Декан

В.д Декан
Проф. д-р Тони Довенски
Тел.: ++ 389 2 3240 728

Деканот е раководен орган и го застапува и претставува факултетот во земјата и во странство во согласност со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Програма за работа на Декан на ФВМС 2021-2024