Проценка на контаминацијата на некои видови храна со акриламид како продукт на maillard реакцијата и евалуација на одреддни постапки за негова едукција во термички обработени производи од компир

Главен истражувач: виш. науч. сор. Д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ

Учесници:проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, проф. д-р Деан Јанкулоски, науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, д-р Ристо Узунов, Стефан Јованов, Душица Коцева ДВМ, Гордана Илиевска ДВМ

Времетраење: 2018-2019

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: Нацонален проект УКИМ