Архива на Известувања

Врз основа на член 114, а во врска со член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Р.М. бр. 82/2018), член 65 од Статутот на УКИМ во Скопје и член 49 од Статутот на ФВМ-С во состав на УКИМ Универзитетски гласник бр. 460 од 18 октомври 2019 година), Деканот на Факултетот ја донесе следната

О Д Л У К А

за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Се распишуваат избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание ФВМ-С.

Изборите ќе се спроведат на 28.10.2019 година (четврток) во Предавална 1, во период од 10 до 14 часот.

Повеќе детали за изборите можете да видите тука.

Почитувани студенти,

Предавањата по Биостатистика на 22.10.2019г. (вторник) ќе се одржат во Компјутерската училница кај студентските прашања.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1822 од 14.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Васкуларна анатомија на портална вена на црн дроб кај кучиња: Анатомско-Радиографска компаративна студија со примена на контрасно средство и корозивни модели, изработен од Димитар Божиновски, број на индекс 1253, на ден 22.10.2019 година во 12.00 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Лазо Пендовски (ментор)
2. проф. д-р Влатко Илиески (член)
3. проф. д-р Дине Митров (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1780 од 07.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фитоканабиноиди и нивната потенцијална примена кај домашните миленици, изработен од Сара Тодоровска, број на индекс 1246, на ден 16.10.2019 година во 13.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска(член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1769 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Разработување на модел за одгледување на афрички сом во рециркулаторен систем, изработен од Марија Шик, број на индекс 1166, на ден 15.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. проф. д-р Владимир Петков (член)
3. проффф. Д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1773 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Етиолошки фактори за настанување, дијагностика и третман на дислокација на абомазус кај говеда, изработен од Мартин Аксентиев, број на индекс 1228, на ден 18.10.2019 во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Дине Митров (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги видите тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1754 од 02.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Значење на цитолошката дијагностика во дерматологија кај малите животни, изработен од Лина Накевска, број на индекс 1247, на ден 10.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. проф. д-р Трпе Ристоски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги погледнете тука.

Се известуваат студентите од Прва година дека предавањата по предметот Биостатистика ќе се одржат во вторник 08.10.2019 год. од 10 – 11:00 часот во Предавална 2.

Првите вежби ќе се одржат по договор со проф. д-р Василка Попоска Треневска за време на предавањата.

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година, летен семестар, преку програмата за размена на професори соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на ФВМ-С.

Листата на слободни места за конкурирање и самото соопштение можете да го погледнете тука.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прва година дека на 1 октомври 2019 год. (вторник) во 11:00 часот во предавлна 2 (амфитетатар) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час, на кој што деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, свечено ќе ги додели индексите.