Лабораторија за фармакологија и токсикологија

Лабораторијата за фармакологија и токсикологија во рамките на истоимениот оддел е модерна лабораторија овластена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија за фармако-токсиколошка анализа на ветеринарно-медицински препарати (VMP), помагала и медицински помагала во постапката за Нивна регистрација и обновување на регистрацијата.

Лабораторијата врши компетентно и независно тестирање во согласност со современите достигнувања на фармакологија и токсикологија, во согласност со прирачниците и принципите на добрата лабораториска пракса и во согласност со важечките монографии фармакопеи и валидирани методи предложени од страна на производителите, домашни и меѓународни стандарди и тековни Законодавство.

Лабораторијата ги врши следниве активности:


  • лабораториско тестирање на фармаколошката и токсиколошката безбедност (VMP), хомеопатски лекови, хербални лекови, биоцидни хемикалии и медицински помагала за употреба во ветеринарната медицина;
  • проценка, верификација и документација на експертски извештај за документација и стручно мислење за VMP во постапката за нивно регистрирање и обновување на регистрација во Република Македонија;
  • следење на VMP (и нивна злоупотреба) и следење на здравјето на животните и животната средина, со цел да се спречи изложување на токсични хемикалии и минимизирање на штетните ефекти;
  • давање стручни информации за VMP, биоциди и токсични хемикалии кои се користат на домашниот пазар и совети во случај на негативни ефекти и труење кај животните од истиот;
  • Континуирано образование и доживотно образование на додипломски и последипломски студии на FVM-S од областа на фармакологијата и токсикологијата и реализација на научни истражувања во истата област;
  • Учество во подготовката и усогласувањето на законодавството во полето на VMP и медицинските помагала со регулативите на Европската унија и регулативите и насоките на меѓународните институции;