Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings

Главен истражувач: д-р Г. Жанг

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Александар Додовски, Мирослав Радески ДВМ, н.сор. д-р Бранко Анѓеловски и доц. д-р Мартин Николовски

Времетраење: 2017-2021

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен