Проценка на контаминацијата на некои видови храна со акриламид како продукт на maillard реакцијата и евалуација на одреддни постапки за негова едукција во термички обработени производи од компир

Главен истражувач: виш. науч. сор. Д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ Учесници:проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Деан Јанкулоски, науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, д-р Ристо Узунов, Стефан Јованов, Душица Коцева ДВМ, Гордана Илиевска ДВМ Времетраење: 2018-2019 Финансиран од: УКИМ Тип на проектот: Нацонален Прочитај повеќе …

Integrated Radiometric and Complementary Techniques for Mixed Contaminants and Residues in Food

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу Учесници: D-r James Sasanya, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Ристо Узунов, ДВМ Времетраење: 17.03.2017-16.03.2022 Финансиран од: IAEA Тип на проектот: меѓународен

Preparation of Standard Operating Procedures for Priority Animal Diseases in ISO Acceptable Format – IAEA Coordinated Research Project entitled “Early Detection of Transboundary Animal Disease (TADs) to Facilitate Prevention and Control trough A Veterinary Diagnostic Laboratory Network (VETLAB Netwotk)

Главен истражувач: Доц. д-р Кирил Крстевски Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, доц. д-р Александар Додовски, доц. д-р Игор Џаџовски, доц. д-р Ирена Целеска, доц. д-р Искра Цветковиќ Времетраење: 2016-2017 Финансиран од: IAEA Тип на проектот: меѓународен

Establishment of Safer Animal Rescue Capacity

Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски Учесници од ФВМС: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, доц. д-р Никола Адамов, доц. д-р Ирена Целеска, Мирослав Радески ДВМ, Мартин Николовски ДВМ Прочитај повеќе …

Влијание на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од Овчеполска Праменка

Главен истражувач: Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ Учесници од ФВМС: Проф д-р Тони Довенски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Влатко Илиески, Проф д-р Велимир Стојковски, Доц д-р Бранко Атанасов, Доц. д-р Никола Адамов, Д-р Катерина Благоевска, Д-р Игор Есмеров, Прочитај повеќе …

ENOVA (European Network on Vaccine Adjuvants), COST Action CA16231

Главен истражувач/координатор: Vaccine Formulation Institute (UK) Учесници од ФВМС: Проф. д-р Славчо Мреношки, доц. д-р Искра Цветковиќ Времетраење: 2017-2021 Финансиран од: COST through the EU Framework Programme Horizon 2020 Тип на проектот: меѓународен   ENOVA press release Faculty of Veterinary Прочитај повеќе …

Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings

Главен истражувач: д-р Г. Жанг Учесници од ФВМС: Доц. д-р Александар Додовски, Мирослав Радески ДВМ, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски и доц. д-р Мартин Николовски Времетраење: 2017-2021 Финансиран од: COST action Тип на проектот: меѓународен

Maternal interaction with gametes and embryos, FA COST Action CA16119

Главен истражувач: School of Veterinary Medicine, Milan Italy Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски, Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ Времетраење: 2017-2021 Финансиран од: COST action Тип на проектот: меѓународен

Further development of Competent Authorities’ control systems to protect the human, animal and plant health

Главен истражувач: Dr. Paolo Pasquali Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Доц. д-р Александар Додовски, Доц. д-р Кирил Крстевски, Доц. д-р Игор Џаџовски, Доц. д-р Искра Цветковиќ, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ ДВМ. Времетраење: 2017 Финансиран од: EU funded Прочитај повеќе …

CA15224 Keel bone damage

Главен истражувач: Dr Michael Toscano Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески Времетраење: 01.06.2016 – 01.06.2020 Финансиран од: COST action Тип на проектот: меѓународен