Архива на Новости

На 1 Ноември 2019 година со почеток во 9.00 часот во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи Симпозиумот „Респираторни болести кaј живината и нивна превенција“. Ко-организатори на Симпозиумот се Македонските ограноци на Светската ветеринарна живинарска асоцијација (WVPA) и Светската живинарска научна асоцијација (WPSA).

Покрај предавачите од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, проф. д-р Александар Додовски и Мирослав Ќосевски, ДВМ, свои предавања ќе имаат и проф. д-р Ласло Короши од Унгарија и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како водечка научна институција од областа на ветеринарната медицина во Македонија постојано ги следи трендовите и барањата на стопанството. Во таа насока овој Симпозиум претставува одлична можност за пренесување на научните достигнувања до сите засегнати страни и е показател за соработката помеѓу науката и стопанството.

Координатор на настанот е: проф. д-р Александар Додовски, adodovski@fvm.ukim.edu.mk.

Повеќе информации за програмата, местото и времето на одржување можете да најдете на следниот линк.

Почитувани,


Oфицијално е пуштена во употреба нoвата веб страна на Македонски Ветеринарен Преглед.

Истата можете да ја посетите на следнава адреса:


https://www.macvetrev.mk

На 12 септември 2019 година, во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина се одржа првата меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема: “Запознавање со клеточно базирани терапии и терапии со плазма збогатена со тромбоцити (ПЗТ): Клинички пристап” (1st International Regenerative Medicine Workshop: Introduction to cell-based and platelet rich plasma (PRP) therapies: clinical-translational approach).

На теоретскиот дел од работилницата беа поканети предавачи – светски познати експерти  (проф. д-р Луиза Паскучи [Luisa Pascucci], проф. д-р Мери Марфи [Mary Murphy], проф. д-р Френк Бери [Franck Barry] и д-р Ана Ивановска) кои ги споделија своите теоретски и практични сознанија за најновите достигнувања во областа на регенеративната медицина, како и примената и улогата на матичните клетки во ветеринарната медицина.

За време на практичниот дел, беше одржано воведно предавање од страна на проф. д-р Стефано Гроли  [Stefano Grolli], за улогата и примената на плазма збогатена со тромбоцитии (ПЗТ) во секојдневната пракса. Практичниот (лабораториски) дел се состоеше од подготовка на ПЗТ, каде учесниците поделени во две групи самостојно имаа можност да ја подговат плазмата и да ги забележат разликите помеѓу состојбата на гел и плазма.

На 12 септември 2019 година, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје ќе ја организира првата меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема: “Запознавање со клеточно базирани терапии и терапии со плазма збогатена со тромбоцити (ПЗТ): Клинички- пристап”

За време на работилницата, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најновите трендови во производството на матични клетки, да слушнат за неодамнешните достигнувања на терапевтските протоколи во областа на регенеративнаta медицина, како и да научат како да подготват плазма збогатена со тромбоцити.

Поканетите гости предавачи – светски познати експерти ќе ги споделат своите теоретски и практични сознанија за новините во регенеративната медицина и ќе дискутираат со учесниците за пристап и имплементација на PRP кај животните во пракса.

Повеќе информации можете да најдете тука. —

На 22.8.2019 год. ФВМС, како и секоја година, имаше свој штанд во рамките на Отворениот ден на УКИМ, кој оваа година се одржа на градскиот плоштад. Нашиот Факултет ги претстави новиот „Водич за студенти“ и „Прегледот на предметните програми“, некои наслови од македонските преводи на реномирани светски учебници што ги поседува нашата Библиотека, дел од нашата колекција пластинирани анатомски препарати, прибор за клиничка практика, но секако најголема атракција и овојпат беа нашите животни (кучиња, зајак и гулаби).

Непосредно пред започнувањето на запишувањето на новата генерација студенти, во рамките на одбележувањето на 70-годишнината на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 22. Август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден“. На оваа манифестација ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, а ќе се презентираат и активности од студентите, центрите за кариера и алумни асоцијацијата на УКИМ. Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе учествува со свој штанд.

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари 2019 година)  и Одлуката на Наставно-научниот совет на Фкултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 0202-956/9 од 6.6.2019 година, Конкурсната комисија на  Факултетот за ветеринарна медицна –Скопје објавува интерен 

К О Н К У Р С

за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Право на конкурирање

Право на апликација на научно-истажувачки проекти имаат лица избрани во наставно-научни и научни звања, вработени на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Конкурсот можете да го превземете тука.

