Архива на Новости

Во периодот од 3 до 5 март, на Факултетот за ветеринарна медицина беше реализирана кратка обука за примена на ISO 17025 стандардот во молекуларна лабораторија и акредитација на PCR методи. Обуката беше испланирана и организирана во рамки на билатералната соработка која Факултетот ја има со Специјалистичката ветеринарна лабораторија (СВЛ) од Подгорица, Црна Гора. Обуката имаше за цел да на учесниците од СВЛ (1 раководител и 1 ветеринарен техничар од одделот за молекуларна дијагснотика) им се пренесе техничко и практично знаење и искуства релевантни за акредитирање на PCR методи за дијагностика на заразните болести кај животните. Учесниците беа запознати со специфичните технички барања на ISO 17025 стандардот во делот на компетентност на персоналот, калибрирање и одржување на опремата, валидирање и верификување на користените методи, континуирано следење на перформансите на имплементираните методи, добра лабораториска практика и рутинска примена на PCR контроли.

Обуката беше реализирана во лабораторијата за молекуларна дијагностика на Ветеринарниот институт, под надзор на проф. д-р Игор Џаџовски и проф. д-р Кирил Крстевски. Покрај обуката, со колегите од СВЛ дискутирани беа и нови полиња на можна соработка.

Датум: 25-27 мај 2022 година

Времетраење: 3 дена

Локација: Хотел Силекс, Охрид, Р. Северна Македонија

Факултетот за ветеринарна медицина на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, заедно со Чарлс Луис Дејвис и Самуел Весли Томпсон ДВМ Фондацијата од САД, го организираат 3-тиот меѓународен состанок на Фондацијата за ветеринарнарна патологија на источна Европа. Средбата ќе се одржи во хотел Силекс, Охрид, Р. Северна Македонија.

Познати ветеринарни специјалисти, д-р Моника Веле (Институт за патологија, Ветеринарен факултет, Универзитет во Берн, Швајцарија) и д-р Франциско Узал (Лабораторија за здравје и безбедност на животните и патологија во Калифорнија, Имунологија и микробиологија, Дејвис Факултетот за ветеринарна медицина, САД ), ќе одржат предавања за дерматопатологија, болести на свињи и онкологија, како и д-р Трпе Ристоски (Катедра по патологија, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје) ќе одржи предавање за Заразни болести кај кучиња и мачки.

За дополнителни информации поврзани со настанот, обратете се на следниве е-маил адреси: tristoski@fvm.ukim.edu.mk или igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

РЕГИСТРАЦИЈА

ПРОГРАМА

СМЕСТУВАЊЕ

Во рамките на континуираната соработка со заедничката дивизија на Организацијата за храна и земјоделие (FAO) и Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), вработените од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје организираа тематски тренинзи за вкупно петмина научни работници од Ветеринарниот институт при Академијата за земјоделски науки на Таџикистан. Тренинзите беа реализирани под раководство на проф. д-р Кирил Крстевски, Раководител на Ветеринарниот институт при Факултетот, во период од два месеци (октомври-ноември), по програма изработена од наставно-научниот кадар на Факултетот и истите содржеа теоретски предавања и практични вежби за:

 • Серолошки техники и тестови за детекција и диференцијација на приоритетни болести кај животните и зоонози;
 • Молекуларни дијагностички техники, вклучително и напредни технологии за дијагностика и типизација,
 • Имплементирање, одржување и надзор на меѓународниот стандард за квалитет ISO 17025 во дијагностички лаборатории за здравствена заштита на животните.

Обучените кандидати стекнатото знаење ќе го имплементираат на тој начин што ќе обезбедат трансфер на совладаните техники во својата земја.

Факултетот со своето повеќегодишно искуство и богато портфолио на успешно реализирани меѓународни обуки продолжува да дава придонес во подобрување на регионалната и глобалната дијагностика на заразните болести кај животните, но и да ја шири својата мрежа на професионални контакти и институции со кои одржува блиска соработка.

Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 24 ноември 2021 година предводена од деканот проф. д-р Лазо Пендовски остварија официјална посета по повод 85 години од основањето на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград.

На  свечената академија ФВМ-С е одликуван со “ЗЛАТНА ПЛАКЕТА” за успешна соработка и допринос за развојот на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград.

