Испит Хемија – септемвриска испитна сесија

Почитувани, Испитот по Хемија во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на: 17.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија 24.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Хемија За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор. Соопштението можете да Read More …

Соопштение по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Read More …

Info: Call for enrollment at the third cycle – doctoral studies at the “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje for the academic year 2019/2020

– Basic admission requirements and criteria Right for enrollment into doctoral studies have persons who have completed relevant study programs that meet the following basic criteria: • completed second cycle studies in line with the European Credit Transfer System (hereinafter: Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Џемил Демири

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1351 од 24.07.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Read More …

Public competition for enrollment of students in the first cycle studies at the Faculty of Veterinary Medicine in Skopje in the academic year 2019/2020

Foreign Students APPLICATION OF CANDIDATES Terms 29.09 – 30.09.2019 Required documents for application ● Application form; ● Decision on recognition of certificates of secondary education obtained abroad, issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia; Read More …

Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 29 и 30.08.2019 година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи Read More …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марко Ивановски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

Јавна одбрана на Докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 06.06.2019 година, ја усвои Рецензијата за оцена на докторската дисертација под наслов „Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“ Read More …