Мониторинг, морфолошка и молекуларна идентификацијa и филогенетска карактеризација на црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во живинарските фарми во Република Македонија

Главен истражувач: д-р Алексдандар Додовски

Учесници:Доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Кирил Крстевски, Загорка Попова, Тамара Блажевска Андреевска

Времетраење: 2019-2020

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