Декан

Декан

Проф. д-р Деан Јанкулоски
Тел.: ++ 389 2 3240 728

Деканот е раководен орган и го застапува и претставува факултетот во земјата и во странство во согласност со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Програма за работа на Декан на ФВМС 2024-2027