Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1301 од 02.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Преваленца на субклинички продукциски болести и нивно влијание врз репродуктивниот статус во ран пуерпериум во фарма за високо-продуктивни млечни крави, изработен од Иван Матевски, број на индекс 1240, на ден 09.10.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)

2. проф. д-р Игор Џаџовски (член)

3. проф. д-р Бранко Атанасов (член)

Соопштението и одлуката можете да ги превземете тука.

Се известуваат студентите дека наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне 5.10.2020 год., при што до 16.10.2020 год. ќе се одвива само теориска  настава (предавања) од далечина, според распоредот што истакнат на факултетската веб-страница. Наставата од далечина ќе се одвива со платформата TEAMS на Мајкрософт, при што секој наставник формира тимови од студентите, со нивните службени е-адреси, по што ќе ги информира студентите за подетален договор.

Студентите се должни редовно да се приклучуваат на он-лајн предавањата, и нивното присуство ќе биде проверувано и евидентирано. Доколку имаат некакви проблеми со он-лајн платформата, можат да се обратат до факултетскиот координатор на ИКТ Виктор Денковски.

Соопштението можете да го превземете тука.

Се известуваат студентите од 1 година дека првиот школски час ќе се одржи на 05.10.2020 година со почеток во 11.00 часот на отворен простор во дворот на Институтот за репродукција и биомедицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје каде Деканот на Факултетот проф. д-р Лазо Пендовски ќе ја презентира наставната програма и распоредот за настава.

Студентите ќе бидат запознаени со начинот на изведување на наставниот процес согласно одлуките на органите на управување на Факултетот и Универзитетот.

Студентите и останатите присутни задолжително мора да носат заштитни маски.

За состанокот се превземени сите безбедносни мерки и соодветен распоред со минимално растојание од 2.5м согласно мерките на Владата и Кризниот штаб на ФВМС.

Соопштението можете да го превземете тука.

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна