Конкурсот за слободни места за запишување на студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок

Конкурс за запишување Универзитетот обезбедува пристап до сите свои студиски програми под еднакви услови и селекција на кандидатите за упис, врз принципот на рамноправност на сите кандидати, без оглед на раса, боја на кожа, пол, род, јазик, вера, политичко или Read More …

Продолжување на рокот за елкетронско пријавување на испити (iKnow)

Почитувани студенти,  Ве известувам дека пријавувањето на испити преку електронскиот систем IKNOW е продолжен и ќе трае до крајот на испитна сесија, односно до  11.02.2022 година.. Штом го пријавите испитот електронски, со пополнетата пријава за испит и индекс, одите до Read More …

Термини за испит Општа, Специјална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 24.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 25.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Чапова

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1830/2 од 21.12.2021 година) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Read More …

Проекти финансирани од УКИМ

Тековен конкурс КОНКУРС за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2021/2022 година Прилози на Конкурсот  – НИП – образец 1  – НИП – образец 2  – НИП – образец 3  – НИП – образец – согласност Документи ПРАВИЛНИК Read More …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Aрита Сабриу Хаџијаха

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695/4 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека На ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина Read More …