Политика за квалитет

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС) се стреми да биде водечка организација во областа на ветеринарната медицина во Р. Македонија. Таа цел ќе ја реализира преку континуирано одржување и унапредување на научно инстражувачката работа, одржување на статус на референтна лабораторија во различни области, стандардизација и воведување на нови методи на испитување, добра клиничка и лабораториска пракса и дисеминација на знаењето и постигнатите резултати преку најразлични образовни процеси.

Политиката за квалитет ќе биде реализирана преку следниве начела:

• Професионален пристап во работењето и почитување на етичкиот кодекс
• Постојана комуникација и одржувања на партнерски однос со корисниците на услуги што ќе доведe до исполнување на нивните барања во целост, а во согласност со законскита регулативи, стандардите и добрата лабораториска пракса.
• Континуирано подобрување на методите за тестирање со користење и разој на нови методи и технологии и учество во споредбени тестирања, а со цел да се осигура веродостојноста и точноста на резултатите и да се прошири опсегот на акредитација.
• Користење на опрема и потрошниот материјал со дефиниран квалитет и рационално користење на ресурсите.
• Одржување на високо ниво на доверливост према добиените информации и резултатите на клиентите, како и одржување на принципот на непристрасност и независнот во работењето.
• Подобрување на компетентноста на вработените преку континуирани обуки во институцијата и други реномирани релевантни институции во земјава и странство. Тимска работа, споделување на стекнатото знаење и можност за афирмација на секој вработен.
• Одржување на определеноста за квалите на сите нивоа на ФВМС.

• Оваа политика за квалитет ФВМС ќе ја реализира преку воспоставен систем за квалитет, а согласно барањата на стандардот „MКС EN ISO/IEC 17025 : 2006”.

За спроведување на оваа политика одговорни се сите вработени на ФВМС.

ДЕКАН
проф. д-р Лазо Пендовски