Архива на Проекти

Главен истражувач: Peter Kronvall

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2016-2017

Финансиран од: ЕУ

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач:

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 2016

Финансиран од: IPA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Проф. д-р Славчо Мреношки

Учесници од ФВМС: Асс. д-р Игор Џаџовски, асс. д-р Ирена Целеска, асс. м-р Кирил Крстевски, Ивица Ѓуровски ДВМ

Времетраење: 1 година

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Prof. Lucy Robertson

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2015-2019

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Martin Krause

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ ДВМ.

Времетраење: 2015-2018

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Franco Gattafoni

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2015-2018

Финансиран од: EC-Joint Research Centre

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Dr. Guy Hendrickx

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2015-2018

Финансиран од: EFSA и CDC

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2015-2017

Финансиран од: ЕУ

Тип на проектот: билатерален

Главен истражувач:  Проф. д-р Панче Јовановски

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Благица Сековска

Времетраење: 01.07.2015 – 31.07.2017

Финансиран од: Erasmus +

Тип на проектот: меѓународен

Главен истражувач: Проф. д-р Јована Стефановска

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Пламен Тројачанец,  Проф. д-р Игор Улчар, Проф. д-р Горан Николовски, Доц  д-р Ксенија Илиевска,  Доц. Д-р Кирил Крстевски, , Доц. Д-р Игор Џаџовски, Доц. д-р Ирена Целеска, Елена Атанаскова Петров ДВМ, Тодор Новаков ДВМ,Загорка Попова.

Времетраење: 2015-2016

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]