Наставно-научен совет

Наставно-научниот совет на факултетот е стручен орган. Членови на наставно-научниот совет се: редовните и вонредните професори и доцентите, како и претставници кои ги избираат студентите.
Наставно-научниот совет ги донесува актите за внатрешната организација и работа на факултетот, ги донесува програмата за научноистражувачка работа, ја спроведува постапката и врши избор во наставно-научни звања, соработнички звања, звањето асистент – докторант, како и врши избор во научни и насловни звања.
Наставно-научниот совет на факултетот исто така:

 • предлага број на студенти кои се запишуваат на прв, втор и трет циклус на студии;
 • на деканатската управа и предлага мерки за создавање и усовршување на наставно-научниот подмладок и за работа со особено успешни и талентирани студенти;
 • на деканатската управа и предлага мерки и одлучува за унапредување на наставната, научноистражувачката и применувачката, односно апликативната работа и за компјутерската мрежа;
 • избира и разрешува секретар на факултетот;
 • ги избира членовите на комисијата за самоевалуација и донесува упатство за евалуација на факултетот;
 • одлучува за библиотеката, за библиотечно-информацискиот систем и за остварувањето на библиотечно-информациската и документационата дејност, во согласност со Статутот на Универзитетот;
 • одлучува за организирање на собири, симпозиуми, советувања и сл;
 • одлучува за остварувањето на меѓународната соработка согласно со Закон и Статутот на Универзитетот,
 • избира членови на рецензентски комисии;
 • одлучува за внатрешните организациони единици на Факултетот;
 • донесува план за реализација на наставата;
 • одлучува за прифаќање на извештајот за работата на деканот;
 • дава согласност за вршење дејност на друга единица на Универзитетот;
 • дава предлог за вршење дејност на друга единица на Универзитетот;
 • избира свои претставници во Одборот за соработка и доверба со јавноста;
 • предлага воведување на партиципација на трошоците за студирање;
 • донесува одлука за потреба од наставник и распишува конкурс;
 • ја разгледува иницијативата за предвремен престанок на изборот во звање;
 • формира комисија за изготвување реферат за предвремено престанување на изборот во звање;
 • избира членови на дисциплинската комисија за оговорност на студентите;
 • обезбедува замена на наставниците и соработниците кои користат платено, односно неплатено отсуство;
 • поканува визитинг професори за извршување високообразовна и научноистражувачка дејност за одредено време;
 • донесува одлука за отпочнување на постапката за избор на декан;
 • формира изборна комисија за спроведување на постапката за избор на декан;
 • донесува програма за стручно и професионално усовршување и за различни облици на неформално учење;
 • ја спроведува постапката за избор на редовни професори;
 • донесува правила за студирање;
 • склучува договори за соработка со странски универзитети согласно Законот за високото образование;
 • одлучува за склучување на договори за двојна диплома (double degree) или заедничка студиска програма (joint degree) согласно Законот за високото образование;
 • организира различни облици на неформално учење согласно Законот за високото образование;
 • донесува програма за вклучување на визитинг професори од странство согласно Законот за високото образование;
 • врши и други работи утврдени со закон, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со овој Правилник и со другите акти на Универзитетот и на факултетот.

Членови на Наставно-научниот совет на Факултетот се:

 • Проф. д-р Лазо Пендовски (Декан)
 • Проф. д-р Владимир Петков
 • Проф. д-р Велимир Стојковски
 • Проф. д-р Дине Митров
 • Проф. д-р Влатко Илиески
 • Проф. д-р Мишо Христовски
 • Проф. д-р Тони Довенски
 • Проф. д-р Пламен Тројачанец
 • Проф. д-р Ромел Велев
 • Проф. д-р Игор Улчар
 • Проф. д-р Зехра Хајрулаи – Муслиу
 • Проф. д-р Благица Сековска
 • Проф. д-р Славчо Мреношки
 • Проф. д-р Павле Секуловски
 • Проф. д-р Горан Николовски
 • Проф. д-р Јована Стефановска
 • Проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ
 • Проф. д-р Деан Јанкулоски
 • Проф. д-р Александар Додовски
 • Проф. д-р Ирена Целеска
 • Доц. д-р Бранко Атанасов
 • Доц. д-р Игор Џаџовски
 • Доц. д-р Никола Адамов
 • Доц. д-р Искра Цветковиќ
 • Доц. д-р Кирил Крстевски
 • Доц. д-р Ксенија Илиевска
 • Доц. д-р Сандра Мојсова
 • Доц. д-р Елена Атанаскова Петров
 • Јане Влахов – студент
 • Ивана Арсовска – студент