Низ светот, луѓето ги чуваат животните за најразлични причини, во зависност од својот политички, религиозен, културолошки, социо-економски статус. Како доктори по ветеринарна медицина, наша должност е да ја промовираме благосостојбата на животните, и да сме сигурни дека им се обезбедени основни животни услови, како и дека се заштитени од непотребен стрес, болка, повреда и страдање. Стресот и лошото здравје придонесуваат за економски загуби (намалена продукција, слаб квалитет) со што, и луѓето и животните имаат придобивки од добраta благосостојба на животните.

VetNEST e мрежа на Факултети за ветеринарна медицина од Виена, Брно, Будимпешта, Кошице, Љубљана, Вроцлав, Загреб, Белград, Скопје и Тирана, поддржана од CEEPUS програмата. На ден 21.07 (понеделник) до 28.07.19 во Виена, Австрија успешно се одржа првата VetNEST Летна школа за Благосостојба на животни, Ветеринарна етика, Законодавство и Комуникациски вештини. Целта на оваа школа е да ја истакне важноста за познавање и примена на  благосостојбата на животните, ветеринарната етика и законодавство со фокус на продуктивните системи (интензивен и екстензивен, традиционален начин на одгледување на фармски животни).

На летната школа присуствуваа 31 учесник од земјите-членки во VetNEST , како и од Австралија и Шри Ланка.  Предавањата и работилниците ги водеа седум предавачи: Благосостојба на животните – проф. Д-р. Влатко Илиески и Мирослав Радески (ДВМ) oд Факултет за Ветеринарна медицина – Скопје (Центар за благосостојба); Ветеринарна етика – проф. Д-р. Хервиг Грим, Свења Спрингер (ДВМ) и д-р. Кристијан Дурнбергер од Факултет за Ветеринарна медицина – Виена (Vetmeduni); Ветеринарно законодавство – проф. Д-р. Кресимир Северин од Факултет за Ветеринарна медицина – Загреб; Комуникациски вештини – проф. Д-р. Метка Кухар (Љубљана).

Активностите се одвиваа од 09:00 – 19:00 ч. на Факултетот за ветеринарна медицина – Виена (Vetmeduni Vienna). За време на работилниците,  студентите беа поделени во тимови, каде заеднички им пристапуваа на различни проблематики од аспект на благосостојба, етика, законодавство и комуникација. Истотака, во склоп на активностите, беше посетена фарма за овци, каде учесниците имаа можност стекнатото знаење да го применат во пракса.

Со чест и задоволство ви ја најавуваме следната летна школа, која ќе се одржи во Охрид, Р.С.Македонија.

Во прилог е веб-страницата на Летната школа

Во периодот од 16 до 20 јули 2019 година студентите од ФВМС Симона Хаџиска, Андријана Тончевска, Коста Петрески, Владимир Русовски, Елена Митревска, Иван Јанев и Иван Лозанче успешно ја реализираа студентската летна пракса во организација на Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија), која оваа година се одвиваше во Центарот за обуки при Институтот за планиско сточарство и полјоделство во Тројан. Летната пракса опфати две предавања, теренска пракса во една приватна краварска фарма, посета на фармите во рамките на Институтот (за крави, за овци и за кози), како и посета на Природно-научниот музеј во близина на Тројан. Студентите беа придружувани од проф. д-р Игор Улчар, и доц. д-р Бранко Атанасов, кој беше и еден од предавачите.

Во периодот од 10 до 13 јули 2019 година делегација од студенти на ФВМС: Ивана Арсовска, Јане Влахов, Димитар Божиновски, Мартин Буровски, Борис Димитриевски, Елена Радевска и Неда Кузмановска учествуваа на меѓународните студенстки игри „Ветеринијада 2019“ кои се одржаа во Крањска Гора (Словенија), во организација на студентите од Ветеринарниот факултет во Љубљана. Нашите студенти ги придружуваа проф. д-р Игор Улчар и доц. д-р Бранко Атанасов. Во програмата на овогодишната Ветеринијада беа вклучени предавања одржани од професори на Ветеринарниот факултет во Љубљана, натпревари во футсал, посета на Националниот парк „Триглав“, како и завршен пикник. Сето ова беше проследено и со опуштено дружење помеѓу студентите од Скопје и Љубљана.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]