Архива на Новости

Во петок на 14.02.2020 со почеток од 9:00 часот во предавална 2 при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи координативен состанок со поголемите свињарски фарми за активностите поврзани со болеста африканска чума кај свињите.

Агендата можете да ја превземете тука.

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, проф. д-р  Зехра Х. Муслиу, проф. д-р Велимир Стојковски и проф. д-р Деан Јанкулоски, остварија официјална посета на Московската државна академија за ветеринарна медицина и биотехнологија – МВА К.И. Скрјабин, по повод 100 годишнината од основањето на акаедмијата. На официјалната средба е потврдена соработката помеѓу двете институции со потпишување на уште еден договор за соработка со новиот ректор на академијата, проф. д-р Сергеј Владимирович Позабин со кој се потврдува соработката во областа на едукацијата и научноистражувачка работа, како и мобилност студенти и наставно-научен кадар, размена на научни публикации и информации како и соработка при апликација на заеднички научно-истражувачки проекти од зеднички интерес.

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски остварија официјална посета по повод 100 години од основањето на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот за природни науки и технилоги од Јелгава, Латвиа.  Од името на вработените на ФВМС, деканот на свечената акедемија му честита на проф. д-р Каспарас Коваленко за постигнатите успеси на оваа престижната високообразовна институција полноправна членка на ЕАЕВЕ. Во  кусото обраќање на акедимијата, деканот им посака искрени желби за иден развој и успех во научнитe и едукативни достигнувања, нагласувајќи го неодaмна потпишаниот договор за меѓусебна соработка кој во иднина ќе ја зацврсти соработката помеѓу двете институции.

ИЗВЕШТАЈ за успешно одбележан настан по повод Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците 2019

Студентите од IVSA – Skopje при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје на 18 Ноември 2019 година организираа едукативна работилница во соработка со проф. д-р Ромел Велев од катедрата за фармакологија  и токсикологија по повод одбележување на Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците (European Аntibiotic Аwareness Day 2019).

Работилницата ја отвори проф. д-р Велев кој ги воведе присутните 17 студенти од 3-та, 4-та и 5-та година во оваа здравствена иницијатива за подигање на свеста за неопходноста од одговорно користење на антибиотиците, како во ветеринарната така и во хуманата медицина, и за ризиците од нивната несоодветна употреба.

Студентите Нада Цветановска, Андријана Тончевска и Елисавета Лукановска на присутните студенти им ја прикажаа презентацијата под наслов ,,Правилна употреба на антибиотиците кај домашните миленици’’ која ги опфати следниве теми:

– Антимикробни средства, нивна  важност за ветеринарната медицина и создавање на резистентни соеви на бактерии према нив – презентер Нада Цветановска;

– Употреба на антимикробните средства во ветеринарната мала пракса и појавата на зоонози – презентер Елисавета Лукановска;

– Правила за рационална употреба на антимикробните средства кај домашните миленици и систем за превенција на зоонози – презентер Андријана Тончевска.

По презентацијата на студентите им беше поделен краток квиз со прашања од предходно презентираните информации, преку кој студентите можеа да го оценат своето стекнато знаење во врска со антимикробната резистенција, а презентерите преку анализата на одговорите имаа можност да ја оценат ефикасноста на нивната презентација. На крај, на студентите им беа презентирани точните одговори од квизот.

Во реализација и изработка на квизот учество земаа студентите Ива Тасевска, Јана Ќортошева и Надја Георгиева.

Студенти присутни на настанот: Нада Цветановска, Неда Кузмановска, Елисавета Лукановска, Андријана Тончевска, Марија Солакова, Ива Тасевска, Јована Спасовска, Јана Ќортошева, Ненад Димковски, Ена Добриќ, Бојана Чапунковска, Антонио Барабановски, Филип Ташев, Методи Илиески, Анета Поп Николовска и Благој Анакиев.

На 15 Ноември 2019 година, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 25-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Притоа од името на сите професори и соработници им го честита успешното завршување на студиска програма ветеринарана медицина и им посака успешна професионална кариера.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје е одликуван со медал за сеќавање и благодарница за успешна соработкана 100 годишнот јубилеј од основањето на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Загреб. Наградата на свечената академија ја прими деканот на ФВМС проф. д-р Лазо Пендовски, кој од името на вработените му честита на проф. д-р Ненад Турк, декан на Ветеринарниот факултет во Загреб и на наговиот тим за постигнатите успеси на оваа престижна високообразовна институција, лидер во ветеринарната медицина во регионот и пошироко во југоисточна Европа.

