Reviving of Farriery; Disappearing Profession

Главен истражувач: доц. д-р Ксенија Илиевска

Учесниципроф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, доц. д-р Бранко Атанасов, доц. д-р Елена Атанаскова Петров, Мирослав Радевски, ДВМ, Тодор Новаков, ДВМ.

Времетраење: 01.09.2018-31.08. 2020

Финансиран од: Erasmus Plus Programme / KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education

Тип на проектот: Меѓунароен проект