Наградата на свечената академија ја прими деканот на ФВМС проф. д-р Лазо Пендовски, кој од името на вработените му честита на проф. д-р Милорад Мириловиќ декан на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград и на наговиот тим за постигнатите успеси на оваа престижна високообразовна институција, лидер во ветеринарната медицина во регионот и пошироко во југоисточна Европа.

На Конференцијата „Наука за развој, заедно е возможно“ која се одржа на ден 23.11.2021 година во хотел Александар Палас, организирана од страна на Министерството за образование и наука, беа доделени договорите за научно- истражувачки проекти врз основа на претходно објавениот Конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси).

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје доби два научно-истражувачки проекти. Со проектот „Развој и валидација на мултирезидуални и мултикласни аналитички методи за определување на остатоци  од лекови  и контаминенти со употреба на изотопски обележани интерни стандарди и примена на техниката LC-Q/TOF“ чиј носител е проф.д-р Зехра Хајрулаи Муслиу со својот тим, ќе се овозможи набавка на високо-софистицирана опрема со која ќе се овозможи развој на мултикласни и мултирезудуални методи, односно воспоставување на еден единствен метод со кој истовремено ќе се анализираат остатоци од лекови и контаминенти во биолошки матрикси и храна. Со ова Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје ќе биде лидер во регионот, поради фактот што развојот на овој тип на методи  е во зачеток и во подем на светско ниво и сеуште постојат многу мал број на методи од овој тип. Другиот проект со наслов „Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина“  чиј носител е доц. д-р Мирослав Ќосевски со својот тим, ќе се овозможи зајакнување на капацитетот на Факултетот, а особено на лабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина. 

На 10 ноември 2021 година, во Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одбележа Светскиот ден на науката. На настанот, Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски ги промовираше најдобрите научници на Универзитетот во одделни научноистражувачки подрачја кои постигнале врвни научноистражувачки резултати во изминатата 2020 година.

Добитник на наградата во подрачјето на земјоделски и ветеринарни науки е науч. сор. д-р Александар Цветковиќ од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Наградата е знак на признание за неговите покажани врвни резултати во научноистражувачката дејност во 2020 година и придонесот за афирмацијата на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Постигантиот успех на колегата науч. сор. д-р Александар Цветковиќ е само потврда за високите научноистражувачки капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и уште еден придонес во областа на ветеринарските науки во земјата и пошироко.

 

Факултет за ветериарна медицина-Скопје

На 5 ноември 2021 година, во аулата на Ректоратот на  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одржа свечена промоција за доделување на титулата почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во Скопје за д-р Јозеф Лауринчик, професор на Универзитетот “Константин Филозоф” во Нитра, Р Словачка.

Промоцијата на титулата почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје ја изврши ректорот на УКиМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, во присуство проректорите на УКиМ, претседателот на Универзитетскиот сенат, деканот на Факултетот за ветеринарна медицина проф. д-р Лазо Пендовски, продеканите на Факултетот, сенаторите преставници од ФВМС и дел од наставно-научниот кадар на Факултетот.

Оваа титула на проф. д-р Јозеф Лауринчик му е доделена во знак на признание за афирмацијата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во научната светска заедница како и за неговиот придонес во проширувањето на научните и едукативните капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.

Проф. д-р Јозеф Лауринчик дипломирал во 1985 година на Ветеринарниот универзитет во Кошице, Чехословачка и се стекнал со титулата доктор по ветеринарна медицина (ДВМ). Со титулата PhD се стекнал во 1989 година на Словачката Академија на Науки во Чехословачка, а со титулата Доктор на Ветеринарниот Универзитет во Хановер, Германија во 1995 година. Од 1996 година е вонреден професор на Ветеринарниот Универзитет во Кошице, Република Словачка, додека во 1997 година на Чехословачката Академија за науки се стекнува и со титулата Доктор на науки. Од 2001 година проф. д-р Јозеф Лауринчик е редовен професор на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, Р. Словачка.

Професионалната активност на проф. д-р Лауринчик е во областа на анималната ембриологија и вклучува истражувања на суперовулација, ембриотрансфер и ултрасонографија кај крави, матурација и фертилизација на ооцити од крави, свињи и луѓе, ин-витро култивирање на ембриони од цицачи, ауторадиографија на ниво на светлосна микроскопија, скенирачка и трансмисиона електронска микроскопија, имунохистохемија и анализа со радиоимуноесеј (RIA).

