување на систем за мониторинг и проценка на биосигурноста во македонските фарми за молзни крави. За таа цел во проектот е потребен соработник кој ќе ги има следните задолженија:

 • Организација на работилници, состаноци и тренинзи како дел од проектот или од идната национална платформа за биосигурност;
 • Посета на краварски фарми и собирање податоци;
 • Учество во анализа и обработка на податоци;
 • Учество во подготовка на стручни, научни и промотивни материјали за биосигурност;
 • Комуникација и соработка со релевантни национални и меѓународни институции и организации;

Соработникот ќе биде ангажиран со флексибилно работно време од околу 10 часа неделно, со исклучок на теренските активности каде е предвиден целодневен ангажман во траење од не повеќе од четири недели. Проектот е предвиден да трае 9 месеци.

Сите заинтересирани кандидати се покануваат да се пријават доколку ги исполнуваат следните услови:

 • Да се пред дипломирање на ФВМС, односно да дипломираат во 2021 година или да имаат дипломирано на ФВМС во период не повеќе од една година од објавувањето на овој повик;
 • Да имаат моментален просечен успех на додипломските студии повисок од 8,5
 • Да имаат основно познавање на англиски јазик (комуникација, пишување и читање)
 • Да имаат основно познавање од работа најмалку во Microsoft Excel, Word, PowerPoint или други слични софтверски апликации
 • Да имаат волја да работат на полето на биосигурност и хигиената на животните
 • Да имаат ентузијазам и желба за успех на проектот
 • Да имаат способност за тимска работа, да се комуникативни и да имаат професионален пристап и одговорност кон работата

Избраниот кандидат ќе ги има следните придобивки:

 • Стекнување на вештини за работа на проекти; научни и стручни истражувања
 • Стекнување знаења од областа на биосигурност на фарми
  Учество на меѓународни собири и конференции
 • Воспоставување на контакти со национални и меѓународни организации и институции
 • Вклучување во актуелна област со голем потенцијал за развој во државата
 • Можност за понатамошно вклучување во нови проекти од областа на биосигурноста на фарми при Катедрата и
 • Можност за дополнително лично научно – стручно усовршување во рамките на ФВМС или на релевантни Универзитети во странство

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 • CV на англиски јазик
 • Пријава за учество – со приказ на евентуални досегашни релевантни активности на кандидатот, просечен успех од додипломските студии на ФВМС и лична мотивација за вклучување во овој проект. Пријавата треба да биде напишана на англиски јазик и да не биде подолга од 500 зборови.

Документите треба да се достават најдоцна до 31.01.2021 на e-mail: miro@fvm.ukim.edu.mk, а на истиот меил кандидатите може и да се обратат до доц. д-р Мирослав Ќосевски за евентуални прашања и појаснувања.
По завршување на рокот за пријавување сите пријавени кандидати ќе бидат информирани за понатамошната постапка.

Повикот можете да го превземете тука.

Катедра за Хигиена на животните и
заштита на животна средина
доц. д-р Мирослав Ќосевски

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2020/2021 година ќе  биде во следниот термин од 01 февруари до 05 февруари 2021 година. Летниот семестар за почнува на 15 февруари 2021 година.

Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот ќе може да го завери и запише и подоцна, но со казнена уплатница од 5оо денари на сметка на ФВМ – Скопје.

Заверката на зимскиот семестар во индекс може да остварат студентите кои ги добиле потписите од предметните професори од предметите кои ги ислушале.

Студентите кои ќе немаат заверен семестар поради неостварен потпис во индекс од предметниот професор,немаат право да запишат нов семестар и ќе мораат да го презапишат предметот со неостварен потпис во наредниот упис на зимски семестар.

Студентите што заверуваат XI семестар, а ќе имаат неположени предмети, во наредниот летен период ги презапишуваат неположените предмети од минатите летни ислушани семестри. Исто така, во наредниот зимски семстар ќе треба да ги презапишат (доколку имаат) заостанати неположени предмети од зимските ислушани семестри.

Студентите од прва година т.е.  што беа први 10 на ранг листата што беа ослободени од надоместок за студирање се ослободени од надоместок и во  летниот семестар, но се останато мора да приложат.

 Документи потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семстар во 2020/2021 година:

Индекс со сите потребни потписи од сите ислушани предмети

Образец за заверка на семестар(пополнет)

Образец за запишување на семестар(пополнет)

Уплатница за надомест за студирање во зависност дали сте запишани во државна квота (100ЕУ)  или со кофинансирање на студиите(200 EУ) на сметка на ФВМ Скопје( во денарска противвредност).

За студентите кои презапишуваат предмети надоместот за студирање изнесува 750 денари  на сметка на ФВМ Скопје.

Пример како се пополнува уплатница ПП50

Цел на дознака  Надомест за студирање за ? семестар.

Назив и седиште на примач:  Буџет на РМ, ФВМ Ск.

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: (100 еу или 200 еу или 25 еу) во денарска противвредност

Сметка на корисник:  1600104561 788 15

Приходна шифра и програма:  723012 41

Соопштението можете да го превземете тука.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе биде одржан на 09.02.2021 год. (вторник) со физичко присуство во предавална 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот.

Катедра за сточарство,

     Проф. д-р Никола Адамов

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 28.01.2021 год. (четврток) со физичко присуство во предавалната 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот.

Катедра за сточарство,

     Проф. д-р Никола Адамов

Биологија на клетка
II. колоквиум – 11 јануари
практичен испит – 4 февруари
завршен испит – 5 февруари

Биохемија
практичен испит – 3 февруари
завршен испит – 8 февруари

Клиничка биохемија
практичен испит 1 февруари
завршен испит – 2 февруари
Часот на полагање дополнително ќе биде определен.

Сите студенти кои што ќе полагаат практичен или завршен испит по наведените предмети, пријавувањето за испит да го направат на мејл, најдоцна до 10 јануари 2021.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1617 од 18.12.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Влијанието на климатските промени врз болестите на пчелите, изработен од Борис Димитриевски, број на индекс 1290, на ден 25.12.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
 2. доц. д-р Мирослав Ќосевски (член)
 3. проф. д-р Владимир Петков (член)

број 0901-1617 /2

датум: 21.12.2020 година