Како гаранција за своите заложби за унапредување на своите применувачки активности, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, достави барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за овластување на Лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на сурово млеко.

По извршениот надзор од страна на комисија од МЗШВ за исполнување на условите од член 138 став 2 од Закон за квалитет на земјоделски производи  (Сл. Весник на Република С. Македонија бр. 140/10 со измени и дополнувања) утврдено е дека Факултетот ги исполнува условите за стекнување на статус на овластена лабораторија за вршење на анализи и супер-анализи на сурово млеко.

Со ова решение се зголемуваат одговорностите на Лабораторијата за контрола на квалитетот на сурово млеко чиј персонал уште повеќе ќе се посвети на секојдневните предизвици со кои се среќава секторот за производство на млеко во Северна Македонија.

Истовремено, ја известуваме јавноста дека набавен е нов автоматизиран инструмент за утврдување на хемискиот состав на суровото млеко (масти, протеини, лактоза, сува материја, уреа) и за броење на соматските клетки (главен индикатор за здравствената состојба на млечната жлезда кај молзните животни), како и апарат за броење на бројот на бактерии во суровото млеко (параметар кој ја отсликува хигиенската состојба). Сите овие чекори се со цел за модернизирање и зголемување на капацитетот на Лабораторијата, а со тоа и поефикасна соработка со сите партнери во секторот на млекопроизводство. Поради сето горенаведено започнат е процес на проширување и адаптација на просторот на лабораторијата. Сите овие активности се во насока на обезбедување на техничка и експертска подршка на Министерството за земјоделсто, шумарство и водостопанство, Агенцијата за храна и ветеринарство и млекопроизводителите во државата со цел зајакнување на состојбите во млекопроизводството.

Решението можете да го погледнете тука.

На 1 Ноември 2019 година со почеток во 9.00 часот во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи Симпозиумот „Респираторни болести кaј живината и нивна превенција“. Ко-организатори на Симпозиумот се Македонските ограноци на Светската ветеринарна живинарска асоцијација (WVPA) и Светската живинарска научна асоцијација (WPSA).

Покрај предавачите од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, проф. д-р Александар Додовски и Мирослав Ќосевски, ДВМ, свои предавања ќе имаат и проф. д-р Ласло Короши од Унгарија и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како водечка научна институција од областа на ветеринарната медицина во Македонија постојано ги следи трендовите и барањата на стопанството. Во таа насока овој Симпозиум претставува одлична можност за пренесување на научните достигнувања до сите засегнати страни и е показател за соработката помеѓу науката и стопанството.

Координатор на настанот е: проф. д-р Александар Додовски, adodovski@fvm.ukim.edu.mk.

Повеќе информации за програмата, местото и времето на одржување можете да најдете на следниот линк.

Почитувани,


Oфицијално е пуштена во употреба нoвата веб страна на Македонски Ветеринарен Преглед.

Истата можете да ја посетите на следнава адреса:


https://www.macvetrev.mk

На 12 септември 2019 година, во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина се одржа првата меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема: “Запознавање со клеточно базирани терапии и терапии со плазма збогатена со тромбоцити (ПЗТ): Клинички пристап” (1st International Regenerative Medicine Workshop: Introduction to cell-based and platelet rich plasma (PRP) therapies: clinical-translational approach).

На теоретскиот дел од работилницата беа поканети предавачи – светски познати експерти  (проф. д-р Луиза Паскучи [Luisa Pascucci], проф. д-р Мери Марфи [Mary Murphy], проф. д-р Френк Бери [Franck Barry] и д-р Ана Ивановска) кои ги споделија своите теоретски и практични сознанија за најновите достигнувања во областа на регенеративната медицина, како и примената и улогата на матичните клетки во ветеринарната медицина.

За време на практичниот дел, беше одржано воведно предавање од страна на проф. д-р Стефано Гроли  [Stefano Grolli], за улогата и примената на плазма збогатена со тромбоцитии (ПЗТ) во секојдневната пракса. Практичниот (лабораториски) дел се состоеше од подготовка на ПЗТ, каде учесниците поделени во две групи самостојно имаа можност да ја подговат плазмата и да ги забележат разликите помеѓу состојбата на гел и плазма.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]