Проф. д-р Јозеф Лауринчик повеќе од 18 години работи на афирмација и проширување на научните капацитети на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Избран за визитинг професор на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје по предметот Хистологија со ембриологија, член е на меѓународниот уредувачки одбор на  научното списание Macedonian Veterinary Review индексирано во престижните Web of Science и Scopus, има објавено стручни книги во ко-авторство со професори од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, автор е на научно-поголем број на истражувачки трудови во индексирани списанија во соработка со ко-автори од Факултетот како и изработка на научноистражувачки проекти.

Со изборот на проф. д-р Јозеф Лауринчик за почесен доктор на науки (doctor honoris causa), ФВМ-С и УКиМ добија врвен научник и едукатор, човек кој повеќе децении работи во дејноста и ја шири научната мисла, а во својата работа строго се држи до принципите на научната етика.

Повеќе информации за научниот опус на проф. д-р Јозеф Лауринчик можете да најдете тука.

Факулетет за ветернарна медицна-Скопје

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

     Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 88. Меѓународен саем за земјоделство кој се одржа во Нови Сад, Република Србија организиран од партнер земјата Репулика Чешка, освои специјално признание за “Меѓународен допринос во агробизнисот” при оценувањето на квалитетот на услугите како високобразовна и научноистражувачка институција во категоријата “Најдобри во aгробизнисот”.

     На традиционалната “Вечер на Шампиони”, признанието го прими деканот проф. д-р Лазо Пендовски, кој се заблагодари од името на вработените на Факултетот.

     Покрај наградата за Факултетот, специјална награда од страна на Комисијата за оценка за најдобрите, е доделена и лично за проф. д-р Лазо Пендовски за развој на едукативно-истражувачките капацитети и лаборатории по ИСО 17 025 на Факултетот за заштитата на здравјето на животните и безбедноста на јавното здравје.

     Освоените “Дипломи за најдобри во агробизнисот” за Факултетот и за деканот проф. д-р Лазо Пендовски, се проследени со додела на два пехара како симбол на најуспешните на Меѓународниот саем за земјоделство на кој учествуваат и се оценуваат голем број стопански субјекти, производители на храна, научноистражувачки центри, агенции и високобразовни институции од областа на земјоделството и ветеринарството од голем број на земји од регионот.

    Со доделените признанија за квалитет, Факултетот се стекна со право на користење на логото на Новосадскиот саем за промоција на квалитетот на услугите што е потврда за значењето и улогата на Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје како државна институција која во изминатите 30 години континуирано се грижи за безбедноста на здравјето на животните и луѓето нудејќи квалитетна едукација и врвни лабораторски услуги за здравствената заштита на животните и за безбедност и квалитет на храната која ја конзумираат нашите граѓани.

     Добиените награди, посебно од институции од странски држави како Србија и партнер земјата Чешка, преставуваат голема чест, признание и потврда за високо развиените капацитети за едукација, истражување и лабораториски услуги кои ги има Факултетот, кој и понатаму ќе продолжи да ги унапредува и развива како државна институција.

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус специјалистички студии на студиската програма „Безбедност и квалитет на храна“ (специјалистички студии) на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи од 20.09.2021 до 29.09.2021 година.

На Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, во ПРВИОТ уписен рок има слободни места за 20 студенти.

Пријавувањето со документи ќе се врши на Студентски прашања, а претходно кандидатите треба веќе да се електронски пријавени во IKNOW системот.

Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Во iKnow треба да се одбере Втор циклус специјалистички студии на студиската програма „Безбедност и квалитет на храна“.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subjekt) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови
 • две фотографии (3,5х4,5)

ЗАБЕЛЕШКИ:

 • Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на специјалистички труд.
 • На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
 • Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти – носители на студиските програми.

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!

Условите, критериумите и начинот на селекција на кандидатите при запишување на интегрираните студии Ветеринарна медицина детално се приложени во Конкурсот на УКИМ.

За дополнителни информации, ве молиме обратете се на:

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2021/2022 година.

Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 530 од 31 декември 2020 год.), Одлуката на Ректорската управа арх. бр. 02-404/29 донесена на 258. седница, одржана нa 18.03.2021 година и Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 40-5417/1 од 18.5.2021 година (Сл. весник бр. 113/25.5.2021), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на универзитетот „св. кирил и методиј“ во скопје во академската 2021/2022 година

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии.

Линк до конкурсот на УКИМ: http://ukim.edu.mk/

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Конкурсот објавен во Нова Македонија можете да го видите тука.

За дополнителни информации, ве молиме обратете се на:

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]